ပအုိ၀္းလူငယ္မွ "အာရုဏ္သစ္" ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀

ေတာင္ႀကီးတိုိင္းမ္ | ေမလ ၁၀၊ ၂၀၁၁ | အဂၤါေန႔ | ေနာင္ခမ္းခါ

ပအုိ၀္းဘာသာျဖင့္ "အာ;ရုဏ္;တသာ" ၊ အိဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ "New Dawn" လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ပအုိ၀္းဘာသာဂ်ာနယ္စာေစာင္ကုိ ပအုိ၀္းလူငယ္အစည္းအရံုးမွ ယခုလမွာ စတင္ထုတ္ေ၀လုိက္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ပအုိ၀္းစာေပႏွင့္ ပအို၀္းေ၀ါဟာရအသံုးအႏႈန္းမ်ား တုိးတက္ျမင့္မာလာေစရန္၊ ပအုိ၀္းျပည္သူလူထုအတြင္းျဖစ္ပြားေျပာင္းလဲေနသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္သြားရန္၊ ပအုိ၀္းျပည္သူမ်ား အသိအျမင္ ဗဟုသုတပုိမုိျမင့္မားလာေစရန္၊ တရားမ်တမႈရွိလာေစရန္ႏွင့္ အေၾကာက္တရားမ်ား ကင္းေ၀းလာေစရန္ စတဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း "အာ;ရုဏ္;တသာ" စာေစာင္အား ျပည္တြင္းတြင္ ႏုိင္သေလာက္အဓိက ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီသြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာေရာက္ပအုိ၀္းလူမ်ိဳးမ်ားၾကားတြင္ အြန္လုိင္း ျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ဟုလည္း စာေစာင္ထုတ္ေ၀ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္သူ ခြန္ဆန္ကီက ဆုိပါတယ္။

ယင္းစာေစာင္အား တစ္လ တစ္ႀကိမ္ ပံုမွန္ထုတ္ေ၀ သြားမည္လုိ႔လည္း ၎က ဆုိပါတယ္။

No comments: