ပအို႔၀္၊ ပအုိ၊ "ပအုိ၀္း"

ပအို႔၀္၊ ပအုိ၊ ေခၚဆုိ ပအုိ၀္း

ဤသံုးမ်ိဳးတြင္

"ပအုိ၀္း" သည္သာ တုိ႔ႀကိဳက္ပါ၏။

စာေပသမား ေႏွာင္ရင္းမ်ားတုိ႔

ပအုိ၀္႔၊ ပအုိ၊ မသံုးလုိႏွင့္

"ပအုိ၀္း" ျဖင့္သာ သံုးစြဲပါ။

မွတ္ခ်က္။ ။ "ဒဲဥ္သီးလက္ေဆာင္း" စာေစာင္မွ

1 comment:

Unknown said...

ေတာင္ဆူ လုိ႕ေခၚတယ္မဟုတ္လား......