အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ အမွတ္စဥ္ (၂) ထုတ္ေ၀

ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႕ ၊ ၂၀၁၁


ပအုိ၀္းလူငယ္မ်ားမွ စုစည္းၿပီးေတာ့ ပအုိ၀္းဘာသာျဖင့္ လစဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ပအို၀္းလုိ "အာ;ရုဏ္;တသာ လိတ္ေစာင္;" အမည္ရွိ "New Dawn Journal" အမွတ္စဥ္ (၂) ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ား ေလ့လာဖတ္ရႈႏုိင္ရန္အတြက္ တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။


ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ ေအာက္ပါလင့္ကုိ သြားပါ။

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5jyy8EnAjCsYWYxNWY0MDktZThjOS00NTAzLWJmODMtYjMwYWZkNjc5Mzhi&hl=en_US

No comments: