ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးတြင္ EITI ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာ 24, 2014 | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျပည္နယ္၊ တိုင္းအလိုက္ EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ CSO မ်ား၏ အခန္း က႑ျမင့္တက္လာေစရန္၊ CSO မ်ားကEITI ကိုသိရွိလာႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာဝသယံဇာတ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲကိုဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Classic ခန္႕မတြင္ က်င္းပ ေၾကာင္းသိရသည္။

EITI ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးCSO မ်ားအတြက္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားပါတယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္လည္းအရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းကိုအသိမွတ္ျပဳလာမယ္ EITI လုပ္ငန္းစဥ္မွာအရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမပါလို႔မရဘူး၊ ဒီအတြက္ႏိုင္ငံ ေတာ္က အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက႑ကိုျမင့္တင္ေပးႏိုင္တယ္ အစိုရအတြက္လည္းေကာင္းကြက္ျဖစ္လာ မယ္၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၊ အစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီသံုးပြင့္ဆိုင္ပူးေပါင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ရမယ္၊ လူထုအတြက္ ကုမၸဏီေတြက ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္နည္းသြားမည္ ဥပေဒႏွင့္အညီိလုပ္ေဆာင္မွသာလွ်င္ ဒီဥပေဒႏွင့္လူထုကိုကာ ကြယ္ႏိုင္မည္ဒါကလူထုအတြက္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ျဖစ္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူထုတစ္ရပ္လံုးပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ဖိုလုပ္အပ္တယ္ဟု ရွမ္းေတာင္ယာယီ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ရွမ္းျပည္မ်ိဳးဆက္အင္ အားစု ကိုမိုးကေျပာသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္တိုင္ EITI ကိုဝင္ခ်င္စိတ္ေပါက္တာကိုနည္းနည္းသံသယရွိတယ္ ဒီ EITI ဝင္လာၿပီဆိုေတာ့အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းပါဝင္ႏိုင္ဖို႕အေရးႀကီးလာတာကိုအစိုးရသိရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႕သတ္မွတ္ထားေသာအရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ မိခင္ႏွင့္ကေလးတို႕၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာတို႕ျဖစ္ဖို႕ မ်ား တယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဒီပြဲအေရးႀကီးတာက EITI အဖြဲ႕ဝင္ထဲမွာ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဘယ္ေလာက္အေရး ႀကီးလဲ၊ သူတို႕သတ္မွတ္ေသာအရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕စည္းမဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေဒသဖြဲ႕စည္းထားေသာအရပ္ ဘက္အဖြဲ႕စည္းကိုအသက္ဝင္လာဖို႕အေရးႀကီးတယ္၊၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာဘိန္းပေပ်ာက္ေရးလုပ္ေနတယ္၊ယခု ၃ ႏွစ္ ၾကာEITI ဝင္လာမည္ဆိုေတာ့ဝင္မလာခင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ကို ရွိသမွ်တူးယူသြားမွာကိုစိုးရိမ္တယ္၊ ဒီ ၾကားမွာ ခ်ိဳင့္ခြက္ႀကီးျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္တယ္ ေနာင္လာေနာက္သားသယံဇာတမက်န္မွာလည္းစိုတယ္ ဟု ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ႏွင့္ပြင့္လင္းအဖြဲ႕အစည္း ရွမ္းျပည္ ကိုေနမ်ိဳးကေျပာသည္။

သဘာဝသယံဇာတသတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အစိုရ၊ ကုမၸဏီႏွင့္အရပ္ဘက္လူ႕အဖဲြ႕အစည္းသံုးပြင့္ ဆိုင္လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုေတာ့ ေခတ္အဆက္ဆက္အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဘာမွမသိခဲ့ရဘူး ပိုမိုပြင့္လင္း လုပ္ေဆာင္ဖို႕ေတာ့ လက္ရွိအသင္းဖဲြ႕ဥပေဒ၊ မီဒီယာဥပေဒ၊ ရပ္ေက်းဥပေဒေတြ စည္းေႏွာက္မႈရွိေနပါေသး တယ္ EITI ကခ်ဳပ္ျခယ္မႈမရွိေပမယ့္ အျခားဥပေဒမ်ားခ်ဳပ္ျခယ္မႈရွိေနတာကိုသတိျပဳရမယ္၊ အခြန္ ေပးေဆာင္ ျခင္းပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိရမယ္ ဒါေကာင္းက်ိဳးပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာကတည္းကEITI အဖြဲ႕ ဝင္ျဖစ္လိုေၾကာင္းကိုေၾကျငာခ်က္ထုတ္ၿပီးေဖာ္ေဆာင္လာတဲ့ဟာကို ၈ လၾကာမွာဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမွမသိရဘူး အစုိးရႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕စည္းက အနည္းက်ဥ္းသာသိရၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕မသိၾကဘူး၊ EITI ကိုထဲထဲဝင္ဝင္မသိရတာ ဆိုးက်ိဳးတခုပါ ဟုကရင္နီသမဂၢအဖြဲ႕ ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္ကေျပာသည္။

No comments: