သန္းေခါင္စားရင္းေကာင္ယူရာတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားအတြက္ သီးျခား Code နံပါတ္ျဖင့္သာ ေကာက္ယူေပးရန္ ေတာင္ဆိုုျခင္း

မတ္ခ်္လ ၁၆ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးသည္ ပုဂံေခတ္မထြန္းကားခင္ ကတည္းကမွစ၍ လြတ္လပ္ေရးမရမီကာလအထိ ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားတို႕က ေတာင္သူလူမ်ဳိးဟု ေခၚေဝၚမွတ္တမ္းျပဳခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုေခတ္တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိ္းသားကို ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျဖင့္ ပူးေပါင္းထားခဲ့သည္။ 

ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးမ်ားအား ေတာင္သူလူမ်ဳိးဟူ၍ ေခၚေဝၚေနျခင္းမွ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးဟု ေခၚဆိုေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္ ၁၉၄၈ - ခုႏွစ္တြင္ လူထုဆႏၵျပပြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရထံ ေပးပို႔ေတာင္းဆိုရာ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားကို ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းထားရာမွ ၁၉၄၈ - ခုႏွစ္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အက္ဥပေဒ အရ ကရင္ႏွင့္ေတာင္သူ ခြဲထုတ္လိုက္ၿပီး ေတာင္သူအမ်ဳိးသားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳခဲၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးသည္ "ပအိုဝ္း" တည္း ဟူေသာ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္လာသည္။ သီးျခားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ ရပ္တည္လာခဲ့သည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတြင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ မိိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ျဖစ္ေသာ သီးျခားစကား၊ စာေပ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ား ရွိသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေနထုိုင္ၾကေသာ္လည္း အမ်ားဆံုးတစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း အေနမ်ားသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ မြန္ျပည္္နယ္ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူဦးေရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုးရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအနက္ သတၲမေနရာ၌ တည္ရွိေနသည္။ ျပည္နယ္ရရွိၿပီးျဖစ္ေသာ ကခ်င္၊ ကယားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားထက္ လူဦးေရသာလြန္ေနေပသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၄ - ခုႏွစ္တြင္ ေကာက္ယူမည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္ လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္း၌ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သီးျခား Code နံပါတ္ထြက္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ပအိုဝ္းအမ်ဳးိသား Code နံပါတ္မွာ ၈၂၆ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးသည္ကို ဝမ္းသာခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္ Code နံပါတ္ ၈၂၆ သည္ "ရွမ္းစု" ၊ ရွမ္းတိုင္းသားလူမ်ဳးိစုတို႔၏ Code နံပါတ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းတ္ိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳးိစုတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈကြန္ရက္ဟစ္တိုင္ဂ်ာနယ္ ၊ Volး (1) , No. (17) ပါ ဝိုင္ဝိုင္၏ သတင္းေဆာင္းပါးအရ သိရသည့္အခါ လြန္စြာတုန္လႈပ္ ေခ်ာက္ခ်ားရပါသည္။

အကယ္၍ ပအိုဝ္းအမ်ဳးိသားမ်ားကို "ရွမ္းစု" သို႔တည္းမဟုုတ္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး၏ မ်ဳိးႏြယ္စုတြင္ ထည့္သြင္းထားမည္ဆိုပါက ပအိုိဝ္းအမ်ဳိးသားတို႕ ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာ ဥပေဒပါ သီးျခားလူမ်ဳးိတစ္မ်ဳိး၏ အခြင့္အေရးကို ခ်ဳးိေဖာက္ရာ၊ ျငင္းပယ္ရာေရာက္ေနေပမည္။ ပအိုဝ္းအမ်ဳးိသားမ်ားကို ေသးသိမ္ေအာင္ ခ်ဳိးႏွိမ္ပစ္ရာ ေရာက္ေနေပလိိမ့္မည္။ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လြန္စြာနစ္နာေပလိိမ့္မည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္) ၊ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံေတာ္ တ္ိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (ပါလီိမန္) နဝမညီလာခံမွတ္တမ္း ။ စာတြဲ ၉ - အစည္းအေဝးအမွတ္ - ၁ ၊ သကၠရာဇ္ ၁၃၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္ ၊ (၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ၊ စက္တင္ဘာလ ၁၂ ရက္) တနင္းလာေန႔။ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားတြင္ -

ေတာင္သူအမ်ဳးိသားမ်ား ။

၁ ။ ။ ဦးစံညြန္႔ ( သထံုေက်းလက္ - အေရွ႕ပိုင္း (ကရင္အမ်ဳးိသား) )

(က) ----------- ၅ ခုႏွစ္ ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံေတာ္ စီ ----------- အက္ဥေဒအရ ကရင္အမ်ဳးိသားမ်ားႏွင့္ ပူေပါင္းထားရာမွ ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲအက္ဥပေဒအရ ၊ ကရင္ႏွင့္ေတာင္သူ ခဲြထုတ္လိုက္သျဖင့္ ေတာင္သူအမ်ဳးိသားမ်ာအား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လူမ်ဳးိတမ်ဳိး အေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါမည္လား ။

(ခ) ကရင္ႏွင့္ေတာင္သူခြဲထုတ္လုိက္ျခင္းကို အခ်ဳိ႕ေသာ ေတာင္သူအမ်ဳးိသားမ်ားသာ သေဘာတူ၍ အခ်ဳိ႕သေဘာမတူသည္ကို အစိုးရသိပါသလား ။

(ဂ) မသိပါလွ်င္ ၊ ဤကိစၥကို ေတာင္သူအမ်ဳးိသားမ်ား ေဝဘန္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ အစိုးရက အသံလႊင့္ဌာနမွ ရွင္းလင္းေက်ညာေပးပါမည္လား ။
တရားေရးဌာနဝန္ႀကီး (ဦးဧေမာင္) ။ ။ (က) ေတာင္သူ လူမ်ဳိးအေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

(ခ) မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္သူ အမ်ဳးိသားမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသားလူမ်ဳးိ တမ်ဳးိအေနႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ေတာင္သူအမ်ဳးိသား အမ်ားက ႏွစ္သက္သေဘာတူၾကသည္ဟု သိပါသည္။

(ဂ) အထက္တြင္ ေျဖရွင္းၿပီးျဖစ္၍ ဤေမးခြန္းကုိ ေျဖရန္မလိုပါ၊ ဟု ေျဖၾကားထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ ။

အထက္ပါ တိုင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (ပါလီိမန္) ညီလာခံမွတ္တမ္းစာအုပ္တစ္စံုလံုးကို ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားျပတိုက္ (ေတာင္ႀကီး) သို႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလ ၊ ၆ ရက္ေန႕တြင္ လွဴဒါန္းထားၿပီးျဖစ္ပါ၍ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

သို႕ပါ၍ ဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ သဘာဝတရားအရလည္းေကာင္း ပအိုဝ္းအမ်ဳးိသားသည္ ကိုယ္ပိုင္ ဂုဏ္အဂါၤရပ္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သီးျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး မည္သည့္လူမ်ဳိး၏အစုတြင္မွ ပါဝင္ျခင္း မရွိပါ။

သုိ႔ပါလ်က္ ၂၀၁၄ - ခုႏွစ္ ျပည္လံုးကၽြတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားကို Code နံပါတ္ ၈၂၆ - "ရွမ္းစု" တြင္ ထည့္သြင္းထားျခင္းအား လံုးဝကန္႔ကြက္ပါသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား (ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသား) အတြက္သီးျခား Code နံပါတ္ျဖင့္သာ ေကာက္ယူေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဦးခြန္စိန္ဝင္း (LL.B)
တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန
၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ၊ တေပါင္းလျပည့္ ၊ ပအိုဝ္းအမ်ဳိးသားေန႔။
(၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ မတ္လ ၊ ၁၅ ရက္ ၊ စေနေန႕)

No comments: