ဇြန္လအတြက္ အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ အမွတ္ ၃ ထုတ္ေ၀

By Taunggyi Time on Wednesday, June 29, 2011

ပအို၀္းလူငယ္မ်ားစုစည္းၿပီးေတာ့ ပအုိ၀္းဘာသာျဖင့္ လစဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ပအို၀္းလုိ "အာ;ရုဏ္;တသာလိတ္ေစာင္;"၊ အဂၤလိတ္လုိ "New Dawn Journal"၊ ဗမာလုိ "အာရုဏ္သစ္စာေစာင္" အမည္ရွိ စာေစာင္ ထြက္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။


ယင္းစာေစာင္အား ယခုႏွစ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စတင္ထုတ္၍ လစဥ္ထုတ္ေ၀ၿပီး ယခုဇြန္လတြင္ အမွတ္စဥ္ (၃) သို႔ေရာက္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။


ယခုဇြန္လထုတ္ အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ (အမွတ္စဥ္ ၃) အား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ပအုိ၀္းစာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္ ျဖန္႔ခ်ီ႕ေ၀ငွလုိ္က္ပါတယ္။


ဖတ္ရႈရန္ ေအာက္ပါလင့္ကုိ Click လုပ္ပါ။

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5jyy8EnAjCsYzRlNzY3OTYtZDRiZC00N2QyLWFlYjUtNWZjOTRhNzM2NDUz&hl=en_US

No comments: