မေတာ္မတရားျပဳလုပ္ေနေသာပအို၀္းလူႀကီးမ်ား- ေနာက္ဆက္တြဲသတင္း

၀င္းယရြာသားမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရ ၂၃-၅-၂၀၁၂ ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ
အမိန္႔စာအား ျပန္လည္သုံးသပ္စစ္ေဆးေပးမည္ဟု အခ်ိဳ႕ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားက
မိန္႔ဆိုလိုက္ေၾကာင္း သတင္းထပ္မံရရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေန႔ဘယ္ရက္၌
ျပန္လည္ဆုံးျဖတ္ေပးမည္ကိုမူ အတိအက် မသိရေသးေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

No comments: