ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေဆာင္



၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ စီစဥ္ က်င္းပရန္ အၿငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစုိး ေခါင္းေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ကုိ ၾကာသပေတးေန႔ ရက္စဲြျဖင့္ ဖဲြ႔စည္း လုိက္ေၾကာင္း စစ္အစုိးရက ေၾကညာလုိက္သည္။

ဥကၠ႒ ၁ ဦး၊ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ “ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္” တြင္ တရားသူၾကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ား ပါဝင္ၿပီး ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္အမ်ားစုမွာ လက္ရွိစစ္အစိုးရတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးၿပီး မၾကာေသးမီကမွ အျငိမ္းစားယူထားၾကသည့္ အရာရွိမ်ားျဖစ္သည္။

ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိုးသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲဖူးသည္။ တပ္မေတာ္မွ အၿငိမ္းစား ယူၿပီးေနာက္ စစ္အစုိးရက သူ႔ကုိ ဒုတိယတရားသူၾကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခ့ဲသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ တြင္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

အဖြဲ႔ဝင္ ဦးအင္ေဇာ္ေနာ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားမွ အျငိမ္းစား ခ႐ိုင္ဥပေဒအရာရွိ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ တုိင္းရင္းသား ဦးအင္ေဇာ္ေနာ္သည္ ဦးသိန္းစုိးက့ဲသုိ႔ပင္ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ခ့ဲဖူးသည္။

ေဒါက္တာဘေမာင္သည္ သမိုင္းသုေတသနဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္သည္။

ဦးညြန္႔တင္သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာေရးဌာန (MISIS) တြင္ အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ တာ၀န္ယူခ့ဲသည္။

ဦးေအာင္ျမင့္သည္ ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲဖူးသည္။

ဦးျမင့္ႏိုင္မွာ ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာတင္ေအာင္ေအးသည္ အျငိမ္းစား တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူလည္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေဒၚျမင့္ၾကည္သည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးဌာန ပါေမာကၡေဟာင္း ျဖစ္ၿပီး စစ္အစုိးရ၏ အမ်ိဳးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ ယူခ့ဲဖူးသည္။

ေဒါက္တာေမာင္ထူးသည္ မံုရြာတကၠသိုလ္မွ အၿငိမ္းစား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ဦးခင္ေမာင္ႏု၊ ဦးေစာဘလိႈင္၊ ဦးေမာင္သာလွ၊ ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ ေဒၚခင္လွျမင့္၊ ဦးသာဦး၊ ဦးသာေဌး၊ ဦးဝင္းၾကည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လစာ၊ စရိတ္ ေၾကးေငြရေသာ အျခား မည္သည့္ ရာထူးကုိမွ် လက္ခံျခင္း မျပဳသူ၊ ထင္ေပၚ ေက်ာ္ၾကားသူ အျဖစ္ စစ္အစုိးရက ယူဆသူ၊ အသက္ ၅၀ ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္ဟု မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ထုိဥပေဒ ထြက္လာၿပီး ၃ ရက္အၾကာတြင္ ၁၇ ဦးပါ ေရြးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွသည့္ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းကုိလည္း ပယ္ဖ်က္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ လက္မွတ္ေရးထုိုး ထုတ္ျပန္သည့္ ထုိဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္မရွင္သစ္၏ တာ၀န္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပေရးအျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ႀကီးၾကပ္ေရးလည္း ပါ၀င္သည္။

http://www.irrawaddy.org/bur/index.php/news/1-news/2773-2010-03-12-12-13-07

No comments: