ေနင္းတသာ ေငါ၀္းမဂၤလား

က်ိဳးဆြဳမ္းဒ်ား ေနင္းတသာ

ေနင္း ၁၃၇၂ ဗား ဒဲဥ္ဟားလာကားလယုိ၊ ေနင္းလီအြဥ္းကုဲင္ခ်ာ ေနင္းတသာကူစပ္၊ မဂၤလားေအာ၀္းငါးသမယတြင္ ပအုိ၀္းစြိဳးခြိဳတြမ္း ဖူးေ၀းမြိဳးဖာ ရဲုင္းဖက္သြအာသီး ကားကေအာ၀္း၊ အင္းမုိးခ်က္တြမ္းထာမာတာ၀န္းဖံုး ယံေအာင္းမ်င္း၊ ဘ၀တသက္လြဳမ္း ယံထင္းထုိ တေသြာင္း ခ်မ္သား လြဳိင္းကြဳန္ထဲင္းထဲင္းထြဴတဲင္၊ နမ္းသနီပါ ယံအံုေဟာ၀္ ၿခိြဳင္းသန္၊ ယံမြန္းသြဳိေပ်ာ္းသြင္းလြေသြာ့ စြဳမ္းျဖာျဖာအေက်ာင္။


တြမ္းမဂၤလားတရာတဲင္
ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

No comments: