ဗိုလ္ခ်န္ဇံု (ခ) ပိုလ္းတံြဳ၏ အတၳဳပတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္

By ဗြာသ,ရာ; | 01 March 2011 | Tuesday

ဗိုလ္ခ်န္ဇံု (ခ) ပိုလ္းတံြဳသည္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေစာစီရြာေန ပအို၀္းမ်ဳိးႏြယ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ျဖစ္ေသာ မတၱာမန္းဘတ္ေတာရိုင္းႏွင့္ နန္းစုတို႔မွ ဖြားျမင္သည္။ ေမာင္ႏွာမမ်ားမွာ မိြဳးလွစီ၊ ျဖားကာယု၊ ဗိုလ္မွဴးဂ်ဳိးဇက္ႏွင့္ မိြဳးလွျမင့္တို႔ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ေအဘီအမ္ေက်ာင္းမွ သတၱမတန္းအထိ ပညာသင္ယူခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ အိမ္ေထာင္ဆက္ (၆)ဆက္ရွိၿပီး ၎တို႔မွာ မိြဳးနန္း၀ိုင္း၊ မိြဳးနန္းေအာင္၊ မိြဳးနန္းဟြမ္၊ မိြဳးနန္းဗိ၊ မိြဳးနန္းရဲြ၊ မိြဳးနန္းဗူး တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ထြန္းကားခဲ့သည့္ သားသမီး (၁၀)ဦးမွာ နန္းၾကည္၀င္း၊ နင္း၀င္းရီ၊ နန္း၀င္းရွင္၊ ခြန္ေအာင္ထြန္း၊ ခြန္ေမာင္ႀကီး၊ နန္း၀င္းစိန္၊ ခြန္ေမာင္ငယ္၊ ခြန္ထြန္းေဖ၊ ခြန္းထြန္းၾကည္ႏွင့္ နန္းခမ္းေလာတို႔ျဖစ္သည္။

၁၉၂၈ တြင္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ ယူအမ္ပီတပ္ဖဲြ႕ကို ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၀ တြင္ အဆင့္ျမင့္ စစ္ပညာသင္ယူၿပီး ကန္တံုလြယ္ေမြႏွင့္ မိုင္းယန္းေဒသတြင္ ယူအမ္ပီ တပ္ခဲြမွဴးတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းသည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖဲြ႕(ပအလဖ)ကို စစ္ေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ တြင္ ပအလဖသည္ ဖဆပလ အစိုးရ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ ကမ္းလွမ္းမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ႏွင့္အတူ လူအင္အား (၆၃)ဦးျဖင့္ အလင္း၀င္ခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ ပုဒ္မ(၅)ျဖင့္ အေရးယူခံရသျဖင့္ ဖဆပလ အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးမႈကိုခံရၿပီး မႏၱေလးေထာင္တြင္ (၄)လာၾကာ ခ်ခံခဲ့ရသည္။ ေထာင္မွ ျပန္လြတ္လာေသာအခါ ဖဆပလ အစိုးရကို အယံုအၾကည္မရွိေတာ့သျဖင့္ ပအလဖ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေတာျပန္ခိုခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ေမလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖဆပလ အစိုးရမွ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု၏ လက္နက္ႏွင့္ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ ၎၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္အတူ အင္းအား(၁၀၀၀)ခန္႔ျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အလင္း၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄ တြင္ ေန၀င္းအစိုးရက ေငြစကၠဴမတရားေၾကာင္း ေၾကျငာမႈေၾကာင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားတို႔၏ ရန္ပံုေငြကို ထိခိုက္လာသျဖင့္ ပအို၀္းသူပုန္ျပန္ထမည္ကို စိုးရိမ္ကာ ေန၀င္းအစိုးရသည္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုကို ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ထိ (၄)ႏွစ္ၾကာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုသည္ ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ရွိေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို ျပန္လည္က်င့္သံုးၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။

က်မ္းကိုး။
ပအို၀္းဘာသာျဖင့္ေရးထားသည့္ “ေဟာ၀္ေသထိြဳက္ငါး စိြဳးခိြဳအြဥ္ငါ အားဇားနည္းေခါင္းေဆာင္တန္သီး ဘ၀မတ္တန္ အအဲဥ္း” ။ ခြန္ေမာင္တုတ္ (ပအမဖ)၊ ၂၀၁၁။ ေပၚျပဴလာ ပအို၀္းပံုႏွိပ္စက္ အမွတ္ (၁၈) အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊

No comments: