ပအုိ၀္းအေရး ေတာင္ေပၚ-ေျမျပန္႔က ပအို္ဝ္းလူငယ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ပအုိဝ္းလူငယ္အဖြဲအစည္းအသီးသီးမွ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းေစရန္ႏွင့္ ေတာင္ေပၚ ေျမျပန္႕ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ရွိေစရန္ရည္ရြယ္၍ လူငယ္ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ ဂႏိုင္ေရးရပ္ကြက္ရွိ တေပါင္းကြင္း ပအို၀္းဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကြင္းရွိ ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပအို၀္းလူငယ္မ်ားသည္ အဖြဲ႕အသီးသီးျဖင့္ ျပန္႕က်ဲေနၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနေၾကာင္း။ အျမင္မ်ားဖလွယ္ႏုိင္တဲ့ ဤကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အလြန္နည္းပါးေၾကာင့္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပအို၀္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးကို ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုလို ေတြ႕ဆံုပြဲကို မ်ားမ်ားလုပ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ …..

၁။ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအတြက္ လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တၿပီး မွန္ကန္ေသာသတင္းမီဒီယာတစ္ခု ေပါေပါက္ေစရန္။

၂။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွာ ပအို၀္းလူငယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးကို ပိုမိုသိရွိနားလည္ရန္အ တြက္ စြမ္းရည္ျမင့္တင္ေပးရန္။

၃။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လူငယ္ေတြ႕ဆံုပြဲ တစ္ခု သီးသန္႕ေပၚေပါက္လာရန္။

၄။ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္။

၅။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႕မတိုင္ခင္ ပအို၀္းလူငယ္ညီလာခံတစ္ခု က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္။

၆။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႕မတိုင္ခင္ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ရန္။

၇။ ပအိုဝ္းတစ္မ်ိဳးသားလံုး ညီလာခံကို၂၀၁၄ တြင္ က်င္းပႏိုင္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။

ခမ္းေကာင္၊ ခမ္းဒြမ္ (ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕) ပအိုဝ္းလူမႈအဖြဲ႕စည္းေပါင္း ၁၄ ဖြဲ႕ ဖိတ္ၾကားထားၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင္ တက္ေရာက္သူ ေပါင္း ၄၆ ဦးတက္ေရာက္ေၾကာင္း၊ ပအိုဝ္းလူငယ္ႏွင့္မီဒီယာ၊ လူငယ္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအေၾကာင္းမ်ားကို အဓိကေဆြးေႏြးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: