ဆုိက္ေခါ၀္လူငယ္မ်ားမွ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေသာက္ေရအိုးမ်ားေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ခြန္သန္းေအာင္ (TGI) | ဇြန္လ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါ၀္စံျပေက်းရြာအတြင္းရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းခြဲေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းႏွင့္ မူလြန္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတို႕ကို ခြန္ခ်စ္ထြန္းႏွင့္ ခြန္ေမာင္သန္းတို႕ဦးေဆာင္သည့္ ဆိုက္ေခါ၀္လူရြယ္မ်ားက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၆၊ ၂၇၊ ၂၈ ရက္၌ ေက်ာင္းသံုးစာေရးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေသာက္သံုးရန္ ေရအိုးမ်ားကို ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၁၀၀ ခန္႕ရွိေသာ ဆိုက္ေခါ၀္ (အ.ထ.က) ေက်ာင္းကို ၂၆၊ ၆၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေသာက္ေရအိုး (၃၂) လံုးကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၄၈၅ ဦးရွိေသာ ေဇယ်သုခ (အ.လ.က) ေက်ာင္းကို ၂၇၊ ၆၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေသာက္ေရအိုး (၁၃) လံုး၊ ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ာကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ၂၉၀ ဦးခန္႕ရွိေသာ ကန္းတန္မူလြန္ေက်ာင္းကို ၂၈၊ ၆၊ ၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေသာက္ေရအိုး (၉) လံုး၊ ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္ တစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးလွဴဒါန္းသြားသည္ဟု ဆိုက္ေခါ၀္လူရြယ္မ်ားကို ဦးစီးလုပ္ေဆာင္သူ ခြန္ေမာင္သန္းက ေျပာသည္။

ဤသို႕ေထာက္ပံ့ျခင္းကို ေက်ာင္းဖြင့္ခါစ စာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ၿပီး ယခုအႀကိမ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။

ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအား ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား စသည့္ေက်ာင္းစရိတ္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းသက္သာေစရန္၊ ေက်ာင္းတြင္လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားသည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္၊ ေသာက္ေရအိုးလွဴျခင္းႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္လာေစရန္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပစၥည္းေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္သူ ခြန္ခ်စ္ထြန္းက ေျပာသည္။No comments: