နယ္စပ္အေျခစိုက္ ပအို၀္းအဖြဲ႕မ်ား တူညီေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္

ခြန္ေအာင္ျမတ္
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္ တခုတည္းေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္သြားရန္အတြက္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ပအို၀္းအဖြဲအစည္းမ်ား ပူးေပါင္း ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ(ပီအဲန္အယ္လ္အို) ဗဟိုေကာ္မတီ အဖြဲ၀င္မ်ားကို ယမန္ေနတြင္ တိုးခ်ဲဖြဲစည္းလိုက္သည္

ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ ငါးရပ္ကို ပိုမို က်ယ္ျပန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ပအုိ၀္းအဖြဲေလးဖြဲကို တစုတစည္းထဲ ပူးေပါင္း ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပအို၀္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာသည္

ျပည္ပမွာ ရွိေနတဲ့ ပအို၀္းလူထုေတြရဲ သေဘာထားေတြေရာ က်ေနာ္တို ရယူတယ္ ျပည္တြင္း မွာ ရွိတဲ့ က်ေနာ္တို ျပည္သူရဲသေဘာထားကေတာ့ က်ေနာ္တိုသိရွိထားတဲ့အတုိင္းပဲ က်ေနာ္တို ပအို၀္း အဖြဲ အစည္းေတြ ဒီလို အစိတ္စိတ္အမာမာ ျဖစ္ေနတဲ့ ဟာေတြ သူက တနည္းလုပ္ ကုိယ္က တနည္း လုပ္ ျဖစ္ေနတဲ့ဟာေတြကို က်ေနာ္တို ျပည္တြင္းက ပအုိ၀္းအဖြဲအစည္းေတြကလည္း ဒါေတြကို အလို မရွိပါဘူး က်ေနာ္တို ပအုိ၀္းအဖြဲအစည္းေတြ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီညႊတ္ညႊတ္နဲ ရည္မွန္းခ်က္္ တခုထဲ အတူသြားေနတာကို က်ေနာ္တို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားထု တရပ္လံုးကလည္း ဒါကို လိုလား ပါတယ္။”

ပီအဲန္္အယ္လ္အို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ (၁၃)ဦးအတြင္းတြင္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ (ပီအဲန္ ဒီအို) ဥကဌျဖစ္သူ ခြန္စိန္ထြန္းသည္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ပအုိ၀္းလူငယ္ဒီမိုကရက္တစ္အဖြဲ (ပီ၀ိုင္ ဒီအို) ဥကဌျဖစ္သူ ခြန္ရက္ခမ္းက ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ႏွင့္ ပအို၀္းအမ်ဳိးသမီးသမဂ (ပီဒဗလ်ဴယူ) အေထြ ေထြ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ နန္းယဥ္သြယ္က ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္အျဖစ္ တာ၀န္ယူကသည္

ပအို၀္းအဖြဲအစည္းမ်ား တစုတစည္းတည္း ေပါင္းစည္းလုိက္သည့္အတြက္ စစ္အာာရွင္ စနစ္ကို ဆန္က်င္မအတြက္ ပိုမို စည္းလံုးညီညႊတ္မရွိမည္ဟု ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္သူရိန္က ေျပာသည္

က်ေနာ္တို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲရဲ အဖြဲအစည္းကို တိုးခ်ဲဖြဲစည္း လိုက္တဲ့ ကိစ မွာေတာ့ ဒီကေန အေျခအေနအရမွာဆိုရင္ က်ေနာ္တို ႏုိင္ငံမွာ နအဖ စစ္အုပ္စုရဲ ဖိႏွိပ္မဟာ ျပင္း ထန္သထက္ ျပင္းထန္ လာတယ္ ရက္စက္သထက္ ရက္စက္လာတယ္ဆိုတဲ့ အခ်ိန္က်ေတာ့ က်ေနာ္ တို သူတေပါက္ ကိုယ္တေပါက္နဲ တုိက္လို မရပါဘူး က်ေနာ္တို စည္းလံုးညီညႊတ္စြာနဲ တုိက္ယူမွ ပဲ က်ေနာ္တို ရမွာျဖစ္တယ္ အဲေတာ့ ဒီကေန က်ေနာ္တို ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲကို ျမွင့္တင္တိုးခ်ဲဖြဲစည္းလုိက္တဲ့အခါက်ေတာ့ က်ေနာ္တို ပအုိ၀္းေတြဟာ တစည္းတလံုးထဲ ျဖစ္သြားပီ ဆိုတဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့ေနရာမွာလည္းပဲ စည္းစည္း လံုးလံုးနဲျဖစ္မယ္၊ က်ေနာ္တို ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားဖို ပအို၀္းအမ်ဳိးသားေတြ အေနနဲ တဖက္တလမ္းကေနပီး ေတာ့ ၀င္ပီးေတာ့မွ တုိက္ပြဲ၀င္ေပးတဲ့ေနရာမွာလည္းပဲ ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ရွိလိမ့္ မယ္။”

ယခု တိုးခ်ဲဖြဲစည္းသည့္အေပၚ ပအို၀္းျပည္သူလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ(ပီပီအယ္လ္အို)ႏွင့္ ပအုိ၀္းလူငယ္ အစည္း ရံုး (ပီ၀ိုင္အို) တို ပူးေပါင္းပါ၀င္မ မရွိေသးေသာ္လည္း ေထာက္ခံကိဳဆိုေကာင္း ေျပာဆိုကသည္

ပီပီအယ္လ္အို ဥက ဗိုလ္မွဴးကီး ခြန္ဥကာက က်ေနာ္တိုကေတာ့ ကိဳဆိုတယ္ ဘာေကာင့္လဲ ဆို ေတာ့ လူငယ္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္တဲ့ အဖြဲအစည္းေတြက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ ငန္းမွာ ပုိပီးေတာ့ ပါ၀င္လာ ဖိုလိုတယ္။ ပိုပီးေတာ့ စိတ္၀င္စား ပိုပီးေတာ့ လုပ္လာဖိုလိုတယ္ အဲဒါ အခု ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္း လုပ္ဖိုအတြက္ ပူးေပါင္းကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တိုဒါ ကိဳဆိုရမွာျဖစ္ တယ္ မူအားျဖင့္ေပါ့ေလ။” ဟု ေျပာသည္

ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြြဲသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲမွ ခြဲထြက္ေတာခိုပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရကို လက္နက္ ကိုင္ေတာ္လွန္ေနေသာ အဖြဲအစည္းျဖစ္သည္

No comments: