အသိုင္းဝိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္

နန္းကၽြန္ (ဆီဆိုင္) | ဧၿပီလ ၁၀ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္ ေကာင္ေရြပအိုဝ္းလူငယ္ရံုးတြင္ A.B.C.D (ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ပိုင္ ဆိုင္မႈေပၚကို အေျခခံၿပီး အသိုင္းဝိုင္းကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း) သင္တန္းကို ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႕ ေကာင္ေရြပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းက စတင္ပို႕ခ်ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈေပၚကို အေျခခံၿပီး အသိုင္းအဝိုင္းကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အဓိကထားၿပီး သင္တန္းကာလမွာ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြ ၂ ရက္ အခ်ိန္ယူၿပီး ၂ ပတ္နဲ႕သင္တန္းေပးသည္ဟု ေကာင္ေရြပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေကာင္ေရြပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းက ဦးေဆာင္ၿပီးျပဳလုပ္ေသာသင္တန္းမွာ “ေရတစ္ခြက္ကို ေရတစ္ဝက္ပဲရွိတယ္၊ အဲဒီရွိတဲ့ ေရတစ္ဝက္ကို ေရအျပည့္မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ရွိတဲ့တစ္ဝက္ရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်တတ္ဖို႔ လိုတယ္၊ ဥပမာ လူတစ္ေယာက္ သူ႕မွာသူမ်ားလို ပညာတတ္သူေဌးမျဖစ္ခဲ့ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ မူလရွိတဲ့ သူရဲ႕အရည္အခ်င္းကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳလို႕ရတယ္” ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

သင္တန္းဆင္းျဖစ္ေသာ သင္တန္းသူ/သားမ်ားက A.B.C.D သင္တန္းမွ ရယူေသာအသိပညာ၊ အတတ္ ပညာကို ရြာမွာမွတစ္ဆင့္ (သို႕) အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု (သို႕) ရြာမွာ ပညာေပးအေနႏွင့္ သင္တန္းျပန္ဖြင့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ေကာင္ေရြပအိုဝ္းလူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမွ အခြင့္အေရးေပးၿပီး လိုအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ဟု သိရသည္။

No comments: