ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ဥကၠဌမွ လွ်ပ္စစ္မီးကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး ရပ္ကြက္သူ/သားမ်ားထံ ေငြညစ္

မတ္ခ်္လ (၁) ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၊ အဂၤါေန႔

ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္တြင္ ရပ္ကြက္တစ္ခုလုံး အားထားမွီခိုေနရေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထပ္ဆင့္ခြဲေ၀ေပးသည႔္ ထရန္စေဖာ္မာသည္ ၉/၂/၂၀၁၁ ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံ၍ ေလာင္ကၽြမ္းပ်က္စီးသြားသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္တခုလုံးအား ၉/၂/၂၀၁၁ရက္ေန႕ ညေနမွစ၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဖ်က္ေတာက္ ခဲ့ပါသည္။ယခု အၾကိမ္သည္ ထရန္စေဖာ္မာ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္တၾကိမ္ ပ်က္စီးခဲ့ျပီးေနာက္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ မီတာတလုံးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀ ထည့္ကာ ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ရပါသည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ျပန္လည္ပ်က္စီးခဲ့ရာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခြဲေ၀ေရးဌာနမွ အရာရွိမ်ား-၀န္ထမ္းမ်ားမွ ထရန္စေဖာ္မာကို ျပဳျပင္ေပးမည္ဆိုကာ
ျဖဳတ္ယူသြားျပီး အျခားတလုံးျဖင့္ အစားထိုး တပ္ဆင္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၁ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္အတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ားက က်ားျဖဴပါတီကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပီးမဲေပးခဲ့သျဖင့္ က်ားျဖဴပါတီမွ အႏိုင္ရရွိသြားေသာေၾကာင့္
ျမိဳ႕မရပ္ကြက္အား လွ်ပ္စစ္မီး ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ပ်က္သြား၍ အစားထိုးတပ္ဆင္ေပးထားေသာ ထရန္စေဖာ္မာကို ျပန္္ျဖဳတ္သိမ္းသြားခဲ့ျပီး အားေသးေသာ အေသးေလးတလုံး ျပန္တပ္ေပးခဲ့ကာ ၂၄ နာရီမီးေပးျပီး ၂၄နာရီ မီးပ်က္ေစခဲ့ပါသည္။

ထိုေနာက္တြင္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဌာနမွ ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ရန္ ကုန္က်စရိတ္ ေတာင္းခံလာသျဖင့္ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုးလွဳိင္မွ ဦးစီးျပီး ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ေရး - ရပ္ကြက္မီးလင္းေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ျပီး ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္မ်ားအား မီတာတလုံးရွိလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀/တစ္ေသာင္း ေကာက္ခံျပီး မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း မီတာ ၃လုံးရွိလွ်င္ ၃၀၀၀၀/သုံးေသာင္း မထည့္မေနရ ထည့္၀င္ေစခဲ့ပါသည္။ အလွဴရွင္တဦးမွ မီးလင္းေရးအတြက္ ထည့္၀င္ေငြ ၁၀၀၀၀၀၀/ ဆယ္သိန္းက်ပ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္အတြင္း အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံမွ စုစုေပါင္း ေကာက္ခံရေငြမွာ ေငြက်ပ္ ၃၅၀၀၀၀၀/
သုံးဆယ့္ငါးသိန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ပါသည္။

သို႕ေသာ္ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုးလွဳိင္မွ ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္ရန္ ေငြေၾကးမလုံေလာက္ဟုဆိုကာ ထပ္မံ၍ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ တဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀၀၀/
က်ပ္သုံးေသာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ငါးဦးထံမွ ထပ္မံ၍ေကာက္ခံခဲ့ျပန္ပါသည္။

ထရန္စေဖာ္မာျပဳျပင္ရန္ စုစုေပါင္း ေငြက်ပ္ ၄၂၀၀၀၀၀/ ေလးဆယ့္ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထရန္စေဖာ္မာအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ျပီး ျပဳျပင္စရိတ္မွာ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀/
ဆယ္သိန္းေက်ာ္သာ ကုန္က်ခဲ့သည္ဟု သိရျပီး ပိုေငြမ်ားကို ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားဌာန ျမိဳ႕နယ္မွဴး ၊ အျခားအရာရွိတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုးလွိဳင္တို႕မွ ပူးေပါင္းျပီး ကိုယ္က်ိဳးသံုးစြဲျပီး စာရင္းေဖ်ာက္ခဲ့ပါသည္။ ထရန္စေဖာ္မာ ျပဳျပင္စရိတ္ ကုန္က်ေငြစာရင္း ရွင္းတမ္းအား ထုတ္ေ၀ျခင္း ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ မိဘျပည္သူမ်ားကို ကုန္က်ေငြ အသိေပးျခင္းမ်ားကို ယေန႕ထိျပဳလုပ္ျခင္း လုံး၀မရွိခဲ့ပါ။

ယခုလည္း ျမိဳ႕မရပ္ကြက္တြင္းရွိ ထရန္စေဖာ္မာသည္ ၉.၂.၂၀၁၁ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံပ်က္ဆီးသည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ထားခဲ့ပါသည္။

ယခုအခါ ထပ္မံ ျပဳျပင္၍ မရႏိုင္ေတာ့ပဲ အသစ္တလုံးလွဲလွယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္စေဖာ္မာ အသစ္တလုံးသည္ ေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀၀၀၀၀၀/ သိန္းေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုျပီး ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထံမွ မီတာတလုံးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅၀၀၀၀/ ငါးေသာင္းထပ္မံ၍ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ယခု အစီအစဥ္သည္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဌာန ျမိဳ႕နယ္မွဴးႏွင့္ အရာရွိတခ်ိဳ႕မွ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုးလွဳိင္ႏွင့္ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း ရပ္ကြက္အတြင္းရွိျပည္သူမ်ား မေက်မနပ္ ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။

ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ ဥကၠဌ ဦးစိုးလွဳိင္သည္ မၾကာမွီတြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားထြက္ခြာရ ေတာ့မည္မွာ ေသခ်ာေန၍ ယခုလို ရာထူးမွ မေျပာင္းရခင္ ေနာက္ဆုံးပိတ္ အိတ္ႏွင့္လြယ္ရန္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္ဌာန ျမိဳ႕နယ္မွဴး- လွ်ပ္စစ္ဌာနအရာရွိ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ထရန္စေဖာ္မာ အသစ္လွဲလွယ္ရန္အေၾကာင္းျပျပီး ေငြေကာက္ခံရန္ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၊ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္အတြင္း ေနထုိင္ေသာ မိဘျပည္သူမ်ားမွ မတရားမႈမ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ခံေနရေသာေၾကာင့္ ဤအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးမွ အၾကီးအကဲမ်ား သိရွိေစရန္ ကူညီေပးေစလိုပါသည္။

No comments: