ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပအုိဝ္း ( “နီပအို၀္;ယို ေအာ၀္;မိုင္,ကို" )

ပအုိ၀္းဘယ္လဲ ပအုိ၀္းဘာလဲ (ေဆာင္းပါးအဆက္၊ အမွတ္ - ၃)

အျမင္ေဆာင္းပါး | ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၃ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

စာေရးသူ စာဖာေအာင္ ႏွင့္ ေဗြစင္ေပတုိ႕သည္ ယခုတေလာ မဆုံျဖစ္သည္က တေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ပအုိဝ္းအဖဲြ႕အစည္းလူႀကီးမ်ား အလုပ္မ်ားေန၍ မဆုံျဖစ္ခဲ့ၾကသည္က တေၾကာင္း ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာတရပ္အေပၚ စာမေရးႏုိင္ေသးခဲ့ေပ၊ သုိ႕ေသာ္ ယခု (၆၇) ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႕သုိ႕ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ေဗြစင္ေပက ျပည္ေထာင္စုေန႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍၎၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတုိ႕ ဆက္စပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာအေပၚ၎ အျမင္ေဆာင္းပါး ဆက္လက္ေရးသားသင့္ေၾကာင္း တင္ျပလာသည့္အေပၚ ယခုေဆာင္းပါးကို ေရးသားျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာျပည္ဟု ယေန႕ေခၚတြင္ေနေသာ တုိင္းျပည္ကို ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေစၿပီး လြတ္လပ္သည့္ႏိုင္ငံတႏုိင္ငံအျဖစ္ ေရာက္ရွိေစေရးတြင္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ အဓိကျဖစ္ေပသည္။ ပင္လုံေက်ာက္တုိင္ရွိ “ျပည္မ-ေတာင္တန္း ပူးေပါင္းအထိမ္းအမွတ္” ဟု စာတမ္းေရးထုိးထားျခင္းမွာ လြန္စြာမွ သဘာဝက်လွေပသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုရွမ္းျပည္ (Federated Shan States) ၏ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားမ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းတုိင္ပင္၍ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၇) ရက္ေန႕ကို ရွမ္းျပည္နယ္ေန႔၊ ရွမ္းျပည္အမ်ိဳးသားမ်ားေန႔ (သုိ႕မဟုတ္) ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႕ဟူ၍ က်င္းပေနျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ကခ်င္တုိ႕သည္လည္း မိမိတုိ႕၏ သီးျခားလကၡဏာေဆာင္၊ နယ္ေျမ၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကို ကုိယ္စားျပဳ၍ လာေရာက္ပူးေပါင္းၾကၿပီး ေတာင္တန္းေဒသညီညြတ္ေရးကို ပဏာမ ရရွိခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ယင္းသတင္းကို ရရွိေသာ ျပည္မေခၚ (ၿဗိတိသွ်) ဘုရင္ခံ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ရခုိင္၊ မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ ဗမာ ပူးေပါင္းနယ္ေျမ၏ အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပင္လုံၿမိဳ႕သုိ႕ ေရာက္ရွိခဲ့ေပသည္။ အေၾကအလည္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးေနာက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကတိကဝတ္မ်ားကုိ ယုံၾကည္စိတ္ခ်သည့္အေပၚ၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္ ႏွင့္ ရွမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။


သုိ႕ျဖစ္၍ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၏ ႀကီးမားေသာ အားနည္းခ်က္ (၂) ရပ္မွာ

၁။ ျပည္မအစိုးရအေနႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တဦးသာ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး က်န္ဝန္ႀကီးမ်ားပါဝင္ လက္မွတ္ေရးျခင္း မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံခံရၿပီးေသာအခါ လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ခံမည့္ ပုဂၢိဳလ္မရွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ အဂၤလိပ္အစိုးရကုိယ္စားလွယ္ ေဘာ့တြန္မေလ ကုိယ္တုိင္ ပင္လုံညီလာခံသို႕ တက္ေရာက္ေလ့လာေနေသာ္လည္း သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေနာက္ဆက္တြဲမ်ားကို အဂၤလန္အစိုးရက ပတ္သက္မႈ တာဝန္ခံမႈ မရွိေတာ့ေပ။

၂။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္တြင္ စာခ်ဳပ္ကို မည္သုိ႕မည္ပုံအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ကို ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိထားျခင္း မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႕နည္းတူ ျပည္ေထာင္စု စစ္စစ္လည္း မေပၚေပါက္ႏုိင္ေတာ့ဘဲ ၁၉၄၇ ဖဲြ႕စည္းပုံအရ ဖားတပိုင္း ငါးတပိုင္း ျပည္ေထာင္စုပုံစံသာ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။

အဓိကမွာ “တန္းတူေရး” အေျခခံမႈ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး ျပည္မဟူေသာ နယ္ေျမအစုအဖဲြ႕က ျပည္ေထာင္စု တခုလုံး၏ အာဏာကို ရယူထားလိုက္သည့္အတြက္ ထုိစဥ္က ျပည္နယ္မ်ားမွာ လက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္မ်ားဘဝသုိ႕ က်ေရာက္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ေနာက္ေနာင္ အလ်ဥ္းသင့္မွသာ ပင္လုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒ ကြဲျပားေနမႈမ်ားအေပၚ အက်ယ္တဝင့္ တင္ျပပါဦးမသည္။ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္၊ ပင္လုံမူႏွင့္ ပင္လုံကတိကဝတ္မ်ား စသည္ျဖင့္ အဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိမႈမ်ား အသီးသီးရွိေနၾကေသာ္လည္း ကြဲလဲြမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရေပသည္။

ယခု အမွတ္ (၃) ေဆာင္းပါးအေနႏွင့္ ပအုိဝ္လူမ်ိဳးမ်ား၏ ပင္လုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကိုသာ ဦးစားေပး ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္က ပင္လုံကြန္ဖရင့္သုိ႕ ပါင္တက္ေရာက္သူမ်ားတြင္ ပအုိဝ္းဦးလွေဖ ေခၚ သထုံဦးလွေဖလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ KNU ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ႏွင့္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရားဝင္တက္ေရာက္သူမွာ တရားသူႀကီး ဦးျဖဴ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆီဆုိင္လူထု၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္၎ ေစာ္ဘြား၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္၎ ပါဝင္တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆီဆုိင္ၿမဳိ႕စား စဝ္ခြန္ၾကည္သည္ သထုံေလး (ေခၚ) ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕၏ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စုိးသူ ေစာ္ဘြားမ်ိဳးႏြယ္ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေခတ္ပညာတတ္၍ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားသူ ျဖစ္သည္။ ၄င္းေရးသားခဲ့ေသာ “ရွမ္းျပည္အမွားေတာ္ပုံ” စာတန္းသည္ အထူးေလ့လာသင့္ေသာ၊ သင္ခန္းစာယူသင့္ေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိကာလသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြေရးႏွင့္၊ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆဲြေရး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စဥ္းစားေတြးေခၚခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ေရးဆဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေနသည္။ ဖဲြ႕စည္းပုံႏွင့္ မူေပၚလစီမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးတို႕၏ ပူးေပါင္းေရးဆဲြ လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္တုိ႕တြင္ ပါဝင္ႏိုင္မွသာ ပအုိဝ္းတုိ႕၏ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆဲြသည္ျဖစ္ေစ၊ ဖဲြ႕စည္းပုံဥပေဒ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေရးဆဲြသည္ျဖစ္ေစ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ တျခားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ နည္းတူ မည္သုိ႕မည္ပုံ ေရးဆဲြပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို ႀကိဳးစားဖန္တီးသင့္ေပသည္။

အနာဂတ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုတရပ္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တတတ္တအား ပူးေပါင္းဦးေဆာင္ေရးဆြဲႏုိင္မွသာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈမွာ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ လမ္းစျဖစ္ပါေပလိမ့္မည္။ ျပည္ေထာင္စုထဲက ပအုိဝ္းသည္ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈ စေသာ အေျခခံရပ္မ်ားျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ၿပီေလာ။ မရပ္တည္ႏိုင္ေသးပါ။ တခ်ိဳ႕လူမ်ိဳးမ်ားသည္လည္း မရပ္တည္ႏိုင္ေသးပါ။ သုိ႕ေသာ္ ပအုိဝ္းတုိ႕သည္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း (ႏွစ္ဆျဖစ္ေသာ) ဆုံးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေသာ တန္းတူညီမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္လြတ္လပ္ခြင့္တုိ႕အတြက္ ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆ ထပ္မံ၍ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးစားၾကပါဦးေလာ။ ထုိမွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွ ပအုိဝ္းသည္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု အတြက္ အားေဆးျဖစ္ေစေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ျမင္ေစခ်င္လွသည္။

ယခုကာလသည္ ႏုိင္ငံေရးအဖဲြ႕အစည္းအသီးသီး၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး ႏွင့္ အျခားေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ႀကိဳးစားခ်ဥ္းကပ္လာေနၾကသည္မွာ အလြန္ပင္အားရစရာအခ်က္ ျဖစ္ေပသည္။ သုိ႕ေသာ္ အလြာစုံ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိျခင္းအေပၚ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ခက္ခဲေႏွာင့္ေႏွးေစပါသည္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အသီးသီးႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ အခ်ိန္ကာလတြင္ ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အခန္းက႑မွာ ေမွးမွိန္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရေပသည္။ အကယ္၍သာ ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႕၏ အနာဂါတ္ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အခန္းက႑ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိပါက သမုိင္းတရပ္တြင္ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ သမုိင္းတရားခံအျဖစ္၊ သုိ႕တည္းမဟုတ္ တျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လစ္လွ်ဴရႈခ်င္စရာ ျဖစ္ေနပါက ၿငိမ္းခ်မ္းဝေျပာေသာ ျပည္ေထာင္စုအသစ္ အသစ္အျဖစ္ ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္လူငယ္မ်ား ဦးေဆာင္ျခင္းအတြက္ အဟန္႕အတား ျဖစ္ေနေပသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားတုိ႕သည္ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ကုိယ္သာ ဖန္တီးရပါမည္။ အတူတကြေနထုိင္လ်က္ရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားကလည္း ပအုိဝ္းတုိ႕၏ ကံၾကမၼာ အနာဂါတ္ကို ဦးစားေပးဖန္တီးႏိုင္မည္ မဟုတ္ေသးသည့္အျပင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာ လူမ်ိဳးမွာလည္း ပအုိဝ္းအေရးႏွင့္ပတ္သက္ပါက ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား အမွန္တကယ ္မရွိေနပါ။

ထို႕ေၾကာင့္ ပအုိဝ္းတုိ႕အတြက္ လိုအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္မွာလည္း ပအုိဝ္းတုိ႕ကိုယ္တုိင္ လုိခ်င္ေသာ၊ အပ္စပ္ေသာ၊ လူထုအတြက္အသုံးဝင္ေသာ ကုိယ္ပိုင္ ပအုိဝ္းတုိ႕ ဖဲြ႕စည္းပုံလည္း ေရးဆဲြအသက္ဝင္ေစမႈအျပင္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႕မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။

ပအုိဝ္းတုိ႕၏ သမုိင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ႀကိဳးပမ္းပါဝင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေပမည္။ ထုိ႔နည္းတူစြာပင္ လက္ရွိအနာဂါတ္တြင္ ပင္လုံကဲ့သုိ႕ေသာ (သုိ႕မဟုတ္) ပင္လုံစာခ်ဳပ္ထက္ သာၿပီး လက္ရွိေခတ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္စာခ်ဳပ္ ရွိေနသင့္ၿပီ မဟုတ္ပါလား။

“နီပအို၀္;ယို ထြိဳင္;မာ,လြခန္းထာ,မာ,မိြဳင္ဖံု;ေဟြ;”

စါင္းဖါေအာင္
ႏွင့္
ေဗြစာင္ေပ

No comments: