၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေန႔အထိန္းအမွတ္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

PNLO 2011's Pa-Oh National Day Statement

No comments: