ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ရက္ ၉၀ အတြင္း ပါတီ၀င္ဦးေရတင္ျပရန္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္

ေတာင္းႀကီးတုိင္းမ္၊ ေနာင္ခမ္းခါ
ေမလ (၂၉) ရက္၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္။ စေနေန႔

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပံုခြင့္ရရွိၿပီးေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္း မိမိတုိ႔ပါတီအဖြဲ႕၀င္မ်ားစာရင္းကုိ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာင္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႕တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။တျပည္လံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအား အနည္းဆံုး ပါတီအဖြဲ႕၀င္ ၁၀၀၀ ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နည္တစ္ခုအတြင္းသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ပါတီမ်ားမွာ အဖြဲ႕၀င္အနည္းဆံုး ၅၀၀ ရွိရမည္ဟု ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕စည္းျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ ပါရွိသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ကာလအတြင္း “ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၅ (စ) ပါ ၀န္ခံခ်က္အႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း ပါတီ၀င္ဦးေရကို စည္းရံုးရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္လွ်င္ ယင္းပါတီအား ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းကို ပယ္ဖ်က္၍ ပါတီကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းရမည္” ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ (၁၂) တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာင္ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႔ကတည္းကပင္ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ပါတီ၀င္ဦးေရ ရရွိေအာင္ စည္းရံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ယေန႔အထိ ႏုိင္ငံေရးပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ပါတီ (၄၂) ပါတီရွိၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ပါတီ (၃၁) ပါတီအနက္ ပါတီ (၂၄) ပါတီကို မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿဲပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာ ျမန္မာအလင္းတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

No comments: