ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး ဦးစီး၍ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ က်င္းပ

ခြန္စိမ္းေမာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ဇြန္လ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ | ေတာင္ႀကီးတိုင္းမ္

ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (Pa-Oh Youth Organization-PYO) ဦးစီး၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသမွ ပအို၀္းလူငယ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ရပ္ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲအား ပအုိ၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရိွ ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပံုး၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း၊ လြယ္လဲမ္ စသည့္ ေဒသအသီးသီးမွ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးလူငယ္မ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား အပါအ၀င္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးစြမ္းရည္ျမွင့္မားလာေစေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဗဟုသုတမ်ားမ်ွေ၀ႏိုင္ေရး စသည့္တုိ႔ကုိ ပြင့္လင္းစြာ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ေခတ္နဲ႔အညီ အမ်ဳိးသမီးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွ က်မတို႔ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား စြမ္းရည္ျပည့္၀ေသာ အမ်ဳိးသမီးထုႀကီး ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္၊ က်မတို႔ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားေရးကိစၥရပ္မွာလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဒီထက္ပိုၿပီး ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္၊” ဟု နီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ ဦးေဆာင္က်င္းပသူတစ္ဦးမွ ေျပာသည္။

ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးကို အေျခခံသည့္ လူ႕ေဘာင္သစ္တစ္ရပ္ေပၚထြန္းလာေစရန္၊ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားကို အရည္အေသြး စြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ပအို၀္းျပည္သူမ်ားအၾကား ပိုမုိ၍စည္းလံုးညီညြတ္မူရွိလာေစရန္ႏွင့္ ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကို အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္လာေစရန္ စသည့္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

No comments: