ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO) ၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ ေတာင္းဆုိ/တိုက္တြန္းခ်က္

ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO) သည္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမဟုတ္ပါ။ တတုိင္းျပည္လံုးရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားျပည္သူတုိ႔အား အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏွိမ္ႏွင္းေနေသာ အၾကမ္းဖက္သမား၊ ေသာင္းက်န္းသူနအဖကို တုိက္ခုိက္ေနသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသား ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားသာျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PNLA) သည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရးႏွင့္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားတုိ႕ တန္းတူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိရန္အလုိ႔ငွါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၇) ရက္ေန႔ (၁၉း၃၀) အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း၊ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕ရွိ နအဖ၏ စစ္ဘက္ ေရးရာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ (စရဖ) ရံုးႏွင့္ စကခ (ရ) လက္ေအာက္ခံ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ခမရ (၄၂၃) တပ္ရင္းအား ၀င္ေရာက္တုိက္ခုိက္လုိက္သည္။

ပအို၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုိခ်က္ (၆) ရပ္ကို ေတာင္းဆုိ လုိက္သည္။ နအဖအေနျဖင့္ ေအာက္ပါေတာင္းဆုိခ်က္ (၆) ရပ္ကို လုိက္ေလ်ာ မည္ဆုိလ်င္ စစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ရပ္စဲထား မည္။ နအဖမွ လုိက္ေလ်ာမႈ မရွိလ်င္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမင့္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားမည္။

သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္

နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု (Road Map) ၇ အခ်က္အတုိင္း ဆက္သြားလ်င္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕အေနျဖင့္ နအဖႏွင့္ႏုိင္ငံေရးစကား ေျပာစရာမရွိ၊ ေနာင္တက္လာမည့္ ဒီမုိကေရစီနည္းက်ျပည္သူမွေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ထား ေသာ တရား၀င္အစုိးရႏွင့္သာ ႏုိင္ငံေရး၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကို စကားေျပာမည္။


ေတာင္းဆုိခ်က္ (၆) ရပ္

။ နအဖအေနျဖင့္ တျပည္လံုးအတုိင္းအတာအရ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးျပင္ဆင္ျခင္း၊ စစ္ဆင္ေရးထုိးျခင္း၊ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းလုပ္ရပ္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္

၂။ တုိင္းျပည္အား စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းကို အလုိမရွိ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ စစ္တပ္မ်ား စစ္တန္းလ်ားသုိ႔ျပန္ရန္

၃။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တည္ၿမဲေရးအတြက္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု (Road Map) (၇) ခ်က္ႏွင့္ အမိန္႕အာဏာျဖင့္ က်င္းပခဲ့ေသာ အတုအေယာင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေျခခံမူ (၁၀၄) ခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္

၄။ မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေမလတြင္ျပဳလုပ္မည့္ (၁/၂၀၀၈) ပါအတုအေယာင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲႏွင့္ (၂/၂၀၀၈) ပါ (၂၀၁၀) ခုႏွစ္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာခ်က္ကို ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းရန္

၅။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ဖမ္းဆီးထားေသာႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ျပန္လြတ္ေပးရန္

၆။ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအားလံုး ၾကားျဖတ္အစုိးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ၾကားျဖတ္အစုိးရသုိ႔ အာဏာလြဲအပ္ရန္

တုိက္တြန္းခ်က္

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ မွီတင္းေနထုိင္ၾကေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၊ အရပ္လက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား၊ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ တုိင္းျပည္၏အာဏာကုိ မတရားရယူထားၿပီး တုိင္းျပည္ကို အဘက္ဘက္မွ ေအာက္ဆံုးထိမြဲျပာက်ေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ နအဖစစ္အာဏာရွင္တစ္စုအား ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ (၆) ရပ္ႏွင့္ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ၀ုိင္း၀န္းရပ္ခံၾကပါရန္ အေလးအနက္တုိက္တြန္းလိုက္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၉)ရက္
ဗဟုိေကာ္မတီ
ပအုိ၀္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (PNLO)

No comments: