ဂ်ဴနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးစာခ်ဳပ္ ပအိုဝ္းအဖြဲ႔ (PNLO) လက္မွတ္ေရးထိုး

ခြန္သြီးပအိုဝ္းခမ္းေကာင္ | ႏုိ၀င္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ဴနီဗာၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ဴနီဗာေကာအဖြဲ႕မွ ျပဳလုပ္ေသာတတိယအႀကိမ္အစည္းေဝးတြင္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေဒသအတြင္း ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး PNLO ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း တက္ေရာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ သိရသည္။

ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံရွိ (Geneva Call) ဂ်ဴနီဗာေကာအဖြဲ႕သည္ အစိုးရမဟုတ္၊ NGO သတ္သတ္မဟုတ္ ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ဥေရာပ EU ေကာ္မရွင္၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ႏိိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု တတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသတြင္း ကေလးသူငယ္ေစာင္ေရွာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းမသံုးစြဲးေရးမ်ားကို အဓိကျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ PNLO မွ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕က ကိုယ့္လူမ်ိဳးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးဆင္ႏြဲ ျခင္းျဖစ္တယ္၊ အၾကမ္းဘက္မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ဴနီဗာေကာမွာ တက္ေရာက္လက္မွတ္ထိုးခြင့္ ရခဲ့တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညြန္းႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ“ ဟု PNLO ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ထိုအစည္းေဝးတြင္ အာရွတိုက္၊ အာဖရိကတိုက္၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္ႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မဟုုတ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္လက္နက္ကိုင္မ်ား ပါဝင္ခြင့္မရေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ဴနီဗာေကာတြင္ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဥကၠဌ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေအာင္မန္းႏွင့္ ဂ်ဴနီဗာေကာအဖြဲ႕ဥကၠဌတို႕ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သက္ေသအေနျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: