အသက္ ၁၂ အရြယ္ ပအို၀္းလူမ်ိဳးေက်ာင္းသူကေလး ရန္ကုန္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေန


နန္းၾကည္၀င္းေမ (ခ) ခမ္းေလာင္းသည္ (၂၃.၅.၂၀၁၁) ရက္ေန႔တြင္ ဦးသန္းလြင္အိမ္မွ ထြက္ေျပးသြားပါသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးခ်ိန္ညေန(၅း၀၀) နာရီ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါသည္။ သူကပအို၀္းလူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ အရြယ္ (၁၂)ႏွစ္၊ ဗမာစကားအနည္းငယ္ေျပာတတ္ပါသည္။ ေတြ႔ရွိပါက အျမန္အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္းပါသည္။


ေတြ႔ရွိပါက အေၾကာင္းၾကားရန္လိပ္စာ
ဦးပညာဗလ၊ ထီရီး
ေတာင္ၾကီးေက်ာင္းတိုက္
အမွတ္ (၇၁)၊ မဟာစည္သာသနာ့ရိပ္သာလမ္း၊ ဗပာန္းျမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း- ၀၁-၅၄၂၅၀၂

ဦးေကာ၀ိဒ ၊
၀ိဇာလကၤာရေက်ာင္းတိုက္၊
သာေကတျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ ဖုန္း- ၀၉-၇၃၁၄၅၂၂၀

နန္းၾကည္ဝင္းေမ (ခ) ခမ္းေလာင္း ဇာတိရြာ၏ လိပ္စာမွာ
အဖအမည္ - ဦးခြန္ေဖ
ထီရီေက်းရြာ၊ လြယ္ပြတ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ဆီဆိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၾကီးခရိုင္၊ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း။

နန္းၾကည္ဝင္းေမ (ခ) ခမ္းေလာင္း၏ ရန္ကုန္ရွိ ေနအိမ္လိပ္စာမွာ
ဦးသန္းလြင္
ဆီးဆံုလမ္း၊ ရွမ္းလမ္းမွတ္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
ဖုန္း- ၀၁-၅၁၀၄၃၀

No comments: