ပအုိ၀္းလူထုတစ္ရပ္လံုးသိေစရန္ႏွင္႔ သက္ဆုိင္သူမ်ားသုိ႔

အျမင္ေဆာင္းပါး | ေရးသူ - ခြန္ပအုိ၀္း | ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ကြ်န္ေတာ္ပာာ မ်ိဳးခ်စ္ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္ပါ။ လြန္ခဲ႔ေသာရက္အနည္းငယ္ခန္႔က သစၥာရွင္ (ေတာင္ၾကီး) အမည္ျဖင္႔ ေရးသားခဲ႔ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ဖတ္ခဲ႔ရပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ပအုိ၀္းလူငယ္ တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ၄င္းေဆာင္းပါးဖတ္ျပီးေတာ့ အဲ႔ဒီေဆာင္းပါးေရးသူပာာ ေတာင္ၾကီးကဆုိေတာ႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးကုိ ဘယ္လုိလူမ်ိဳးဆုိတာ ခေရေစ႔တြင္းက် သိတယ္ဆုိတာကို သိထားပါတယ္။ မသိလုိ႔ေရးတာလာ၊ “မျမင္မေတြ႔လုိ႔ ေရးတာလား”၊ မၾကည္႔လုိ႔ပဲ မျမင္တာလား၊ သိသင္႔သိထုိက္သေလာက္ေတာ႔ သိမယ္ထင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးေတြပာာ သူတုိ႔ေျပာသလုိ အင္မတန္မွ ရုိးသားၾကပါတယ္။ ရုိးသားလုိ႔လဲ မသိနားမလည္လုိ႔လဲ ယခုလုိအင္အားၾကီးပါတီတစ္ခုရဲ႕  ပါတီ၀င္အမ်ားအျပားရရွိဖုိ႔ မိမိပါတီ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ ငဲ႔ကြက္ျခင္းလဲမရွိ၊ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အေရးကုိ ဂရုမျပဳတဲ႔အျပင္ ေဒသတြင္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ တစ္ေယာက္ႏွင္႔ တစ္ေယာက္ တစ္ရြာႏွင္႔ တစ္ရြာ မ်က္ႏွာေတြ မၾကည္႔၀႔ံၾကေလာက္ေအာင္ မမွန္မကန္ စည္းရံုးေသြးထုိးလႈံ႕ေဆာ္ေနပါတယ္။

မိမိပါတီ၀င္ အင္အားမ်ားျပားလာဖုိ႔ မသိနားမလည္တဲ႕ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြကုိ ပါတီ၀င္ရင္ ေျမရမယ္ဆုိျပီးေတာ႔ ေျမရလုိသူ၏ မွတ္ပံုတင္ နံပါတ္ရယူျခင္း လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း လက္ေဗြရယူျခင္း ဓါတ္ပံုရုိက္ယူျခင္း ေငြႏွစ္ေထာင္ထည္႔၀င္ေစျခင္းအျပင္ ေျမရယူပုိင္ဆုိင္လုိတဲ႔ ေဒသခံေတြကုိ ၄င္းတုိ႔ရယူလုိတဲ႔ ေျမေနရာမွာ ငုတ္စုိက္၊ ထြန္ယက္ျခင္းျပဳႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိျပီး ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚေပါက္ပါက ၄င္းပါတီမွ ေျဖရွင္းေပးမယ္ဆုိျပီးေတာ႔ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ေျမရယူပုိင္ဆုိင္ လုိတဲ႔ ေဒသခံေတာင္သူေတြက PNA ပုိင္ ေျမဧရိယာအတြင္းမွ ငုတ္စုိက္၊ ထြန္ယက္ျခင္းေတြျပဳလုပ္တဲ႔အတြက္ ေၾကာင္႔ ယခုလုိ ေျမယာျပႆနာေပၚလာရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာေက်းရြာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး အဆင္႔ဆင္႔မွ ေမတၱာရပ္ခံေသာ္လည္း ၄င္းပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လက္မခံတဲ႔ အတြက္ေၾကာင္႔မုိ႔လုိ႔ ျပႆနာေပၚေပါက္လာ ရတာပါ။

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( PNO ) ပာာ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္မွာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ ဆႏၵအရေသာ္ လည္းေကာင္း ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေရွးရႈျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ႔ပါ သည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( PNO ) ပာာ အက်ိဳးျပဳမႈမရွိ၊ ရုပ္ျပသက္သက္ဆုိတာ ၾကည္႔ေသာသူသည္ ျမင္၏ မၾကည္႔လုိ႔မျမင္တာလား။ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူျပီးေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ျပည္သူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ခ႔ဲတာေတြကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( PNO ) ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ ႏွင္႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေသာ လူထူအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ....
၁။       တုိက္နယ္ေဆးရံု (၇) လံုး
၂။       ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန(၅)ခု
၃။       ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ (၁၂) ခု
၄။       အထက္တန္းေက်ာင္း (၂၁) ေက်ာင္း
၅။       အထက္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၇) ေက်ာင္း
၆။       အလယ္တန္းေက်ာင္း (၁၉) ေက်ာင္း
၇။       အလယ္တန္းေက်ာင္းခြဲ (၉) ေက်ာင္း
၈။       မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းခြဲ (၉)ေက်ာင္း
၉။       မူလတန္းေက်ာင္း (၅၃) ေက်ာင္း
၁၀။     ႏုိင္ငံေတာ္ထံမွ တင္ျပျပီး ဦးေဆာင္ေဖာက္လုပ္ခဲ႔ေသာလမ္း (၂၆) ခု
၁၁။     ေၾကးနန္းႏွင္႔ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (၅)
၁၂။     လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုပ္ငန္းမီးစက္ (၇) ခု 
၁၃။     စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းစုိက္ကြင္း (၉) ခု
၁၄။     ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရခြင္႔ျပဳခ်က္ျဖင္႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားပုိင္ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြင္း (ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း) ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္း အျခားအျခားေသာေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင္႔ လက္တြဲျပီး မ်ားစြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။

အခုေတာ႔ ၄င္ႏုိင္ငံေရးပါတီၾကီးႏွင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ NGO လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္တခ်ိဳ႕ေတြက ဒီမုိကေရစီ လူ႔ အခြင္႔အေရးဆုိျပီး မိမိတုိ႔ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ႔ထံုးတမ္းစဥ္လာကုိ ဖီလာဆန္႔က်င္ျပီး အရွိန္အပာုန္ႏွင္႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးႏွင္႔ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေနမႈကုိ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း မနာလုိ မရႈစိမ္႔လုိ႔ ၂၀၁၅ ေရႊးေကာက္ပြဲမွာ ၄င္းတုိ႔ပါတီအႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျပီး ကတည္းကစျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စြမ္းစြမ္းတမံ ေအာင္ျမင္တုိးတက္ေနတာကုိ လစ္လ်ဴရႈျပီး ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္( PN0) အဖြဲ႕ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျပဳလုပ္ေနၾကတယ္။

ေဒသလံုျခံဳေရးအရ ကင္းလွည့္လႈပ္ရွားေနေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကုိလည္း ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ နန္းေဟာင္းေမြေတာ္အုပ္စု၊ ေမာက္စံရြာသုိ႕ ေရာက္ရွိေနခုိက္ ၄င္းတုိ႕ရုံးအား PNA လာေရာက္၀ုိင္းရံထား ပါတယ္ဆုိျပီးေတာ့ အင္တာနက္သတင္းမွာလည္းေကာင္း၊ ေရဒီယုိသတင္းမွာလည္းေကာင္း မမွန္မကန္ သတင္းတင္ျပန္တယ္။

ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ NLD ပါတီ အဖြဲ႕၀င္မ်ားဟာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေဒသ   ေက်းရြာမ်ားအတြင္းမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႕ PNO အဖြဲ႕အစည္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားေစရန္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ားအားလံုး အထင္မွား အျမင္မွားေစရန္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈကုိ ပ်က္ျပားေစရန္ မလုိလားအပ္ေသာေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရွိနုိင္ပါသည္။

၁။ NLD ပါတီ အဖြဲ၀င္မ်ားဟာ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား၊ နယ္ေျမခံအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအား အေၾကာင္းၾကားျခင္း၊ အသိေပးမႈမရွိဘဲ မိမိပါတီ၀င္ ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံ ရပ္မိ/ဖ မ်ားနွင့္ ညိႈႏႈိင္းကာ ကြင္းဆင္းျပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စည္းရုံးေရးအစည္းအေ၀းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း။
၂။ အမွန္တကယ္ ရပ္က်ိဳးရြာက်ိဳး၊ ျပည္သူအက်ိဳး စိတ္၀င္စားေသာ ပုဂိၢဳလ္မ်ားကုိ အမ်ားသေဘာတူ ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးမႈ မရွိျခင္း။
၃။ ေျမလုိခ်င္ရင္ NLDပါတီကုိ ေထာက္ခံၾကဟု စည္းရုံးေျပာဆုိမႈကုိ ေတြ႕ရွိျခင္း၊
၄။ ျခံယာေျမရယူပုိင္ဆုိင္လုိရာတြင္လည္း ျခံယာေျမပုိင္ဆုိင္မႈ၏ အရင္းအျမစ္ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကုိ တိက်စြာစံုစမ္းမႈမျပဳသည့္အျပင္ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားနွင့္ ညိွနႈိင္းသေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ယခုလက္ရွိ လက္လုပ္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ား၏ ၿခံယာေျမေပၚတြင္ မတရား က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္ ငုတ္တုိက္စုိက္ ဧရိယာသတ္မွတ္ျခင္း၊ ထြန္ယက္လုပ္ကုိင္ျခင္း စသည့္တရားဥပေဒနွင့္ မညီညြတ္ေသာလုပ္ငန္း မ်ားက်ဴးလြန္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း။
၅။ သက္ဆုိင္ရာေဒသခံ၏ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ တားျမစ္မိန္႕မ်ားကုိလည္း လုိက္နာျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏သေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ မင္းမဲ့စရုိက္ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း။
၆။ မင္းမဲ့စရုိက္မ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း၊ ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္း အဖြဲ႕အစည္း  နွင့္ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကုိပ်က္ျပားေစျခင္း၊ တရားဥေပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ထိခုိက္ေစျခင္း။
၇။ ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားကုိ မိမိေက်းရြာ အုပ္စုနွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာအျခားျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာအုပ္စုမွ ပုဂိဳလ္မ်ားကုိ လည္း ေဒသခံ ရပ္မိ/ဖ ႏွင့္ ညိႈႏိႈင္းမႈမရွိဘဲ NLD ပါတီအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္ရန္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းကာ ႏုိင္ငံေရး အသိအားနည္းေနေသးေသာ မိဘျပည္သူကုိ အခြင့္ေကာင္းယူကာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ေဆာင္ေစခုိင္းမႈ ေတြ႕ရိွရျခင္း။
၈။ ပုဂၢိဳလ္ေရး အသားေရဖ်က္မႈ ပကတိအေျခအေနမွန္ ကုိက္ညီမႈ မရွိသည့္စာမ်ား ေရးသားတုိင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္သည္ကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း။
၉၊ မိမိပါတီ၀င္အင္အားရရွိေရး တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပါတီအား ပုတ္ခတ္ေျပာဆုိလႈံ႕ေဆာ္မႈကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း
၁၀။ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအစရွိသည့္  ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းက်ိဳးထက္၊ ဆုိးက်ိဳးမ်ားက ပုိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း။
၁၁။ ေအာက္ေျခရွိ NLD အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံတုိးတက္ေစရန္ မိမိတုိ႔ပါတ ီနာမည္ေကာင္း၊ စည္းကမ္းေကာင္းရရွိေစရန္ မိမိပါတီ၏အလုပ္ကုိ မလုပ္ဘဲ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအေနႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဒသအခ်ိဳ႕ကုိေသာ္လည္းေကာင္း ဆူပူအံုၾကြမႈျဖစ္ေပၚေစရန္ လႈ႔ံေဆာ္ေပးေနသည္က ုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း။
၁၂။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျပီး မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္မႈရွိေစရန္ ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးတုိးတက္ရန္ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရႏွင့္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ မနာလုိ၊ မရႈစိမ့္သျဖင့္ PNO အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ (ဌာေန) အဖြဲ႔မ်ားအား ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ျပန္လည္ေက်ာခုိင္းသြားေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္နည္းျဖင့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေစရန္၊ ေတာျပန္ခုိသြားေစရန္ တြန္းအားေပေနသကဲ့သုိ႕ ျဖစ္ေနသည္ကုိ ၀မ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ ဟုိပံုးျမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆုိင္ျမဳိ႕နယ္နွင့္ အျခားေသာေဒသအတြင္းရွိ NLD အဖြဲ႕၀င္မ်ား အေနျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာ မေကာင္းေၾကာင္း၊ PNO ပါတီ မေကာင္းေၾကာင္း၊ PNO ျပည္သူ႕စစ္ မေကာင္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ျပည္သူလူထုထံ ေျပာၾကားျခင္း၊ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းျခင္း၊ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအခ်င္းခ်င္း စိတ္၀မ္းကြဲျပားေအာင္ ကုန္းတုိက္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရးကုိ ထိခုိက္ပ်က္ျပားေစမည့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္မျပဳလုပ္ရန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အေပါင္းလကၡဏာေရာက္ေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေစလုိေၾကာင္း၊ သည္းခံျခင္းတရား၊ ေမတၱတရားမ်ားကုိ ေရွ႕ထားျပီး ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳး၊ ေဒသအက်ိဳးကုိ ၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္ၾကပါရန္ ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား အသိေပးေမတၱာရပ္ခံ တင္ျပအပ္ပါသည္။

5 comments:

Unknown said...

က်ေနာ္တို ့ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသလိုျဖစ္ေနပါဘီ။ မင္းဘာလဲ ငါဘာလဲ ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ျကီးတိုင္မ္းက မီဒီယာ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ့ခံစားခ်က္ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ပို ့စ္ေရးျပီး တင္ရမယ့္ ေန ရာမဟုတ္ဘူးလို ့လဲထင္ပါတယ္။ တင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ရဲ ့ကိုယ္ပိုင္ ပိုစ့္မွာ တင္ပါလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ သူ ့ဘက္ပါေအာင္စြဲေခၚတာလဲ ဒီမိုကေရစီလို ့ေျပာလို ့ရပါတယ္။ သူ ့လူကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္စည္းရုံးတာတို ့၊ တဖက္ ပါတီကို ပုတ္ခ်တာတို ့၊ မေကာင္းေျပာတာတို ့က က်င့္၀တ္နဲ့ မညီေပမယ့္ ကမာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ ့ေတြ ့ျမင္ေနရတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုလက္ခံရင္ မတူညီကြဲျပားတဲ့ အျမင္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ စတာေတြကိုလဲ လက္ခံရပါမယ္။ ငါနဲ့ မတူငါ့ရန္သူလို ့ လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအားလုံးသည္ ပီအင္အိုကိုဘဲ ေထာက္ခံရမယ္ လို ့လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ေထာက္ခံတဲ့လူရိွမယ္။ ကန္ ့ကြက္တဲ့လူရိွမယ္ ျကိုက္တဲ့လူ ရိွမယ္ မေကာင္းေျပာတဲ့လူရိွတယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီဘဲ။ ေနာက္တခု ပီအင္ေအ ပိုင္ေျမတဲ့ ဘယ္ အဘိုးအဘြားက ေပးထားလို ့ပိုင္ရတာလဲ။ ေဒသခံေတြက အဲ့ဒီေဒသမွာ အရင္ေနတာလား ပီအင္ေအ က အရင္ေနတာလား ဆိုတာေသခ်ာျပန္စဥ္းစား။ ေဒသခံေတြသာသည္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က ဒါမွ မဟုတ္ ေတာင္သူဓါးမ ခုတ္ယာလုပ္ျပီး ပိုင္လာျကတာကို ပီအင္ေအက သိမ္းလို ့ ပီအင္ေအေျမလို ့ျဖစ္လာတာလား။ ေက်ာင္းေဆာက္ တံတားေဆာက္စတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြကို အျငင္းမပြါးလိုေပမယ့္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ရိွေနတဲ့ ပအို၀္းလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ လြတ္ေတာ္တက္လာတဲ့ တေလ်ာက္လုံးမွာ ပအို၀္းလူထု အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဘာေတြတင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ အျကံျပဳ၊ ေထာက္ခံ၊ ကန္ ့ကြက္ စတာေတြထဲက ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ ပီအင္အိုက လုပ္ေပးတယ္ဆိုေပမဲ့လဲ အရင္ေတာထဲမွာေနတုန္းက ပအို၀္းလူထုေတြေကြ်းခဲ့တဲ့ ထမင္းတနပ္ဖို းေက်ရဲ ့လားလု ့ိေမးလို္က္ခ်င္ပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနျကတယ္တဲ့ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္လုပ္တာလား သူမ်ားလုပ္တာလား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားျကည့္။ ဒီမိုကေရစီမွာက ရွင္းတယ္ မင္းမလုပ္ေပးရင္ လုပ္ေပးမယ့္လူကို ခ်ဥ္းကပ္မွာဘဲ ေထာက္ခံမွာဘဲ။ ဥပမာ ပီအင္အိုက လူထုအက်ိဳးစီးပြါးကို မလုပ္ေပးဘူး ဆိုရင္ အင္အယ္ဒီမွ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုအတြက္လုပ္ေပးရင္ ေထာက္ခံရမွာဘဲ။ ျကိုဆိုရမွာဘဲ။ ဒီေနရာမွာ ငါပအို၀္းဘဲ ပီအင္ေအက လုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံရမွာဘဲဆိုရင္ေတာ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ သြား ဘီ။ ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္းက တိုင္းစရာစံႏွဳန္း၊ ေပတံ မရိွေပမယ့္ လူထုက သာလ်င္အခရာျဖစ္ပါတယ္၊ လူထုကသာလ်င္ေျပာျကားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးစာေျကာင္းကိုေတာ့ ဘေဘာမက်ပါဘူး ``ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား`` ပအို၀္းလူငယ္တေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပအို၀္းလူထုတစ္ရပ္လုံးကိုယ္စားဆိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳဖို ့ဘယ္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးအသိအမွတ္ျပဳမွဳ ရိွလဲ ဆိုတာေလးကိုေတာ့ ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။ျဖားတန္ ေအာင္ခမ္းထီေတာင္ ပအို၀္းလူထုတရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသခ်ာေလ့လာျကည့္ပါ ညီလာခံဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္လဲ၊ ပါတီထဲမွာ ဒါမွ မဟုတ္အဖြဲ ့အစည္းထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္ဖူးလဲ။ ပအို၀္းလူထုအားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ဖူးလားဆိုတာကိုလဲ စစ္တန္းျပန္ေကာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ့ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ယခုပိုစ့္ေရးသူသည္ အရင္ မဆလ န၀တ နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေျကးမုံ ျမန္မာ့အလင္း တို ့ေတြမွာ ပါတဲ့ အစိုးရျကိုက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရး အာေဘာ္အတိုင္းဘဲ တထပ္တည္းပါဘဲလို ့။

Unknown said...

က်ေနာ္တို ့ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသလိုျဖစ္ေနပါဘီ။ မင္းဘာလဲ ငါဘာလဲ ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ျကီးတိုင္မ္းက မီဒီယာ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ့ခံစားခ်က္ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ပို ့စ္ေရးျပီး တင္ရမယ့္ ေန ရာမဟုတ္ဘူးလို ့လဲထင္ပါတယ္။ တင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ရဲ ့ကိုယ္ပိုင္ ပိုစ့္မွာ တင္ပါလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ သူ ့ဘက္ပါေအာင္စြဲေခၚတာလဲ ဒီမိုကေရစီလို ့ေျပာလို ့ရပါတယ္။ သူ ့လူကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္စည္းရုံးတာတို ့၊ တဖက္ ပါတီကို ပုတ္ခ်တာတို ့၊ မေကာင္းေျပာတာတို ့က က်င့္၀တ္နဲ့ မညီေပမယ့္ ကမာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ ့ေတြ ့ျမင္ေနရတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုလက္ခံရင္ မတူညီကြဲျပားတဲ့ အျမင္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ စတာေတြကိုလဲ လက္ခံရပါမယ္။ ငါနဲ့ မတူငါ့ရန္သူလို ့ လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအားလုံးသည္ ပီအင္အိုကိုဘဲ ေထာက္ခံရမယ္ လို ့လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ေထာက္ခံတဲ့လူရိွမယ္။ ကန္ ့ကြက္တဲ့လူရိွမယ္ ျကိုက္တဲ့လူ ရိွမယ္ မေကာင္းေျပာတဲ့လူရိွတယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီဘဲ။ ေနာက္တခု ပီအင္ေအ ပိုင္ေျမတဲ့ ဘယ္ အဘိုးအဘြားက ေပးထားလို ့ပိုင္ရတာလဲ။ ေဒသခံေတြက အဲ့ဒီေဒသမွာ အရင္ေနတာလား ပီအင္ေအ က အရင္ေနတာလား ဆိုတာေသခ်ာျပန္စဥ္းစား။ ေဒသခံေတြသာသည္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က ဒါမွ မဟုတ္ ေတာင္သူဓါးမ ခုတ္ယာလုပ္ျပီး ပိုင္လာျကတာကို ပီအင္ေအက သိမ္းလို ့ ပီအင္ေအေျမလို ့ျဖစ္လာတာလား။ ေက်ာင္းေဆာက္ တံတားေဆာက္စတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြကို အျငင္းမပြါးလိုေပမယ့္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ရိွေနတဲ့ ပအို၀္းလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ လြတ္ေတာ္တက္လာတဲ့ တေလ်ာက္လုံးမွာ ပအို၀္းလူထု အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဘာေတြတင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ အျကံျပဳ၊ ေထာက္ခံ၊ ကန္ ့ကြက္ စတာေတြထဲက ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ ပီအင္အိုက လုပ္ေပးတယ္ဆိုေပမဲ့လဲ အရင္ေတာထဲမွာေနတုန္းက ပအို၀္းလူထုေတြေကြ်းခဲ့တဲ့ ထမင္းတနပ္ဖို းေက်ရဲ ့လားလု ့ိေမးလို္က္ခ်င္ပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနျကတယ္တဲ့ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္လုပ္တာလား သူမ်ားလုပ္တာလား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားျကည့္။ ဒီမိုကေရစီမွာက ရွင္းတယ္ မင္းမလုပ္ေပးရင္ လုပ္ေပးမယ့္လူကို ခ်ဥ္းကပ္မွာဘဲ ေထာက္ခံမွာဘဲ။ ဥပမာ ပီအင္အိုက လူထုအက်ိဳးစီးပြါးကို မလုပ္ေပးဘူး ဆိုရင္ အင္အယ္ဒီမွ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုအတြက္လုပ္ေပးရင္ ေထာက္ခံရမွာဘဲ။ ျကိုဆိုရမွာဘဲ။ ဒီေနရာမွာ ငါပအို၀္းဘဲ ပီအင္ေအက လုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံရမွာဘဲဆိုရင္ေတာ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ သြား ဘီ။ ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္းက တိုင္းစရာစံႏွဳန္း၊ ေပတံ မရိွေပမယ့္ လူထုက သာလ်င္အခရာျဖစ္ပါတယ္၊ လူထုကသာလ်င္ေျပာျကားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးစာေျကာင္းကိုေတာ့ ဘေဘာမက်ပါဘူး ``ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား`` ပအို၀္းလူငယ္တေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပအို၀္းလူထုတစ္ရပ္လုံးကိုယ္စားဆိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳဖို ့ဘယ္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးအသိအမွတ္ျပဳမွဳ ရိွလဲ ဆိုတာေလးကိုေတာ့ ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။ျဖားတန္ ေအာင္ခမ္းထီေတာင္ ပအို၀္းလူထုတရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသခ်ာေလ့လာျကည့္ပါ ညီလာခံဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္လဲ၊ ပါတီထဲမွာ ဒါမွ မဟုတ္အဖြဲ ့အစည္းထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္ဖူးလဲ။ ပအို၀္းလူထုအားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ဖူးလားဆိုတာကိုလဲ စစ္တန္းျပန္ေကာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ့ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ယခုပိုစ့္ေရးသူသည္ အရင္ မဆလ န၀တ နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေျကးမုံ ျမန္မာ့အလင္း တို ့ေတြမွာ ပါတဲ့ အစိုးရျကိုက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရး အာေဘာ္အတိုင္းဘဲ တထပ္တည္းပါဘဲလို ့။

Unknown said...

က်ေနာ္တို ့ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသလိုျဖစ္ေနပါဘီ။ မင္းဘာလဲ ငါဘာလဲ ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ျကီးတိုင္မ္းက မီဒီယာ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ့ခံစားခ်က္ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ပို ့စ္ေရးျပီး တင္ရမယ့္ ေန ရာမဟုတ္ဘူးလို ့လဲထင္ပါတယ္။ တင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ရဲ ့ကိုယ္ပိုင္ ပိုစ့္မွာ တင္ပါလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ သူ ့ဘက္ပါေအာင္စြဲေခၚတာလဲ ဒီမိုကေရစီလို ့ေျပာလို ့ရပါတယ္။ သူ ့လူကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္စည္းရုံးတာတို ့၊ တဖက္ ပါတီကို ပုတ္ခ်တာတို ့၊ မေကာင္းေျပာတာတို ့က က်င့္၀တ္နဲ့ မညီေပမယ့္ ကမာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ ့ေတြ ့ျမင္ေနရတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုလက္ခံရင္ မတူညီကြဲျပားတဲ့ အျမင္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ စတာေတြကိုလဲ လက္ခံရပါမယ္။ ငါနဲ့ မတူငါ့ရန္သူလို ့ လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအားလုံးသည္ ပီအင္အိုကိုဘဲ ေထာက္ခံရမယ္ လို ့လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ေထာက္ခံတဲ့လူရိွမယ္။ ကန္ ့ကြက္တဲ့လူရိွမယ္ ျကိုက္တဲ့လူ ရိွမယ္ မေကာင္းေျပာတဲ့လူရိွတယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီဘဲ။ ေနာက္တခု ပီအင္ေအ ပိုင္ေျမတဲ့ ဘယ္ အဘိုးအဘြားက ေပးထားလို ့ပိုင္ရတာလဲ။ ေဒသခံေတြက အဲ့ဒီေဒသမွာ အရင္ေနတာလား ပီအင္ေအ က အရင္ေနတာလား ဆိုတာေသခ်ာျပန္စဥ္းစား။ ေဒသခံေတြသာသည္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က ဒါမွ မဟုတ္ ေတာင္သူဓါးမ ခုတ္ယာလုပ္ျပီး ပိုင္လာျကတာကို ပီအင္ေအက သိမ္းလို ့ ပီအင္ေအေျမလို ့ျဖစ္လာတာလား။ ေက်ာင္းေဆာက္ တံတားေဆာက္စတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြကို အျငင္းမပြါးလိုေပမယ့္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ရိွေနတဲ့ ပအို၀္းလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ လြတ္ေတာ္တက္လာတဲ့ တေလ်ာက္လုံးမွာ ပအို၀္းလူထု အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဘာေတြတင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ အျကံျပဳ၊ ေထာက္ခံ၊ ကန္ ့ကြက္ စတာေတြထဲက ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ ပီအင္အိုက လုပ္ေပးတယ္ဆိုေပမဲ့လဲ အရင္ေတာထဲမွာေနတုန္းက ပအို၀္းလူထုေတြေကြ်းခဲ့တဲ့ ထမင္းတနပ္ဖို းေက်ရဲ ့လားလု ့ိေမးလို္က္ခ်င္ပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနျကတယ္တဲ့ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္လုပ္တာလား သူမ်ားလုပ္တာလား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားျကည့္။ ဒီမိုကေရစီမွာက ရွင္းတယ္ မင္းမလုပ္ေပးရင္ လုပ္ေပးမယ့္လူကို ခ်ဥ္းကပ္မွာဘဲ ေထာက္ခံမွာဘဲ။ ဥပမာ ပီအင္အိုက လူထုအက်ိဳးစီးပြါးကို မလုပ္ေပးဘူး ဆိုရင္ အင္အယ္ဒီမွ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုအတြက္လုပ္ေပးရင္ ေထာက္ခံရမွာဘဲ။ ျကိုဆိုရမွာဘဲ။ ဒီေနရာမွာ ငါပအို၀္းဘဲ ပီအင္ေအက လုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံရမွာဘဲဆိုရင္ေတာ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ သြား ဘီ။ ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္းက တိုင္းစရာစံႏွဳန္း၊ ေပတံ မရိွေပမယ့္ လူထုက သာလ်င္အခရာျဖစ္ပါတယ္၊ လူထုကသာလ်င္ေျပာျကားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးစာေျကာင္းကိုေတာ့ ဘေဘာမက်ပါဘူး ``ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား`` ပအို၀္းလူငယ္တေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပအို၀္းလူထုတစ္ရပ္လုံးကိုယ္စားဆိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳဖို ့ဘယ္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးအသိအမွတ္ျပဳမွဳ ရိွလဲ ဆိုတာေလးကိုေတာ့ ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။ျဖားတန္ ေအာင္ခမ္းထီေတာင္ ပအို၀္းလူထုတရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသခ်ာေလ့လာျကည့္ပါ ညီလာခံဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္လဲ၊ ပါတီထဲမွာ ဒါမွ မဟုတ္အဖြဲ ့အစည္းထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္ဖူးလဲ။ ပအို၀္းလူထုအားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ဖူးလားဆိုတာကိုလဲ စစ္တန္းျပန္ေကာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ့ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ယခုပိုစ့္ေရးသူသည္ အရင္ မဆလ န၀တ နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေျကးမုံ ျမန္မာ့အလင္း တို ့ေတြမွာ ပါတဲ့ အစိုးရျကိုက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရး အာေဘာ္အတိုင္းဘဲ တထပ္တည္းပါဘဲလို ့။

Unknown said...

က်ေနာ္တို ့ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသလိုျဖစ္ေနပါဘီ။ မင္းဘာလဲ ငါဘာလဲ ေျပာစရာမလိုေတာ့ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေတာင္ျကီးတိုင္မ္းက မီဒီယာ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ သူ ့ခံစားခ်က္ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ေတြကို ပို ့စ္ေရးျပီး တင္ရမယ့္ ေန ရာမဟုတ္ဘူးလို ့လဲထင္ပါတယ္။ တင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ရဲ ့ကိုယ္ပိုင္ ပိုစ့္မွာ တင္ပါလို ့ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ သူ ့ဘက္ပါေအာင္စြဲေခၚတာလဲ ဒီမိုကေရစီလို ့ေျပာလို ့ရပါတယ္။ သူ ့လူကိုယ့္ဖက္ပါေအာင္စည္းရုံးတာတို ့၊ တဖက္ ပါတီကို ပုတ္ခ်တာတို ့၊ မေကာင္းေျပာတာတို ့က က်င့္၀တ္နဲ့ မညီေပမယ့္ ကမာ့ ႏိုင္ငံအႏွံ ့ေတြ ့ျမင္ေနရတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိုလက္ခံရင္ မတူညီကြဲျပားတဲ့ အျမင္ အေတြးအေခၚ အယူအဆ စတာေတြကိုလဲ လက္ခံရပါမယ္။ ငါနဲ့ မတူငါ့ရန္သူလို ့ လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအားလုံးသည္ ပီအင္အိုကိုဘဲ ေထာက္ခံရမယ္ လို ့လုပ္လို ့မရပါဘူး။ ေထာက္ခံတဲ့လူရိွမယ္။ ကန္ ့ကြက္တဲ့လူရိွမယ္ ျကိုက္တဲ့လူ ရိွမယ္ မေကာင္းေျပာတဲ့လူရိွတယ္။ ဒါဒီမိုကေရစီဘဲ။ ေနာက္တခု ပီအင္ေအ ပိုင္ေျမတဲ့ ဘယ္ အဘိုးအဘြားက ေပးထားလို ့ပိုင္ရတာလဲ။ ေဒသခံေတြက အဲ့ဒီေဒသမွာ အရင္ေနတာလား ပီအင္ေအ က အရင္ေနတာလား ဆိုတာေသခ်ာျပန္စဥ္းစား။ ေဒသခံေတြသာသည္ ဘိုးဘြားအစဥ္အဆက္က ဒါမွ မဟုတ္ ေတာင္သူဓါးမ ခုတ္ယာလုပ္ျပီး ပိုင္လာျကတာကို ပီအင္ေအက သိမ္းလို ့ ပီအင္ေအေျမလို ့ျဖစ္လာတာလား။ ေက်ာင္းေဆာက္ တံတားေဆာက္စတဲ့ ကိန္းဂဏာန္းေတြကို အျငင္းမပြါးလိုေပမယ့္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ရိွေနတဲ့ ပအို၀္းလြတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုေတာ့ ေမးခ်င္ပါတယ္။ လြတ္ေတာ္တက္လာတဲ့ တေလ်ာက္လုံးမွာ ပအို၀္းလူထု အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္ ဘာေတြတင္ျပ၊ ေဆြးေႏြး၊ အျကံျပဳ၊ ေထာက္ခံ၊ ကန္ ့ကြက္ စတာေတြထဲက ဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲ။ ပီအင္အိုက လုပ္ေပးတယ္ဆိုေပမဲ့လဲ အရင္ေတာထဲမွာေနတုန္းက ပအို၀္းလူထုေတြေကြ်းခဲ့တဲ့ ထမင္းတနပ္ဖို းေက်ရဲ ့လားလု ့ိေမးလို္က္ခ်င္ပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေအာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ေနျကတယ္တဲ့ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္လုပ္တာလား သူမ်ားလုပ္တာလား ေသခ်ာျပန္စဥ္းစားျကည့္။ ဒီမိုကေရစီမွာက ရွင္းတယ္ မင္းမလုပ္ေပးရင္ လုပ္ေပးမယ့္လူကို ခ်ဥ္းကပ္မွာဘဲ ေထာက္ခံမွာဘဲ။ ဥပမာ ပီအင္အိုက လူထုအက်ိဳးစီးပြါးကို မလုပ္ေပးဘူး ဆိုရင္ အင္အယ္ဒီမွ မဟုတ္ဘူး ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီဘဲျဖစ္ျဖစ္ လူထုအတြက္လုပ္ေပးရင္ ေထာက္ခံရမွာဘဲ။ ျကိုဆိုရမွာဘဲ။ ဒီေနရာမွာ ငါပအို၀္းဘဲ ပီအင္ေအက လုပ္လုပ္မလုပ္လုပ္ ေထာက္ခံရမွာဘဲဆိုရင္ေတာ့ မ်က္ကန္းမ်ိဳးခ်စ္ျဖစ္ သြား ဘီ။ ေကာင္းျခင္းမေကာင္းျခင္းက တိုင္းစရာစံႏွဳန္း၊ ေပတံ မရိွေပမယ့္ လူထုက သာလ်င္အခရာျဖစ္ပါတယ္၊ လူထုကသာလ်င္ေျပာျကားလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆုံးစာေျကာင္းကိုေတာ့ ဘေဘာမက်ပါဘူး ``ပအုိ၀္းလူငယ္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိယ္စား`` ပအို၀္းလူငယ္တေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပအို၀္းလူထုတစ္ရပ္လုံးကိုယ္စားဆိုေတာ့ ကိုယ္စားျပဳဖို ့ဘယ္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳးအသိအမွတ္ျပဳမွဳ ရိွလဲ ဆိုတာေလးကိုေတာ့ ေျပာျပေစခ်င္ပါတယ္။ျဖားတန္ ေအာင္ခမ္းထီေတာင္ ပအို၀္းလူထုတရပ္လုံးက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေသခ်ာေလ့လာျကည့္ပါ ညီလာခံဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္လဲ၊ ပါတီထဲမွာ ဒါမွ မဟုတ္အဖြဲ ့အစည္းထဲမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်က် ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခါလုပ္ဖူးလဲ။ ပအို၀္းလူထုအားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ဖူးလားဆိုတာကိုလဲ စစ္တန္းျပန္ေကာက္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ့ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ယခုပိုစ့္ေရးသူသည္ အရင္ မဆလ န၀တ နအဖ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေျကးမုံ ျမန္မာ့အလင္း တို ့ေတြမွာ ပါတဲ့ အစိုးရျကိုက္ ၀ါဒျဖန္ ့ခ်ီေရး အာေဘာ္အတိုင္းဘဲ တထပ္တည္းပါဘဲလို ့။

Unknown said...

zcc