၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ရွမ္းအဖြဲ႕ လက္မခံ

ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္။ ေနာင္ခမ္းခါ
ေမလ (၂၆)၊ ၂၀၁၀

နအဖစစ္အစုိးရေရးစြဲသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ လက္မခံသလုိ၊ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိလည္း ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) အေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္သြားမည္ဟု သိရသည္။အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (NUP) ႏွင့္ မၾကာခင္က ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအသင္း (USDA) မွ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီ (USDP) ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားသည္ ႀကံဖြံ႕ပါတီတုိ႔တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္သူလူထုမ်ားကုိလည္း RCSS မွ လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံသည္ ရွမ္းျပည္ရွိျပည္သူလူထုမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီမႈ မရွိသည့္အတြက္ RCSS မွ ယင္းဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အသိအမွတ္မျပဳ၊ မေထာက္ခံေၾကာင္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၆ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ RCSS ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ျခင္း(၁၀ ႏွစ္ေျမာက္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ဖက္မွ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိခုခံကာကြယ္ျခင္းမွလြဲ၍ ဗမာစစ္တပ္အား စစ္ေရးအရတိုက္ခုိက္မႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ထုိင္းရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္(Thai PBS Channel)ကို ကုိးကား၍ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္မွ ေဖၚျပသည္။

ထုိ႔ျပင္ RCSS အေနျဖင့္ ထုိင္းဘုရင္မင္းျမတ္ကုိ ေလးစားၿပီး၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေရးအရႈတ္အေထြး ျပႆနာတြင္ ၀င္ေရာက္ဆြက္ဖက္မည္မဟုတ္ဟု ဆုိသည္။

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) သည္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ပုိင္း (SSA-S) ၏ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

No comments: