၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေနရာအန႔ံအျပားတြင္ က်င္းပသည့္ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခန္းအနားမ်ား

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚရီလ ၂၇ ရက္ေန႔၊ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားေသာေဒသအသီးသီးမွ က်င္းပသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔ပြဲေတာ္ အခန္းအနား ဓာတ္ပံုမ်ားျဖစ္တယ္။

Photo of Pa-Oh National Day celebration on February 27 March 2010
in Taunggyi and other placesပအို၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အခန္းအနား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ (Taunggyi)


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အခန္းအနား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (Yangon)


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အခန္းအနား လန္ဒန္ (London)

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း။ ။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တေပါင္းလျပည့္ေန႔ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားေန႔ပြဲေတာ္ အထိမ္းအမွတ္ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေ၀ငွေပးတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး အထူးေက်းဇူး တင္ရွိပါေၾကာင္း။

No comments: