ေရရွည္အတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ကုိ ထိမ္းသိမ္းၾကစုိ႔

ေဆာင္းပါး | ခြန္သန္းေအာင္ (ေတာင္ႀကီး) | ေဖေဖၚ၀ါရီ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၄ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အေရွ႕ေတာင္တန္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္တန္း ႏွစ္သြယ္ၾကား ရွင္သန္ေနလ်က္ရွိသည့္ သဘာ၀အင္းေလးကန္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႕အျပားက အမီွျပဳေနရသည့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအႏွံ႕ အသံုးျပဳေနသည့္ လ်ပ္စစ္မီးသည္ ေလာပီတေရအားလ်ပ္စစ္မွ ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ေလာပီတေရအားလ်ပ္စစ္သည္ အင္းေလးကန္မွတဆင့္ ျဖစ္တည္လာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္သူ ျပည္သားမ်ားသာမက ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးတို႔သည္ အင္းေလးကန္ကို တန္ဖိုးထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ အင္းေလးသဘာ၀ေရကန္ မပ်က္စီး၊ မညစ္ညမ္းေစရန္ ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလံုး တာ၀န္ရွိသည္။ တာ၀န္သိတတ္ဖို႔လိုသည္။

ယခု တည္ေဆာက္ေနလ်က္ရွိသည့္ အင္းေလးကန္အေရွ႕ဘက္ ေတာင္ေျခဟိုတယ္ဇံုႏွင့္ အင္းေလးကန္အတြင္း ဟိုတယ္မ်ားသည္ အင္းေလးကန္ ေရရွည္တည္တံ့နိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳမည္ေလာ့။ ဆိုးက်ဳိးျပဳမည္ေလာ့။ အင္းေလးကန္၏ သာယာလွပမႈေၾကာင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနျခင္း၊ အက်ဳိးျပဳနိုင္ျခင္းကို သိျမင္ေနၾကရသည္။ ထိုသို႕ပင္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အင္းေလးကန္၏အလွ မပ်က္စီး၊ မညစ္ညမ္းေစေရး၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းနိုင္ေရးကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈ၍ မရသည့္အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႕မွသာ အင္းေလးကန္သည္ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး၊ စီးပြါးေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္လည္း ေရရွည္ ေလ်ာက္လမ္းနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မစည္ကားေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခု မဂၤလာဦးရပ္ကြက္ႏွင္ ့ေျမျဖဴရပ္ကြက္ ေနရာတခ်ဳိ႕တို႔သည္ စိမ့္ေရမ်ားထြက္ရာ လက္ျဖင့္ ခတ္ယူ၍ ရသည့္အေနအထားအထိ ေသာက္သံုးေရ ေပါမ်ားခဲ့သည္။ အ၀ီစိေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္း မရွိေသးပါ။ ယခုေနာက္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ အ၀ီစိတြင္းမ်ား တူးေဖာ္အသံုးျပဳမႈ မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လူဦးေရ တိုးမ်ားလာသည္ႏွင့္အညီ ေရပိုမိုသံုးစြဲရန္ လိုအပ္လာျခင္း၊ အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ ေရပိုမိုသံုးစြဲရျခင္းႏွင့္ ကမာၻေျမႀကီး ပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ ေရရွားပါးလာရသည္။

လတ္တေလာတြင္ ေရကိုလြယ္ကူစြာ ရယူနိုင္ရန္ အ၀ီစိတြင္းတူး၍ အသံုးျပဳၾကသည္။ အ၀ီစိတြင္း တူးျခင္းသည္ ေျမေအာက္ေရႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုထုတ္ယူသံုးစြဲသည္။ ေျမေအာက္ေရကို ထုတ္ယူသံုးစြဲသူ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ ေျမအေပၚယံ ေရမ်ား၊ ေရစိမ့္ေရထြက္ အျမစ္မ်ား ျပတ္ေတာက္၍ ေရခန္းေျခာက္လာရသည္။ ယခင္ စိမ့္ေရထြက္ရာ မဂၤလာဦးရပ္ႏွင့္ ေျမျဖဴရပ္တို႕သည္ ယခုအခါ ေပ ၁၈၀ မွ ၂၀၀ အထက္၀န္းက်င္ခန္႕ တူးေဖာ္မွ ေရရရွိနိုင္ေတာ့သည့္ ေနရာျဖစ္လာသည္။ ထိုသို႕ အ၀ီစိတြင္း အမ်ားအျပား တူးေဖာ္လာမႈေၾကာင့္ ေနာက္အနာဂတ္အတြက္ ေရရွားပါးမႈ ပိုမိုႀကံဳေတြ႕လာနုိင္ေျခရွိသည္။

မိသားစုေရး၊ စီးပြါးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားစုကို ေပးဆပ္ၾကရသည္။ အ၀ီစိတြင္း တူးျခင္းမွလြဲ၍ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၿပီး စိမ့္ေရထြက္ေရမ်ားကို သြယ္တန္းလာျခင္း၊ မိုးေရမ်ား သိုေလွာင္၍ ေႏြရာသီအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရရရွိနိုင္ရန္ အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင္း လူအမ်ားစုတို႔သည္ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ကာလ အေရးေပၚအေျခအေနကို ကုစားရန္ အ၀ီစိတြင္းတူး၍ ေရကိုလြယ္လြယ္ ရယူအသံုးျပဳၾကသည္။

ျမန္မာျပည္သည္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားက ေနထိုင္ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္သည္လည္း ရွမ္းျပည္ရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ေရရွည္ေနထိုင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္လည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္ေသာ တိုင္းျပည္ ၿမိဳ႕ရြာ ေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား လူေနမႈဘ၀ ဖူလံုေရးအတြက္ ေရအရင္းအျမစ္ ေရရွည္တည္ရွိေနရန္ လုိအပ္သည္။ ထိုျပည္ရွိ ျပည္သူျပည္သား ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

ေရအရင္းအျမစ္ကုိ ထိုသို႕အသံုးျပဳရာတြင္ အခ်ိန္တုိအတြက္ႏွင့္ အေရးေပၚကာလမွာသာ အဆင္ေျပေစနိုင္သည္။ အမွန္တကယ္အေရးႀကီးသည္မွာ ေရရွည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ေရအရင္းအျမစ္ မရွားပါးရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ အေရးေပၚျပႆနာႏွင့္ အေရႀကီးျပႆနာဟု ႏွစ္ရပ္ရွိျပန္သည္။ အေရးေပၚျပႆနာကို ျဖည့္ဆည္းရင္း အေရးႀကီးျပႆနာကိုလည္း တဆက္တည္းထိန္းသိမ္းသြားနိုင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေတြ႕သမွ်အစာကို အသင့္အသင့္သာစားၿပီး က်န္ရွိသည္မ်ားကို သားသမီးမ်ားအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မနက္ျဖန္ဆိုသည့္ ေနာင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း ႀကိဳေတြးစဥ္းစားကာ ခ်န္လပ္စုေဆာင္းေပးတတ္သည့္ ပ်ားသတၱ၀ါရွိခဲ့ဖူးသည္။ ေတြ႕ရွိသမွ်အစာကို အျခားတပါး လုယူမည္စိုးရိမ္၍ သားသမီးမ်ားအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မနက္ျဖန္ဆိုသည့္ ေနာင္ေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း မစဥ္းစားမေတြးေတာဘဲ ကုန္စင္ေအာင္စားတတ္သည့္ ယင္ေကာင္သတၱ၀ါလည္းရွိခဲ့ဖူးသည္။

ထုိ႔နည္းတူ လူသားမ်ားအတြက္ ေနာင္ေရးေရရွည္အက်ိဳး အက်ိဳးျပဳေစရန္ ေနာင္ေရးအတြက္ မစဥ္းစားတတ္သည့္ ယင္ေကာင္လုိ မက်င့္ႀကံပဲ၊ ေနာင္ေရးႏွင့္ သားသမီးမ်ားအေရးကုိ ခ်ဥ္လပ္စုေဆာင္းေပးတတ္သည့္ ပ်ားသတၱ၀ါတို႔လုိ အတုယူက်င့္ႀကံၾကရန္ အစဥ္လုိအပ္ေပသည္။

No comments: