ဘိန္းႏြံတြင္းက ငိုရႈိက္သံ - အစီရင္ခံစာအျပည့္အစံု

ျမန္မာႏိုင္ငံအစုိးရ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရးစီမံကိန္းမွာ အာဏာပိုင္၀န္ထမ္းမ်ား အဂတိလုိက္မႈနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္း၊ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈႏွင့္ ဘိန္းတုိက္ဖ်က္ေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္အက်ိဳးဆက္မ်ား၊ လူထုမ်ားဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးလာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားနဲ႔ အစုိးရရဲ႕ဘိန္းပေပ်ာက္ေရးစီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ ရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကုိ သုေတသနျပဳလုပ္ထားတဲ့ “ဘိန္းႏြံတြင္းက ငိုရႈိက္သံ“ ဆုိတဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ေစာင္ကုိ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (PYO) နဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသ လူမႈဖြ႔ံၿဖိဳးေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕(AHLSD) တုိ႔မွ ပူးတြဲၿပီးေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ရက္မွာ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ 

အဲဒီ အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကုိ ေအာက္ပါ links မ်ားအတုိင္း သြားေရာက္ ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ရန္ ေ၀ငွလုိက္ပါတယ္။

၁) ဘိန္းႏြံတြင္းက ငိုရႈိက္သံ - မာတိကာ ေခါင္းစဥ္အက်ဥ္း
၂) ဘိန္းႏြံတြင္းက ငိုရိုက္သံ - အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံု

No comments: