အင္းေလးဝန္းက်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အီးယူကူမည္

22 September 2012 | By Pyi Myanmar

အင္းေလးႏွင့္ အနီး ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အီးယူမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္း ကူညီရန္ လ်ာထားေၾကာင္း အင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းမွ ဥကၠ႒ ဦးတက္ထြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎အျပင္ ေနာ္ေဝႏွင့္ UNDP မွ ခ်ထားေပးသည့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၆ သန္းျဖင့္ environmental education centre, water collection, ecotourism စသည့္ လုပ္ငန္းသံုးခုအား ႏွစ္ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ယခုႏွစ္ ၈ လပိုင္းမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎လုပ္ငန္းသံုးခုမွ environmental education centre ဆိုသည္မွာ အင္းေလးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဂံျပတိုက္က့ဲသို႔ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းမ်ား workshopမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အဆင္ေျပေအာင္ စီစဥ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Water collection မွာ ေသာက္သံုးေရအတြက္ ေရေလွာင္ကန္မ်ား စီစဥ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ eco tourism မွာ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား နားေနရန္ အေဆာင္ႏွင့္ ၎ေနရာတြင္ အင္းေလးေဒသ၏ ထြက္ကုန္ လက္မႈပညာျဖင့္ထြက္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


No comments: