အပစ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူတိုင္း ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဟု ယံုၾကည္မႈမရွိဟု မကဒတ ဆို

ခြန္ဇာရာ (ေတာင္ႀကီး) | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီတပ္ဦး (မကဒတ) ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ေငြရတုအထိမ္းအမွတ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီသူရဲေကာင္း ဂုဏ္ျပဳပြဲကို ေဖေဖၚဝါရီ ၁၃ ရက္ေန႕ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကက္သလစ္ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဓမၼရံုတြင္ က်င္းပရာ (မကဒတ) ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ အဖြဲဲ႕စည္းသေဘာထားမ်ားကို တင္ျပသြားေၾကာင္း သိရသည္။

“၁၉၈၈ ခုႏွစ္ဒီမိ္ုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကာလအၿပီး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုကို စစ္တပ္က ေျခမုန္းလိုက္ေသာ အခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရး တိုက္ပြဲပါဝင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္မ်ား ရက္ရက္စက္စက္ႏိွ္ပ္ကြပ္ခံခဲ့ရေသာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားဦးေဆာင္ကာ ေသဒအသီးသီး ထြက္ခြါၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကို ရည္ရြယ္ခ်က္ ၄ ခုျဖင့္ ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္၊ (၁) တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ (၂) ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးရရွိေရး၊ (၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၄) ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္ေရးတို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္သည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဘာသာေပါင္းစံုပါဝင္ပါတယ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ျပဳတ္က်ဖို႕ တုတ္ခ်င္း လွံလွံခ်င္း တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ဖို႕ စတင္ခဲ့တာ ယခု ၂၅ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္တယ္၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ သေဘာတူခ်က္ ၃ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ (၁) ျပည္တြင္းၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ (၂) အင္းအားစုအားလံုးပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေပၚေရး၊ (၃) ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို အာမခံရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားတန္းတူ အခြင့္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကို အာမခံရွိေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေပၚေပါက္လာေရးႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရးပါဝင္ၿပီး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္ေန႕မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၃ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕မွာ ျပည္ေထာင္စုအအဆင့္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္” ဟု ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ အတြင္းေရးမွဴး ရဲေဘာ္စံနည္က ေျပာခဲ့သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဦး သေဘာတူအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို မကဒတျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ကျဖစ္ေစ မေဆြးေႏြးရေသးပါဘူး။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕စည္းတိုင္းဟာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုခ်င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းစဥ္ကို ေရာက္ဖိုႀကိဳးစားေနရဆဲျဖစ္တယ္၊ တိုင္းျပည္ျပႆနာဟာ ABSDE ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွစ္ဖြဲ႕ထဲ ေဆြးေႏြးလို႕မရဘူး၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပန္းတိုင္မဟုတ္ဘူး။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတာႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဟု ABSDF ယံုၾကည္မႈ မရွိဘူး၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေနာက္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပါရမည္၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လိုခ်င္တဲ့ တိုင္းျပည္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့ ပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္၊ လူထုအားလံုး လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီလူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ေနရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ပန္းတိုင္ ျဖစ္တယ္” ဟု ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ဗဟို ရဲေဘာ္သံေခး က ေငြရတုအခမ္းအနား ေတာင္ႀကီးမွ ေျပာခဲ့သည္။

No comments: