PNO ပထမ ဥကၠ႒ ျဖားေက်ာ္စိန္ (ခ) ဦးေက်ာ္စိန္၏ အတၳဳပတၱိအက်ဥ္းခ်ဳပ္

By Bwarsara | Friday, March 11, 2011

ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ၁၉၂၃ တြင္ မြန္ျပည္နယ္မွ သထံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာ္ေက်ာရြာေန ျဖားသာဇံႏွင့္ မိြဳးေက်ာင္ ထြန္းေမတို႔မွ ဖြားျမင္သည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္တြင္ (၁၀)တန္းအထိ ပညာဆည္းပူးခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ၁၃၀၀ ျပည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၂ တြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လႈပ္ရွားမႈတြင္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၅ ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကရင္လူငယ္အစည္းအရံုး (ေက၀ိုင္အို)၏ အမႈေဆာင္အျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၅ ခု ဒီဇင္ဘာလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းသည့္ (ေက၀ိုင္အို)ကုိ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ၁၉၄၇ ခု ဇြန္လ (၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ေက၀ိုင္အို အေရးေပၚညီလာခံကို ရန္ကုန္၌ ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္းရွိ ၎၏ ေနအိမ္တြင္ က်င္းပေစခဲ့သည္။ ထုိႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔တြင္ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ေစာဘဦးႀကီး၊ မန္း၀င္းေမာင္ အပါအ၀င္ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ (၁၂)ဦးျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီး ေလာ့လစၥတို၀ယ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ကရင္ေရးရာကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ေက၀ိုင္အိုတြင္ ၾသဇာႀကီးမားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၁၉၄၇ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ေက၀ိုင္အို၌ ပါ၀င္ေသာ ပအို၀္းလူငယ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ ႏႈတ္ထြက္ၾကၿပီး ပအို၀္းလူငယ္အစည္းအရံုး (ပီ၀ိုင္အို)ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ၎အဖဲြ႕ကုိ ဦးေက်ာ္စိန္က အတြင္းေရမွဴးတာ၀န္ယူၿပီး လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ဦးျဖဴ၊ ဦးထြန္းရီတို႔ႏွင့္အတူ ၁၉၅၄ ခု ဇြန္လတြင္ ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္-ပအမဖ (ပအမဖ- ၁၉၅၀ တြင္ဖဲြ႕စည္း)၏ အမႈေဆာင္တာ၀န္ကုိ အတူထမ္းေဆာင္စဥ္ ၎တို႔ကို ဖဆပလ အစိုးရက ပုဒ္မ(၅)ျဖင့္ ဖမ္းဆီးၿပီး မႏၱေလးေထာင္သို႔ ပို႔လိုက္သည္။ ၁၉၅၅ ခု ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ က်င္းပေသာ ပအမဖ ဒုတိယအႀကိမ္ညီလာခံကို ဖမ္းဆီးခံရသည့္ ဦးေက်ာ္စိန္ကုိ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခဲ့သည္။

ဦးႏု၏ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ လဲလွယ္ေရး စစ္ဆင္ေရးသည္ မႏၱေလးေထာင္မွ ဦးျဖဴႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔ကို ၁၉၅၈ တြင္ ျပန္လြတ္ၿပီး ေတာခိုေနသည့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕(ပအလဖ)ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေစခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ မတ္လတြင္ က်င္းပသည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကို ဦးေက်ာ္စိန္သည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးေကာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၀ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္း က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ပအမဖမွ လြယ္လံုသာမိုင္းခမ္း မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၁ ခု ဇြန္လတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ တိုင္းရင္းသားညီလာခံကုိ ပအမဖ အဖဲြ႕မွ ဦးေက်ာ္စိန္၊ ဦးျဖဴႏွင့္ ဦးလွေဖတို႔ ပါ၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခု မတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ဦးျဖဴႏွင့္ ဦးေက်ာ္စိန္တို႔သည္ ေန၀င္းစစ္အုပ္စု၏ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၇၂ တြင္ ဦးေက်ာ္စိန္ႏွင့္ ဦးလွေဖသည္ ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ ေတာခိုလႈပ္ရွားေနသည့္ ပအို၀္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ကို ျပန္ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။၁၉၇၄ ခု ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ က်င္းပသည့္ ပအို၀္းနီ ေခၚ ရွမ္းျပည္နယ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႕ (ရလလဖ)၏ သဘာပတိအစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေရြးေျမာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ဦးေက်ာ္စိန္ မဲနယ္ေတာင္ တလ်ာႏိြဳးရြာတြင္ ေတာခိုေနစဥ္ ဗကပ ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္းက ဦးေက်ာ္စိန္ ထံလာေနၿပီး ေတာစခိုခဲ့သည္။

ရလလဖမွ ခဲြထြက္ၿပီး ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ လံုးဒါဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပီအဲန္အို) ညီလာခံတြင္ ဦးေက်ာ္စိန္ကို ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၀ တြင္ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ပီအဲန္အိုမွ ႏုတ္ထြက္ၿပီး ၎၏ သား ဗိုလ္ေအာင္မန္ႏွင့္အတူ အလင္း၀င္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ (Pa-Oh National Development Organization- PNDO)ကို တည္ေထာင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည္။ ဦးေက်ာ္စိန္သည္ ၂၀၀၇ တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွိ ၎၏ေနအိမ္တြင္ ေသဆံုးခဲ့သည္။

က်မ္းကိုး
• ျပည္ေထာင္စုထဲ့က ပအို၀္း။
• ဟ၀္ေသထိြဳက္ငါး စိြဳးခိြဳ႕အြဥ္ငါ အားဇားနည္း ေခါင္းေဆာင္တန္သီး ဘ၀မတ္တန္႕အအဲဥ္း
• ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္(ပအမဖ) စတုတၳအႀကိမ္ ညီလာခံ၏ အစီရင္ခံစာ
• ကရင္သမိုင္းသုေတသနအဖဲြ႕ ထုတ္ေ၀သည့္ ႏိုင္ငံသစ္စာေစာင္ အမွတ္(၇) “ကရင္အာဇာနည္အထူးထုတ္”

No comments: