ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥေရာပ-တရုတ္ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္မည့္ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၈,၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးအိမ္အေျခပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႔ရဖြယ္ ရွိေနျခင္း

ေမလ ၃၁ ရက္၊ ၂၀၁၁

ျမန္မာစစ္အာဏာပိုင္မ်ားက ဥေရာပႏွင့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားပူးေပါင္း တည္ေဆာက္ မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ေရကာတာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ျပင္ဆင္မႈအေနျဖင့္ ျပည္သူေပါင္း ၈,၀၀၀ ကို သူတို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားမွေျပာင္းေရႊ႔ရန္အမိန္႔ေပး ႏွင္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ ဤစီမံကိန္းမွ ရရွိလာေသာ လႇ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကုိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ပုိ႔ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ ထားသည္ဟု သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၏ အေရွ႔ေတာင္ဖက္ ၅၀ ကီလိုမီတာအကြာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တည္ရွိသည့္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အထက္ပိုင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွေန၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၁၄၀ မီဂါ၀ပ္ကို ထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားၿပီး၊ ယခုအခါ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ၆၀% မွ် ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ဆြီဇာလန္ႏိုင္ငံမွ Af Colenco ကုမၸဏီကို တည္ေဆာက္ေရးအင္ဂ်င္နီယာဒီဇိုင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ငွားရမ္းခဲ့ၿပီး၊ ေရကာတာတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ Malcom Dustan Associates (မဲလ္ကြမ္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား)၊ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ယူနန္အႀကီးစား စက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပို႔ေရးကုမၸဏီ (Yunnan Machinery and Export Company) တို႔က ယခုစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။

ကယန္းသုေတသီမ်ားက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ဆံုးေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အေရွ႔ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္အာဏာပိုင္ မ်ားက ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရြာသားမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႔ထြက္ေပးၾကရန္ အမိန္႔ေပးထားေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ရြာလူထုမ်ားမွာ က်ပ္ေင ြ ၅၀၀၀၀ ေသာင္း မွ်သာ ေလွ်ာ္ေၾကးရရိွမည္ဟုဆိုပါသည္။

ေရကာတာ၏ ၆၁ စတုရန္းကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းေသာ ရေလွာင္ကန္သည္ ေပါင္းေလာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္းလြင္ျပင္တစ္ခုလံုး ေရျမဳပ္ပ်က္စီးေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေဒသ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ေျမဆီၾသဇာႂကြယ္၀ရာနယ္မ်ား ဆံုးရႈံးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ သစ္ေတာမ်ား အေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ အမိန္႔ေပးႏွင္ထုတ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္သြားေနရမွန္း မသိသလို၊ ဘယ္လို ဆက္လက္ရွင္သန္ရမယ္ဆိုတာလည္း မသိေတာ့ပါဘူး" ဟု ေက်းရြာသားတစ္ဦးကေျပာပါသည္။ ေရကာတာလံုျခံဳေရးအတြက္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစ၍ လာေရာက္ခ်ထားသည့္ စစ္တပ္တပ္ရင္းမ်ားက အဓမၼလုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ား ဆင့္ေခၚေနၿပီး၊ ေဒသခံလူထုမ်ား၏ လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္လာခဲ့ပါသည္။
ေရကာတာတည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ လုပ္သားမ်ားမွာလည္း တစ္လလွ်င္ ၃၀၀၀၀ ေသာင္း မွ်သာေပး၍ ခိုင္းေစ ေနပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ လုပ္အားခကို ေနာက္က်၍ ရရွိသည္ပင္ ရွိပါသည္။

ယခု အစီရင္ခံစာကို ေရးသားခဲ့သည့္ ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္အဖဲြ႔မွ ေဒသခံလူထုမ်ားအေပၚ ယခုစီမံကိန္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကိုေထာက္ထား၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ယခုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ရုပ္သိမ္းထြက္ခြါသြားၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။

"အခု စီမံကိန္းမ်ားက ဥေရာပက လာသည္ျဖစ္ေစ၊ အာရွက လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံတဲ့ အခါ သင့္ေလ်ာတဲ့ စံသတ္မွတ္နွဳန္းမ်ားကုိ ပစ္ပယ္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာကို ျပသေနပါတယ္" ဟု ကယန္းမ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ အဖြဲ႔ (Kayan New Generation Youth) မွ မမူမိုးေလးက ေျပာပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္
မူမိုးေလး
+၆၆ ၈၄ ၅၇၄၃ ၄၅၂

kngy.org@gmail.com "ေျပာင္းေရႊ႔ရန္ အမိန္႔ေပးႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း။ ျမန္မာနိုင္ငံ အထက္ေပါင္းေလာင္း ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္း၏ ေပးဆပ္ရသည့္ တန္ဖိုးမ်ား" ဟူသည့္အစီရင္ခံစာကို www.knyg.org သို႔မဟုတ္ www.burmariversnetwork.org အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

"ေျပာင္းေစအမိန္႕ျဖင့္ ႏွင္ထုတ္ခံရျခင္း- ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ေပါင္းေလာင္းဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေပးဆပ္ရသည့္တန္ဖုိးမ်ား" အစီရင္ခံစာအား ဖတ္ရႈေလ့လာရန္ ။

No comments: