လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးၾကား တိုက္ပြဲမဟုတ္ပါ

အျမင္ေဆာင္းပါး | ခြန္သြီးပအိုဝ္းခမ္းေကာင္
ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ နံနက္ ၅ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ RCSS/SSA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ PNLO/PNLA လက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကား နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရသည္ဟု သိရသည္။ ထိုတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ထိခိုက္ႏွစ္ႏွာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ PNLO တပ္ဖြဲ႕မွ တပ္သားႏွစ္ဦး က်ဆံုးကာ ကားႏွင့္အေဆာင္းအဦးမ်ားကို လက္နက္ႀကီးမ်ားထိမွန္ကာ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ RCSS/SSA ဘက္မွ ငါးဦးက်ဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိကာ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦးက်ခန္႔ ဆံုးမည္ဟု သိရသည္။

ထို RCSS/SSA တပ္ဖြဲ႕မွ က်ဆံုးေသာတပ္သားမ်ားအထဲတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွမ္းနယ္တြင္ ေနထိုင္ေသာပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားသည္ RCSS မွ မဝင္မေနရစနစ္ျဖင့္ အတင္းအဓမၼစုေဆာင္းခံရျခင္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထိုနယ္ေျမ၏ သမိုင္းသည္ ယခင္က ရလလဖ လက္ထက္တြင္လည္း RCSS/SSA ႏွင့္ အျငင္းပြား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ၎နယ္ေျမကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕မ်ား အတူတကြေနထိုင္သြားလာေနေသာ ေနရာေဒသလည္း ျဖစ္သည္။

၎ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရလွ်င္ ပအို၀္းဒုတိယေတာ္လွန္ေရး တည္ေထာင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စံသိန္း၏ လႈပ္ရွားရာ နယ္ေျမလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မွ ရလလဖေခၚ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ဟုဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲကာ ေတာ္လွန္ေရးဆက္လက္ လႈပ္ရွားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႕ေနာက္ ရလလဖ အဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးတာကလယ္ျဖစ္လာေသာအခါ RCSS/SSA အဖြဲ႕ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္မွဴးခြန္သူရိန္ႏွင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအခ်ိဳ႕က ရလလဖအဖြဲ႕ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေရးအျမင္မ်ား မတူညီမႈေၾကာင့္ ရလလဖ အဖြဲ႔မွ ခြဲထြက္ကာ ဗိုလ္မွဴးခြန္ဥကၠာဦးေဆာင္းသည့္ ပအုိ၀္းျပည္သူလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PPLO)၊ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္အေျခစုိက္ ပအုိ၀္းလူငယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အျခားတသီးပုဂၢလႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္စုစည္းကာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အျဖင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

ယခုအေျခအေနသည္ RCSS/SSA တပ္မေတာ္ဘက္တြင္လည္း ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး PNLO/PNLA တပ္မေတာ္တြင္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွမ္း ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးငယ္ ၅၃ မ်ိဳးရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသအလိုက္ မီွတင္းေနထိုင္မႈႏွင့္ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မယူခင္တြင္ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲးျဖစ္ပြားမႈ နယ္ေျမျပႆနာ အျငင္းပြားမႈ မရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူထားသည့္ေနာက္ပုိင္းတြင္ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္ရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၎အေပၚ ပအိုဝ္းႏွင့္ ရွမ္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ဟု မီဒီယာမွလည္းေကာင္း အသံုးအႏႈန္းတစ္ခ်ိဳ႕ ေသာ္လည္းေကာင္း ေျပာဆိုလာၾကသည္။

အမွန္အာျဖင့္ ထုိျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲသည္ ပအိုဝ္းႏွင့္ရွမ္းအၾကား တိုက္ပြဲမဟုတ္ေပ။ RCSS/SSA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ႏွင့္ PNLO/PNLA လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲသာ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳးအၾကား ျဖစ္ပြားသည့္ ျပႆနာမဟုတ္သည္ကို နားလည္သင့္ပါသည္။

ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာေနရာတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထိုင္ေနေသာ ေဒသျဖစ္ၿပီး စစ္ေဘးဒဏ္ေဘးကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားကသာ ႀကံဳေတြ႕ခံစားရသည္က မ်ားပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သမိုင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ စူလာမုနိဘုရားသမိုင္းတြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက ေစာလ်င္စြာ ေနထိုင္လာသည္ကိုလည္း သက္ေသအေထာက္ထားမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာေတြ႕ရိွႏုိင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားဘဝႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အဓိက အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ေတာင္သူဟု ေခၚေဝၚသံုးႏႈန္းထားပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ေအာက္ျပည္သထံုမွ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေသာပအိုဝ္းမ်ား ရွိသလို နဂိုမူလ ရွမ္းျပည္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးလည္း ရွိပါသည္။ ေအာက္ျပည္ မြန္ျပည္နယ္ သုဝဏၰဘူမိသထံုျပည္မွ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေနေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပအိုဝ္းၿခဲဳင္းဟု ေခၚေဝၚၿပီး နဂိုမူလ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ပအိုဝ္းကြန္လံုဟု ေခၚၾကသည္။

ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသမိုင္းသည္ တရုတ္ျပည္ တိဘက္ေတာင္တန္းမွ ဆင္းသက္လာကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ ျခမ္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာက္ပိုင္းသို႕ ျပန္႕ႏွံ႕ေနထိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ျပဳလုပ္သူလည္း ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားကျပင္ အေစာဆံုးစတင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကိုလည္း သမိုင္းတြင္ ေလ့လာသိရႏုိင္ေပသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားႏွင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္လာသည္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့သည္။ ယခုမွပင္ ပအိုဝ္းႏွင့္ရွမ္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ဟု သံုးႏႈန္းကာ လူမ်ိဳးေရးကို ပဠိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ သက္ေသအေထာက္ထားပင္ ရွိပါေသးသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အထူးအျမတ္ ထားေသာပြဲမ်ား ရိုးရာဓေလ့မ်ားကို ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက အတူတကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကသည္။ ထို႕အတူ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားရိိုးရာဓေလ့မ်ားကိုလည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားက အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္ေနၾကသည္ကို ယခုထိတိုင္ တည္ရွိေနပါသည္။

တိုက္ပြဲ၏ အက်ိဳးဆက္သည္ Social media တြင္လည္းေကာင္း ေရဒီယိုအသံလြင့္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ဝါဒျဖန္႕ၿပီး ”ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ျပည္နယ္မရွိ၊ သူ႕ေနရာက သထံုမွာသာရွိသည္ သထံုကိုျပန္ၾကပါ” ဟု ေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိလာသည္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြားေအာင္ ေသြးကြဲေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ RFA အသံလြင့္ဌနမွ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ဟု ယူဆရေသာ ယံုၾကည္ထားေသာပုဂၢိဳလ္ ဦးခြန္ထြန္းဦး ႏွင့္ အင္တာပ်ဴးအခန္းတြင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးမွ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးၾကား အျမင္မွားမႈ တင္းမာမႈ အမုန္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည့္အေနအထား စကားလံုးမ်ားကို ေျပာဆုိသံုးႏႈန္းခဲ့ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးခြန္ထြန္းဦး၏ သံုးသပ္ခ်က္တြင္ ”အစိုးရ၏ ေပ်ာ့ညံ့မႈေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ေနေသာ ေနရာသည္ ရွမ္းေနတဲ့ ေနရာ၊ ယခုျဖစ္တာ သထံုက ပအိိုဝ္းဘဲ ဘာလို႕ သထံုနယ္ေျမ မေပးဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမကို ေပးတာလဲ၊ တနည္းအားျဖင့္ လူေတြအားလံုး ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လာေတာင္းၾကေတာ့ ရွမ္းအေနႏွင့္လည္း စိတ္ဓါတ္ထိခိုက္မွာဘဲ၊ လက္နက္ကိုင္တာလည္း ဒီကိစၥေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္တာဘဲ၊ ကိုယ့္နယ္ေျမကို ကာကြယ္ခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ ပအိုဝ္းနယ္ေျမကို ေပးထားၿပီးၿပီဘဲ ေတာင္းလို႕မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္ျဖစ္ဦးမွာဘဲ” ဟု ေျပာဆို သံုးသပ္ခဲ့သည္။

ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ေသာ ဦးခြန္ထြန္းဦးကိုယ္တိုင္က ဤကဲ့သုိ႔ ေဝဖန္သံုးသပ္ေနၿပီဆိုလွ်င္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး အတူတကြ ယွဥ္တြဲေနထိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုသို႕ျဖစ္ပါက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈလည္း ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ တိုင္းရင္းသားအားလံုး လိုခ်င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို အဘယ္သို႕ ရရွိႏိုင္မည္နည္း။

မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ကိုင္ေဆာင္ေသာ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို ေအးခ်မ္းမႈ မရႏိုင္ပါ။ ဦးခြန္ထြန္းဦး သံုးသပ္ ေျပာဆိုေသာ စကားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားတိုင္းရင္းသားေသာ္ လည္းေကာင္း ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးကုိ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေသာစကား မဟုတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ ရရွိေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းစြာ ေနထိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးသာ အဓိကထားသည္ကို ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္မႈကိို လိုလားသည္။ ဘယ္အစိုးရ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည္ျဖစ္ေစ တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏိုင္ေရးသာ လိုလားပါသည္။

ယခု စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႕တြင္ လြယ္တိုင္းလ်န္၌ RCSS/SSA ႏွင့္ PNLO/PNLA တို႕အၾကား နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေျပလည္မႈ မရရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ သို႕ေသာ္ သေဘာတူ ညီခ်က္ ရရွိခဲ့သည္။

၁) နယ္ေျမအျငင္းပြားမႈျပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးကေနၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ နည္းနဲ႕သြားၾကရန္ ႏွင့္ ၂) ထိုကိစၥကို ဆက္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ဟု သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီက စစ္ဦးစီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဘီထူးႏွင့္ ဝ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႕ တက္ေရာက္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေျပလည္မႈမရေသာ္လည္း လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

မည္သို႕ဆိုေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အခ်င္းခ်င္းတိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားသည္ကို ျပည္သူလူထုမ်ားက လိုလားမႈ မရွိေပ။ ထို႕အျပင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည္ကို တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးၾကား တိုက္ပြဲမဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထပ္ေလာင္းေျပာခ်င္ပါသည္။ ထိုတိုက္ပြဲမွ ရရွိလာေသာ ဆိုးက်ိဳးကို ျပည္သူလူထုေပၚသာ သက္ေရာက္ပါသည္။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ ပ်က္မသြားရန္ႏွင့္ အထင္ျမင္လြဲမွားမႈ မရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။

ႏို္င္ငံေရးလွည့္ကြက္ေသာ္လည္းေကာင္း လူမ်ိဳး၏အတၱေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စည္းလံုးေနေသာ တိုင္းရင္းသား၏ ေသြးစီးမႈကို ပ်က္ဆီးမသြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ လူမ်ိဳးတိုင္း ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ္ခ်စ္သည္ကို အျပစ္မေျပာလိုပါ။ သို႕ေသာ္ ေမတၱာစိတ္ေရွ႕ထားၿပီး အတူတကြေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

No comments: