ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ယက္ဖဲြ႔စည္း

ခြန္ထူးေလြခမ္း (ေတာင္ႀကီး) | ဇူလုိင္ ၃၀၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ရွိေသာ လူထုအေျချပဳ လူငယ္အဖဲြ႔အစည္း စုစုေပါင္းအဖဲြ႔ (၁၆) ဖဲြ႔တို႔မွ ပူးေပါင္း၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ ၂၇ ရက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ၊ ေကာင္ေရြလူမႈကြန္ယက္ရံုးတြင္ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြန္ယက္ဖဲြ႔စည္းရျခင္း၏ ရည္ရြက္ခ်က္မွာ လူငယ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဒီမိုကေရးစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္ ပညာေရး အခန္းဂ႑ာမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားရန္၊ လူငယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေလ့အထမ်ား ေဖာ္ေပါက္လာရန္၊ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ေရ (Capacity Building) ျမင့္မားလာေစရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခန္းဂ႑ ပိုမိုျမင့္တင္လာေစရန္ စသည္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္ ကိုယ္စား ခြန္ေဇာ္ မွ ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း လူငယ္မ်ား၏ လူပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ေသာ စတုတၱအႀကိမ္ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူငယ္မ်ားေန႔၊ ျပည္နယ္ (၇) ခုမွ ပႈေပါင္း၍ လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္မ်ား က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ယက္မ်ားကိုလဲ ခဲ်႕ထြင္ကာ လူငယ္ဆိုင္ရာဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လူငယ့္ေရးရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမ်ားကို ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး (၂၀၁၆) တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူငယ္ဖိုရမ္ကိုလည္း အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသြားမည္သည့္အတြက္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္မွ အခုိင္မာဆံုး အေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လူငယ္မ်ားညီညြတ္သည့္အင္အားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လူငယ္ကြန္ယက္သည္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာလူငယ္မ်ား (Third Party) အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းလူငယ္ကြန္ယက္ ကိုယ္စား ခြန္ေဇာ္ က ေျပာသည္။

No comments: