ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)၏ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

 
၁။ ယေန႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔သည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆုိးကုိ ဦးေဆာင္ေတာ္လွန္္ေအာင္ပြဲ ခံခဲ့သည့္ ပအုိဝ္းအမ်ဳးိသားတုိ႔၏ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရး ေန႔ အခါ သမယ ျဖစ္ေပသည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ျဖားတန္ေကာင္ခဲ ႏွင့္ သထုံခရုိင္တြင္ မရမ္းေခ်ာင္ဆရာေတာ္္ အပါ အဝင္ ပအုိဝ္း အမ်ဳးိသား ေခါင္းေဆာင္ ျဖားတန္မ်ားက ပအုိဝ္းေဒသ အသီးသီးရွိ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားကုိ ဦးေဆာင္၍ ဘဝတူ ညီေနာင္တုိင္း ရင္းသားမ်ားနွင့္ အတူလက္တြဲကာ ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ့စနစ္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆုိး တုိ႔ကုိ ရဲရဲဝ့ံဝံ့ စြန္႔စြန္႔စားစား ေတာ္လွန္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သမုိင္းဝင္ပင္လုံစာခ်ဳပ္ ေပၚေပါက္ လာေရးတြင္ သထုံ( ဆီဆုိင္) ေစာ္ဘြား စဝ္ခြန္ၾကည္ဦးေဆာင္ေသာ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ား ကတက္တက္ၾကြၾကြ ဦးေဆာင္ပါဝင္ ခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲစဥ္ တေလ်ာက္လုံး တြင္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားထု တရပ္လုံး တက္ တက္ၾကြၾကြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေပသည္။ ၁၉၄၈ တြင္ တုိင္းျပည္အေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးသည္ လြတ္ေျမာက္ေရးမရရွိခဲ့ၾကေပ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွွင့္ စစ္မွန္ ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ မထူေထာင္ ႏုိင္ခဲ့သည့္ အျပင္ ပေဒ သရာဇ္စနစ္ ဆုိးေအာက္တြင္ ဆက္ လက္က်ေရာက္ေနခဲ့ရေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍  ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ဆရာေတာ္ ဦးေနမိ၊ ဖါျဖားဗြာ ဦးလွေဖ ႏွင့္ ပုိတုံ (ေခၚ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ခ်န္စုံတုိ႔က ပအုိဝ္းအ မ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (PNLO) ကုိဦး ေဆာင္ဖြဲ႔ စည္းကာ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေပသည္။ ေအာင္ပြဲခံသည္အထိ ဆင္ႏြဲ ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပအုိဝ္း အမ်ဳိးသားမ်ား အပါအဝင္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္ သူတုိ႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆုိး ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ရေပသည္။ သုိ႔ပါေသာေၾကာင့္ ယေန႔အခါသမယတြင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ေရးအပါအဝင္ ပအုိဝ္း အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းပုိင္ ခြင့္အတြက္ အသက္ေပးေတာ္လွန္တုိက္ပြဲ ဝင္ခဲ့ၾကေသာ အာဇာနည္ အေပါင္းအား ဦး ညြတ္ဂုဏ္ျပဳအပ္ ပါသည္။

၂။ ပေဒသရာဇ္ဆုိးေအာက္မွ ေတာ္လွန္လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ေသာ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားမ်ားအပါ အဝင္ လူမ်ဳိး ေပါင္းစုံ ျပည္သူတရပ္လုံးသည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ပုိမုိဆုိးသြမ္း ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္ေသာ ဖက္ ဆစ္စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဒဏ္ကုိအလႈးအလွဲ ထပ္မံခံစားေနၾကရသည္မွာ ရင္နင့္စရာ ျဖစ္ေပ သည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္ သာရျဖစ္ေသာ လြတ္ လပ္ေရး၊ တန္းတူေရး ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီေရးတုိ႔ ကုိပစ္ပယ္ ခ်ဳးိေဖါက္ခဲ့ၾကသည့္ မဟာလူမ်ဳိးၾကီး ဝါဒအေျခခံ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္တုိ႔က လက္နက္ ႏွင့္ဒီမုိကေရ စီလဲလွယ္ မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ လက္နက္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လဲလွယ္မည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ဘဝတူညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားတုိ႔အား ဖိတ္ ေခၚကမ္းလွမ္း၍ အၾကိမ္ၾကိမ္ လိမ္လည္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယေန႔ထက္တုိင္ျဖစ္ေပသည္။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ႏွင့္ လမ္းညြန္မႈ (၇) ခ်က္ တုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ကာ ေရးဆြဲ ထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ ပြဲရလဒ္တုိ႔ျဖင့္လည္း နအဖ စစ္အုပ္စုက စစ္ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကုိထူေထာင္ကာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူတုိ႔ကုိ ဆက္လက္ကြ်န္ျပဳ လိမ္လည္လွည့္ျဖား ၾကဦးမည္ ျဖစ္ ေပသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ပေဒသ ရာဇ္စနစ္အပါအဝင္ စနစ္ဆုိးအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည့္ သမုိင္း အစဥ္ အလာ ေကာင္းရွိေသာ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားတုိ႔၏ ယေန႔အမ်ဳိးသားေရးတာဝန္မွာ စစ္ပေဒသရာဇ္စနစ္ (ဝါ) စစ္အာဏာ ရွင္စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္း၍ ဘဝတူ ညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စု ထူ ေထာင္ေရးပင္ ျဖစ္ေပသည္။

၃။ သုိ႔ျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားညီေနာင္ အဖြဲ႔စည္းမ်ားက ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရး ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားကုိ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က အေလး အနက္ၾကဳိဆုိ ေထာက္ခံ အပ္ေပသည္။

၄။ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ား တုိင္းရင္းသားေခါင္း ေဆာင္မ်ားက ၾကိဳပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒ ရယ္ ျပည္ ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြားညီေနာင္မ်ားႏွင့္အတူ လက္ေတြ႔ က်က် ပူေပါင္းေဖၚေဆာင္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပအုိဝ္းအမ်ဳိး သားေရးလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တည္ ၾကည္စြာ အဓိဌာန္ျပဳလ်က္ (၆၁) ႏွစ္ ေျမာက္ ပေဒသ ရာဇ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေၾက ျငာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္အပ္ပါ သည္။

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္ နတ္္ေတာ္လဆန္း (၅) ရက္                          
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္        

ဗဟုိေကာ္မတီ
ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
        
Contact points
Phone: 081-9502-158, 084-4956-225.

No comments: