ထုိင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားစုေပါင္းထုတ္ေ၀သည့္ "တေပါင္းစာေစာင္ "

Pa-Oh Bangkok Magazine 2011

No comments: