ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဦးစီးက်င္းပေသာ “လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး Forum“ အေပၚ အျမင္သေဘာထားႏွင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ Myanmar Peace Centre (MPC) မွ ဦးစီးက်င္းပေသာ “လူငယ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိုရမ္” အေပၚ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူမ်ား အရပ္ဖက္လူအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ား။

လူငယ္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းတြင္ သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိဖို႕လိုအပ္သည္။ လူငယ္အခ်င္းခ်င္း စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ဦးေဆာင္မႈ အေျခခံမွသာလွ်င္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္မည္။ လူငယ့္ကံၾကမၼာကို လူငယ္မ်ားကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ အာဏာရွိေသာ လူႀကီးမ်ား၏ ဟန္႕တားပိတ္ပင္မႈမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။

မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ မွန္သည္ျဖစ္ေစ လူႀကီးမ်ား၏ ဖိႏွိပ္မႈကိုလက္ခံခဲ့ရေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားသာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈက႑သည္ အလြန္စိုးရိမ္ ဖြယ္ေကာင္းလွပါသည္။

ယေန႕မွစ၍ လူငယ္ႏွင့္လူႀကီးတို႕ က႑အလိုက္ ညွိႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မွသာ မိမိတို႕ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူငယ္မ်ား အမွန္တကယ္ ပါ၀င္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၁။ လူငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အသိႏွင့္ သီးျခားလြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားခြင့္ရွိရမည္။
၂။ လူငယ္ထုတစ္ရပ္လံုးအား အမွန္တစ္ကယ္ အေျခခံရမည္။
၃။ အထက္မွ ေအာက္သို႕ ဆင္းသက္ေသာ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ကင္းရွင္းရမည္။
၄။ (MPC) မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
၅။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအျဖစ္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး တပ္မ်ားရွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
၆။ မသိနားမလည္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ရန္ ၾကံစည္သည္။ စစ္တပ္လိုလားေသာ သေဘာထားအာေဘာ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသားလူထုထံမွ မရ မက ေတာင္းခံသည္။
၇။ (MPC) မွ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္တိုင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ တစ္လမ္းသြား၊ တစ္ဖက္သက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာထားျဖစ္သည္။
၈။ အဓိကေပၚလြင္ထင္ရွားေသာ အခ်က္မွာ (MPC) မွ ထြက္ေပၚလာေသာ သေဘာထားအာေဘာ္မ်ားသည္ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရ၏ အာေဘာ္မ်ားသာျဖစ္သည္။
၉။ (MPC) သည္ အာဏာရအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားၾကား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေနသေယာင္ႏွင့္ အတိုက္အခံအင္အားစု၏အသံကို တစ္ဖက္လွည့္ႏွင့္ အရယူေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပြဲစား အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။
၁၀။ ယခု (MPC) ၏ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ရွမ္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္မယိမ္းမယိုင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကေသာ ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္အင္အားထုမ်ား လံုး၀ (လံုး၀) မပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ (MPC) ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွ စီစဥ္ေသာ “လူငယ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” သင္တန္းႏွင့္ဖိုရမ္အား ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးမွ သပိတ္ေမွာက္ပါသည္။

(အထက္ပါစာႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လက္မွတ္မ်ားကို ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) သို႕ ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။)

ရွမ္းျပည္လူငယ္မ်ား

No comments: