ကရင္ျပည္နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႔ရံုး ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွုိးေဆာ္လႊာ

ကရင္ျပည္နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမွဳအဖြဲ႔ရံုး ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွုိးေဆာ္လႊာ
ရံုးအေဆာက္အအံုျပီးစီးႏိုင္ဖို႔ ပါ၀င္လွဴဒါန္းၾကပါစို႔

 
ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွူအဖြဲ႔၏ သက္တမ္းကား ဘာလိုလိုႏွင့္ အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ခဲ့ေလျပီ။ သို႔ရာတြင္ ရံုးဟူ၍ အတည္ တက်မရွိခဲ့ပါ။ အဖြဲ႔၏လွုပ္ရွားမွူတစ္ခု စတင္ျပီဆိုသည္ႏွင့္ ရံုးျပင္ကႏၷားဟူ၍ သီးသန္႔မရွိဘဲ အဆင္ေျပသည့္ေနရာတြင္သာ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္းေတြ႔စည္းေ၀းခဲ့ရသည္ကမ်ားေပျပီ။ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အဖြဲ႔၏လုပ္ငန္းတာ၀န္ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ရံုးအေဆာက္ အအုံက လိုအပ္လာပါသည္။ အဖြဲ႔မွလူၾကီးမ်ားကလည္း ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္မွာ အေတာ္ေလးၾကာလွေခ်ျပီ။ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ျဖစ္ေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ ဒီႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္မည္ဟူေသာ သႏၵိငွာန္ျဖင့္ အားစိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္လာရာမွ ယခုဆိုလွ်င္ အေဆာက္အဦး ေျမေနရာ၊ ပံုၾကမ္းႏွင့္ အလွဴေငြ ထည့္၀င္သူမ်ားျဖင့္ ရုပ္လံုးေပၚလာေပျပီ။ သို႔ရာတြင္ အေဆာက္အဦး ကုန္က်စရိတ္ မ်ားျပားလြန္းရကား အျပည့္အစံုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနစဲပင္။

အကယ္၍ ရံုးအေဆာက္အအံု ရွိလာပါက အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ပိုမိုစုစည္းလာႏိုင္မည္။ စည္းရံုးေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ပိုမိုေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းျဖင့္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းေထာက္ကူေပးလာႏိုင္ေတာ့မည္။ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမွု သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးလာႏိုင္ေတာ့မည္။ ေနာက္ဆိုလွ်င္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္၍ တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး အနာဂတ္ပအို၀္း အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မွုမ်ား ပိုမိုတိုးျမွင့္လာႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။

တစ္ခါတစ္ရံ ထူးခြ်န္ပအို၀္းေက်ာင္းသားမ်ား ျမိဳ႔ျပတြင္ တကၠသိုလ္ဆက္တက္ရန္အတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းအခက္ အခဲမ်ားစြာရွိပါသည္။ အကယ္၍ အသင္းရံုးေပၚေပါင္လာပါက ပအို၀္းသကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တစ္ေထာက္တစ္ေနရာ ကြန္းခိုရာေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

ရံုးအေဆာက္အအံုျပီးစီးပါက ရရွိလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားက အံမခန္းပင္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လက္ရွိအဖြဲ႔၏ အေနအထားကိုတစ္ဆင့္ ျမွင့္တင္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာ၊ ယဥ္ေက်းမွုကိုျမတ္ႏိုးေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ အဖြဲ႔ရံုးေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီလွဴ ဒါန္းၾကပါစို႔ဟု တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

အဖြဲ႕၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လက္ရိွတြင္ နာယက(၇)ဦး၊ ဥကၠဌ(၁)ဦး၊ ဒု-ဥကၳဌ(၁)ဦး၊ အလုပ္မႈေဆာင္ (၁၀) ဦးျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ လည္ပတ္ေနပါသည္။ အၿမဲတမ္းရုံးထုိင္ျခင္းမရိွဘဲ လက္ရိွတည္ေဆာက္ေနသည့္ ရုံးအေဆာက္အဦးၿပီးစီးမွသာလွ်င္ ရုံးထုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္တြင္ အသင္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွာ နည္းပါးလွေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ လူအမ်ား၏၀ုိင္း၀န္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕ႀကီးမွာ ပုိမုိႀကီးမားလာၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားလည္း မ်ားျပားလာပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္း၏ အဓိကေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ
 • ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႕ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပေပးႏုိင္ရန္၊
 • ေက်းရြာေဒသမ်ားကုိ အေျခခံ၍ စည္းရုံးေရးကုိ ပုိမုိတုိးျမင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊
 • ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါး၍ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရန္ မတတ္ႏုိင္ေသာ ပအုိ၀္း ထူးခႊ်န္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
 • ရုံးအေဆာက္အအုံ ေပၚေပါက္လာပါက အနာဂါတ္ကမၻာႏွင့္ ယွဥ္၍ အုိင္တီ(IT)၊ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး၊ အစရိွသည့္ စြမ္းရည္ျမင့္သင္တန္းမ်ား ဖြဲ႕လွစ္ေပးႏုိင္ရန္၊
 • စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းမ်ား ႏွစ္စဥ္ဖြင့္လွစ္ေပးႏုိင္ရန္၊
 • အျခားေသာ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (INGOs)ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေက်းလက္ေဒသပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးတုိက္တက္ႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ရန္၊ အစရိွသည္ျဖင့္ လက္ရိွေဆာင္ရြက္ဆဲ အနာဂါတ္တြင္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လွ်ာထားပါသည္။
လက္ရိွတြင္ အဖြဲ႕၏ အဓိက အရုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ ရုံးအေဆာက္အအုံ (သုံးထပ္) လ်င္ျမန္စြာၿပီးစီး လာႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားမွာ ရုံးအေဆာက္အအုံ မရိွျခင္းေၾကာင့္ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရိွေပ။ (ဥပမာ-စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း) သုိ႕ျဖစ္၍ ရုံးအေဆာက္အအုံ ေပၚေပါက္လာပါက ယခုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသာမက ေနာင္အနာဂါတ္တြင္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရိွေနပါသည္။

အဖြဲ႕ရုံးအတြက္ ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းႏုိင္ပါသည္။
 • ဘိလပ္ေျမ (၁) အိတ္ - ၅၇၀၀ က်ပ္ (သယ္ယူခအပါအ၀င္)
 • သဲ (၁) က်င္း - ၁၁၀၀၀ က်ပ္ (သယ္ယူခအပါအ၀င္)
 • ေက်ာက္ (၁) က်င္း - ၂၁၀၀၀ က်ပ္ (သယ္ယူခအပါအ၀င္)
 • အုတ္ ( ၁၀၀) - ၅၀၀၀ က်ပ္ (သယ္ယူခအပါအ၀င္)
 • သံ ( ၁) တန္ - ၆၇၀၀၀၀ က်ပ္ (သယ္ယူခအပါအ၀င္)

ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား
 • ဦးခြန္၀င္းေနာင္ (ဘားအံ) - ၀၅၈ ၂၁၉၁၅
 • ဦးခြန္စံဟိန္း       ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၁၉၃၀
 • ဦးခြန္သန္းျမင့္    ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၂၆၀၉၊ ၀၉၅၆၆၁၀၁၈
 • ဦးခြန္သန္းထြန္း  ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၁၉၇၄
 • ဦးခြန္ျမေအာင္    ( ။ ) - ၀၅၈ ၂၁၃၅၇၊ ၂၁၀၉၁ 
 • ဦးခြန္ဘစိန္ (ၿငိမ္း) ညြန္ၾကားေရးမွဴး သာသနာေရး ဦးစီးဌာန ရန္ကုန္ - ၀၁ ၅၈၃ ၅၉၄
 • ဦးခြန္ျမင့္လြင္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး) ပအုိ၀္းဓမၼာရုံ ရုံး ရန္ကုန္ - ၀၁ ၃၈၀ ၈၉၇
 • ဦးခြန္သန္းလုိင္ (သာမည) ျမ၀တီ - ၀၉၈ ၇၂၁၁ ၉၄
  No comments: