ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္၊ ရွမ္းျပည္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔

ကိုလိုနီေခတ္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ပေဒသရာဇ္စနစ္အရွင္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားဟာ ရွမ္းျပည္ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဘုရားပြဲနဲ႔ အသုဘပြဲေတြကအစ ေလာင္းကစားပြဲမ်ား ထည့္သြင္းကစားေစျခင္း၊ ပညာေရးနဲ႔ ဗဟုသုတ အသိအျမင္နည္းပါးေအာင္ မ်က္စိမိတ္ နားပိတ္ထားေစျခင္း၊ ဘိန္းစတဲ့ မူးယစ္ေသစာေတြနဲ႔ မိႈင္းမိေစျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအေပၚမွာ အခြန္အေကာက္အမ်ဳိးမ်ဳိး အဓမၼ ေကာက္ခံေစျခင္း စသျဖင့္ မတရား ဖိႏွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို မခံမရပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ၁၉၂၉-ခုနွစ္မွာ ပင္လံုဘက္က ျဖားတန္ေကာင္ခယ္; (ျဖားေက်ာင္,တိယံု) ဦးေဆာင္ၿပီး ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို စတင္ ေတာ္လွန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကေန စၿပီး ပအုိ၀္းေဒသတခြင္မွာ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္ဖုိ႔ ျပည္သူလူထုေတြ စုိင္းျပင္းလာခဲ့ပါတယ္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုး လက္ေအာက္ကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ဗုိလ္ခ်န္ဇံု (ပုိလ္;တံု) နဲ႔ ဗုိလ္ဟိန္ေမာင္ (အဆိုေတာ္ ခြန္သာဒြန္းဖခင္) တုိ႔ ဦးေဆာင္ၿပီး ပအုိ၀္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ျဖစ္တဲ့ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (ပအလဖ) ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

၁၉၄၉-ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ေန႔မွာ (ပအလဖ) အဖြဲ႔က ပေဒသရာဇ္စနစ္ကို ေတာ္လွန္တဲ့အေၾကာင္း စစ္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ဒီဇင္ဘာ(၁၁)ရက္ကို အစြဲျပဳၿပီးေတာ့ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္းေရးေန႔ရယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၅၀-ခုနွစ္မွာ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး (ပအလဖ) အဖြဲ႕ အစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၁-ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၂၁)ရက္ေန႔မွာ ပေဒသရာဇ္မ်ားရဲ႕ စနက္ေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုကို ရွမ္းျပည္အစုိးရက ဖမ္းဆီးၿပီး မႏၱေလးေထာင္ကို ပို႔လုိက္ပါတယ္။ (၄) လအၾကာမွာ ျပန္လြတ္လာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အာမခံခ်က္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုဟာ ေတာျပန္ခိုသြားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၀-ခုႏွစ္မွာ "ပအို၀္းေလြာင္;ဗူ;အဖြဲ႕" ဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေခၚေ၀ၚေစပါတယ္။

ဦးျဖဴ၊ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးထြန္းရီတို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ ပအမဖအဖြဲ႕ဟာ ၁၉၅၂ခုနွစ္မွာ က်င္းပတဲ့ ပထမအၾကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပအမဖအမတ္သံုးဦး (ျဖားမတ္ေအာင္သာ၊ ျဖားရွမ္းခင္၊ ျဖားစံေအာင္) အေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆိုးရဲ႕ေအာက္မွာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာျမင့္စြာ အစစအရာရာ အဖိႏွိပ္ခံ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မ်ား တျဖည္းျဖည္း စတင္ ႏိုးၾကားလာခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၂-မွာ ပထမအႀကိမ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) ညီလာခံ၊ ၁၉၅၄-မွာ ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ ပဏာမညီလာခံ ၁၉၅၅-မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအုို၀္းအမ်ိဳးသားညီလာခံေတြကို က်င္းပခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယအႀကိမ္အတြက္ ပဏာမညီလာခံမွာ
(၁) ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔လြတ္ေရး၊
(၂) ပအို၀္းလူထု အေနမ်ားတဲ့ေဒသကို ပအို၀္းျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္ေပးေရး စသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔အညီ လြတ္လပ္စြာ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားရရွိသည့္ အခြင့္အေရးနည္းတူ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။

၁၉၅၆-ခုႏွစ္မွာ ပအမဖအမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ အမတ္ဦးေအာင္သာနဲ႔သူငယ္ခ်င္းေလးဦး၊ ေနာက္ၿပီး မၾကာမီ ျဖားဟိန္ေမာင္၊ ျဖားေပါစင္ထြန္း၊ ျဖားၾကန္တုိ႔ဟာလည္း မသမာသူမ်ား လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အသက္ေပး စေတးခံခဲ့ရတယ္။

၁၉၅၈-ခုနွစ္မွာ ပအဖမ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးျဖဴနဲ႔ ဦးေက်ာ္စိန္တုို႔ႏွစ္ဦးဟာ မႏၱေလးေထာင္ကေန ေလးႏွစ္နီးပါး က်ခံရအၿပီး လြတ္ေျမာက္လာေတာ့ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး (ပအလဖ) လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ခဲ့ၾကပါတယ္။


ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်န္ဇံု

၁၉၅၈-ခုႏွစ္ ေမလ(၅)ရက္မွာ ပအလဖေခါင္းေဆာင္ ျဖားဗြာလွေဖ၊ ဗိုလ္ခ်န္ဇံုတုိ႔ဟာ တဖန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့ၿပီး၊ ေမလ (၈) ရက္ေန႔မွာ ပအလဖအဖြဲ႕နဲ႔ ပအမဖအဖြဲ႕တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ပအမဖ ယာယီေကာ္မတီအဖြဲ႔ကို အတူဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၈-ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လမွာ ပအမဖဗဟုိအမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၉-ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁၊၂၂၊ ၂၃) ရက္ေတြမွာ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ပထမေတာင္ေက်ာင္းႀကီးမွာ နာယက(၆)ဦး၊ ဗဟုိအမႈေဆာင္(၁၅)ဦးတုိ႔နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ တင္ေျမွာက္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ၿပီး အဲဒီညီလာခံကေန ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္(၁၇)ခ်က္ကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၅၉-ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၂၄)ရက္ ေန႔လည္(၁၁)နာရီအခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ တရားစီရင္မႈအာဏာနဲ႔ အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံမႈအာဏာ ျဖစ္တဲ့ အာဏာအ၀၀ကို ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြားမ်ား စြန္႔လြတ္တဲ့အေနနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးစာခ်ဳပ္တဲ့ အခန္းအနားကို ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီညီလာခံ(လြတ္ေတာ္)ခန္းမေဆာင္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္မွာ ရွမ္းျပည္ေကာင္စီက လက္မွတ္ထိုးၿပီးသားစာခ်ဳပ္ကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္တဲ့အေနနဲ႔ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရက ျပန္လည္ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ ပင္စင္ေငြေတြကို ေစာ္ဘြားမ်ား လက္ခံရယူတဲ့အေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ေကာင္စီ သေဘာတူညီရန္ အေရးေပၚညီလာခံကို စည္းေ၀းခဲ့ၾကပါတယ္။

ဧၿပီလည (၂၉) ရက္ နံနက္(၇)နာရီမွာ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပႏၷက္ရုိက္ အုတ္ျမစ္ခ်ပြဲအခန္းအနား (တနည္းအားျဖင့္) ပေဒသရာဇ္ေစာ္ဘြားမ်ား လူထုထံ အာဏာလြဲအပ္ပြဲအခန္းအနားကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေဘာ္လံုးကြင္းမွာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပေဒသရာဇ္စနစ္ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ ေက်းလက္ေနလူထုေတြ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ လူမ်ဳိးေရး အဆင့္အတန္း ခြဲျခားခံခဲ့ရတယ္။

အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားခဲ့ရတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ ဗဟုသုတအျမင္ေတြ ဆံုးရွံဳးခဲ့ရတယ္။ အျခားေသာ တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္က တုိင္းရင္းသားမ်ားထက္ လူေနမႈ နိမ့္က်ခဲ့ရတယ္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ၊ လူမ်ဳိးကို ေတာ္လွန္သည္မဟုတ္၊ စနစ္ကိုသာ ေတာ္လွန္ခဲ့သည့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဟာ က်ဆံုးေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

သုိ႔ေပမယ့္ ဒီပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြဟာ အသက္ေသြးေခၽြး မ်ားစြာ ေပးဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။ အကယ္၍ ပေဒသရာဇ္စနစ္သာ မေပ်ာက္ကြယ္သြားဘူးဆုိရင္ ျပည္သူမ်ား မည္သုိ႔ ကံၾကမၼာဆိုးေမြမ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္သြားရမယ္ဆုိတာကေတာ့ မေတြး၀ံ့စရာပါ။ အတိဒုကၡေရာက္ေနမည္သာ ျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဟာ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ အက်ည္းတန္ခဲ့ျငားေသာ္လည္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ကေနရုန္းထြက္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ တို႔ဘုိးဘြားအာဇာနည္မ်ားက အသက္စြန္႔ၿပီးတြန္းလွန္ႏိုင္ခဲ့တာကိုေတာ့ ေမ့ေဖ်ာက္လုိ႔ ရမည္မဟုတ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ က်န္ရစ္တည္ရွိေနမည္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္အခါမွာ အျခားေသာ ညီအစ္ကို တုိင္းရင္းသားနဲ႔အတူ ခ်စ္ခင္စည္းလံုးစြာျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ ဒီမုိကေရစီျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ရင္း - - - - -အထူးသျဖင့္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၁) ရက္ က်ေရာက္တုိင္း ပေဒသရာဇ္စနစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ျဖစ္တာနဲ႔အညီ တခ်ိန္က ေတာ္လွန္ေရးမွာ အသက္ေပးက်ဆံုးသြားတဲ့ ပအုို၀္းအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကိုလည္း အေလးျပဳ ဦးညြတ္ကာ သတိတရ ေအာက္ေမ့ဂုဏ္ျပဳသင့္တယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။

၁၁-၁၂-၂၀၁၂

No comments: