ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္းအစည္းေဝးမွ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားေရးဆီသို႕

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္သြီးပအိုဝ္းခမ္းေကာင္
ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

သမိုင္းစဥ္လာအရ စည္းလံုးမႈအားေကာင္းေနေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် စည္းလံုးမႈပ်က္ျပာလာၿပီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ထင္ျမင္ယူဆျခင္း ကြဲျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စုစည္းရန္ ေပါင္းစည္းရန္ စသည့္မ်ားကို ဘယ္နည္းဘယ္ပံု ျပန္လည္ေပါင္းစည္းႏိုင္ဖုိ႔ အေျဖရွာရန္ အလြန္ခက္ခဲေနသည္ဟု ထင္မိသည္။

ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုမ်ားသည္ အဆင္သင့္ စည္းလံုးမႈရွိသည့္ အေျခအေနေပၚေရာက္ရွိေနသည္။ သို႕ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းတြင္ ကြဲလြဲမႈမ်ားျပားၿပီး အခ်င္းခ်င္း အာဏာလြန္စြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ျဖားဗြာလွေဖ၏ စကားကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။ ဦးဝိနယ (ေခၚ) ျဖားခြန္ရဲေမာင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာင္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျဖားဗြာဦးလွေဖကို ေခၚထုတ္ရန္ ေဆြးေႏြးခ်ိန္တြင္ ေျပာေသာစကား ျဖစ္သည္။ ”မင္းတို႕လူေတြ စည္းလံုးမႈရွိရဲ႕လား စည္းလံုးမႈမရွိရင္ ငါျပန္မလိုက္ဘူး” ဆိုေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စည္းလံုးမႈမရွိလွ်င္ ဘယ္တိုက္ပြဲမဆို ေအာင္ျမင္မႈ မရႏိုင္ေပ။ ယခုတြင္ စည္းလံုးမႈစကားသည္ အဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက စည္းလံုးမႈ ပ်က္ျပားၿပီး ေပါင္းစည္းရန္ လိုအပ္ေနသနည္း။

ယခုတြင္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးေခါင္းေဆာင္သည္ အဘယ္သူနည္း၊ ယခုျပႆနာျဖစ္ရသည့္ကိစၥတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အေျဖရွာရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႕အေျခေနေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္ေသာ (ပအမဖ) လ်က္ရွိ ပီအဲန္အို ပါတီႏွင့္ အၿပိဳင္ ေပၚေပါက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ၎ကိုစားပြဲဝိုင္းတြင္ ထိုင္ၿပီးေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု ယူဆၿပီး ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူၾကသည္။

ထိပ္ပိုင္း အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕ စုစည္းမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚ လာခဲ့ရသည္။ ေဆြးေႏြးမႈ အျပင္းအထန္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သမိုင္းတြင္ မည့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ အဖြဲ႕စည္းကို ကိုယ္စားမျပဳဘဲ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး၊ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ညီလာခံျဖစ္ေပၚလာေရး စသည္ျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း လူနည္းစုမွ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ ပထမပတ္ ေဆြးေႏြးမႈသည္ ပီအဲန္အိုေခါင္းေဆာင္ ပါဝင္မႈ နည္းေသာေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္သည္ အားရစရာ နည္းပါးေၾကာင္း သိရသည္။ ဒုတိယပတ္ ေဆြေႏြးပြဲတြင္ ျပင္းထန္မႈ ပိုမိုရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ပီအဲန္အိုဒုဥကၠဌ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠဌ ၏ေဆြးေႏြးမႈသည္ အနာဂတ္သြားရမည့္ ခရီးသည္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္NGO၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေရးကိစၥ၊ ပအိုဝ္းအက်ိဳးစီးပြားကိစၥကို ကြဲေအာင္၊ ပ်က္ဆီးေအာင္လုပ္မည့္သူ ပုဂၢိဳလ္ (သို႕) အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထိုပုဂၢိဳလ္ကို ပအိုဝ္းစာယဥ္အေနျဖင့္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသား လံုးရန္သူဟု သတ္မွတ္လိုက္မည္။ အဲလိုမသတ္မွတ္လိုက္လွ်င္ သူ႕ဆႏၵ သူ႕ဝါဒ ငါ့ဆႏၵငါ့ဝါဒ သူလမ္းသူသြား ငါ့လမ္းငါသြားဟု ခံယူမည္ဆိုလွ်င္ ပအိုဝ္းအက်ိဳးတရား ရွိမည့္ နည္းမွန္လမ္းမွန္္ မဟုတ္ေခ်။

ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ ဦးတည္ခ်က္သည္လည္း တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ တစ္ျခားတိုင္းရင္းသားပါတီလည္း ပါတီတစ္ခုအားရွိေအာင္ ရွိေနေသာႏွစ္ပါတီကို တစ္ပါတီျဖစ္ေအာင္ က်ိဳးစားေနၾကသည္။ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ တစ္ပါတီရွိသည္ကို ႏွစ္ပါတီျဖစ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အတၱကိုေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေရးကို ဦးစားေပးသင့္သည္။ ယခုတြင္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနအရ မီဒီယာအသိုင္းဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ပအိုဝ္းအေရးကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၎ကို တစ္ျခမ္းမွ ႏွစ္ျခမ္းျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ သူမ်ားလက္ခုတ္တီးေနလိမ့္မည္။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ တကယ္ရွိရန္လို အပ္သည္ဟု ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုရရွိႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပၚႏိုင္မႈကို အျငင္းအခံုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဘာမ်ားအျငင္းခံုျဖစ္ေနခဲ့သလဲဟု ေမးေသာ္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည့္ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေနရာမွထျပန္သြားေတာ့မည့္အေနအထား၊ ေဆြးေႏြးပြဲပ်က္သြားမည့္အေနအထား ေရာက္ရွိခဲ့သည္ကို သိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ လုပ္ေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အျငင္းအခံု၏ အေလ့အက်င့္ကို မရွိခဲ့ေပ။ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ ရွိသည္ဟု ခံယူၿပီး လက္နက္ကိုင္ (သူပုန္) အမည္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးျပဳလုပ္လာခဲ့ရျခင္းမွတဆင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႕ျဖတ္သန္းလာရသည့္အတြက္ ေခတ္စနစ္ေျပာင္းလဲလာသည္ကို လက္ခံႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေနပါသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ၎ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အရွိန္ျမင့္မားေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ ဘာဆံုးျဖတ္ခ်က္မွလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ (ပအမဖ) ပါတီမွတ္ပံုတင္အမွတ္လည္း က်ေရာက္လာခဲ့ရပါၿပီ။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညွိႏိုင္းမႈ ရလဒ္ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနေသာ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားလည္း ရွိေနေပလိမ့္မည္။ တိုင္းတစ္ပါးသို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္မ်ားလည္း ထိုအေျပာင္းအလဲကို စိတ္ဝင္စားၾကလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မိပါသည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ရပ္ရြာသို႕ဆင္းၿပီး သင္တန္းေပးေသာ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ားအား ဒီမိုကေရစီတစ္ခုတည္းကို မေပးပါႏွင့္ ပအိုဝ္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ သမိုင္းကိုလည္း သင္ၾကားေစခ်င္သည္၊ စာအုပ္မရွိ သမိုင္းမသိလွ်င္ ပီအဲန္အိုရံုးသို႕ လာေရာက္ယူပါရန္ ေျပားၾကားခဲ့ပါသည္။ ဒီိမိုကေရစီအေၾကာင္း တစ္မ်ိဳးတည္းကို သင္ၾကားေပလွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္ One way ျဖစ္သြားမည္ဟု စုိးရိမ္ၿပီး ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသည္ကိုလည္း သိရသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ ပအိုဝ္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းကို ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္အရင္ေဆြးေႏြးေပးပါ။ ေျဖရွင္းေပးမည္။ အင္တာနက္ေပၚသို႕ မတင္ပါႏွင့္ မီဒီယာႏွင့္မေဖၚပါႏွင့္ဟုလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာၾကား ေဆြးေႏြးေနသည္ကိုလည္း သိရသည္။ ၎သည္ ကိုယ့္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းရာၾကသည္ဟု ယူဆၾကသည္။

သို႕ေပမဲ့ ထုိေဆြးေႏြးပြဲးအရွိန္ကို ယခုထိေအာင္ျမင္မႈ ဘာရွိသလဲဟု ျပန္လည္သံုးသပ္လွ်င္ ပအိုဝ္းေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာျပႆနာသည္ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပိုမိုျပင္းထန္မႈရွိလာသည္ကို ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား အသိပင္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္တြင္လည္း ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာျပႆနာသည္ ျပည္သူမ်ား ႏွစ္နာမႈကို ေျဖေလ်ာ့ေပးေသာ စီမံဆံုးျဖတ္ခ်က္မေပးႏိုင္ခဲ့ေပ။ ပိုမိုၿပီး ခံရသည္သာေတြ႕ေနရသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ ေပၚေသာအေျခေနသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ယံုၾကည္မႈကို အဘယ္သို႔ ရယူရမည္နည္း။

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ဤသို႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားေဆြးေႏြးမႈ ပိုမိုျပင္းထန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေပလိမ့္မည္ဟု ထင္မိပါသည္။ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားသည္ ရိုးသားစြာလုပ္ကိုင္စားေသာက္ၿပီး အသိပညာႏွင့္ ေထြေထြဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးသည္ကို လက္ခံလာၾကသည္။ ထိုသို႕ ဗဟုသုတႏွင့္ အသိပညာမ်ား နည္းပါးရျခင္းသည္လည္း ဖိႏွိပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခံခဲ့ရေသာ၊ စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္ ခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အသိပညာ အတတ္ပညာ ႏွင့္ စာေပဗဟုသုတမ်ား နည္းပါးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအသိပညာႏွင့္ ဗဟုသုတ နည္းပါးေသာ ပအိုဝ္းျပည္သူလူထုကို အဘယ္ေခါင္းေဆာင္က လာေရာက္သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီးၿပီလဲ၊ အဘယ္ေခါင္းေဆာင္က ကြင္းဆင္းၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးၿပီးၿပီလဲဟု ေမးၾကည့္ခ်င္ပါသည္။

ဤသို႕ပင္ ျဖတ္သန္းလာရေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၏လွည့္ကြက္ကိုလည္း ခံခဲ့ရပါေသးသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ စစ္အာဏာရွင္လက္ထက္ ဖိႏွိပ္မႈခံခ့ဲရေသာ ျပည္သူလူထုသည္ ယခုမိမိ အမ်ိဳးသားခ်င္း ဖိႏွိပ္မႈကို ထပ္မံႀကံဳေတြ႕ရေသာအခါ အမုန္းတရားခံသည္ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားကို လာျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စနစ္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တဖန္ လူငယ္ပိုင္းက႑ကို ျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ပအိုဝ္းလူငယ္ (ဖိုရမ္) ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရး ဦးစားေပးေဆြးေႏြးေနၿပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မီဒီယာသမားမ်ားက စိတ္ဝင္တစား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ လူငယ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲဟု ဆုိရလွ်င္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ပထမအႀကိမ္ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ရွိ ပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ဖူးခဲ့ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ခမ္းေကာင္ခမ္းဒြမ္ ေပါင္းစည္းကာ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ညီလာခံျဖစ္ေပၚႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈအဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ ညီလာခံႀကီး ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။

ယခုတြင္လည္း ထပ္မံႀကိဳးစားေနၿပီး လူငယ္မွတစ္ဆင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ယံုၾကည္ေလသည္။ ဘယ္ပါတီ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းသို႕ ေရာက္ရွိေနေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မိမိလူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာပအိုဝ္း မ်ိဳးခ်စ္မ်ားလည္း ပါဝင္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

လူငယ္ပိုင္းတြင္ မိမိႏိုင္သမွ် မိမိလူမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမ်ားက စည္းလံုးမႈကို ပ်က္ျပားေစသည္ဟု ထင္ခ်င္ထင္မိပါလိမ့္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိေခါင္းေဆာင္ မလုပ္ေသာအရာကို လူငယ္မ်ားက တာဝန္သိစိတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႕အျမင္မမွားဘဲ လူငယ္မ်ားကို လက္တြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားရန္လည္း လိုအပ္သည္။ ထိုမွ အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟု လူသိမ်ား ထင္ရွားလာပါလိမ့္မည္။ မိမိလိုအပ္ေသာ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရးကိုလည္း ရရွိေစေပလိမ့္မည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္း၏ ေဆြးေႏြးပြဲအရွိန္သည္ ၿငိမ္းသတ္သြားၿပီေလာ့၊ ျပန္လည္အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္၊ အက်ိဳးရွိေသာ တန္ဖိုးရွိေသာ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပန္လည္အသက္ရွင္ႏိုင္ေအာင္ အဘယ္ပုဂၢိဳလ္က လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါမည္ေလာ့။ ဒီမိုကေရစီအေရြ႕ကို ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား လိုက္ပါသြားႏိုင္ေအာင္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရး ကိုယ္ပိုင္ကံက်မၼာကို အဘယ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဖန္တီးေပႏိုင္မည္ေလာ။ ေတြးရင္းေတြးရင္းႏွင့္ ဒဲဥ္သီးေဗြကြင္းအစည္းေဝးမွ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားေရးဆီသို႕ ေဆာင္းပါးကို အဆံုသတ္လိုက္ရပါသည္။

No comments: