ေက်ာင္းသားစာစဥ္ (သို ့) မီနီမဂၢဇင္းမွ စာမူဖိတ္ေခၚျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး သိေစရန္မွာ "ေက်ာင္းသားအသံ" ေက်ာင္းသားစာစဥ္ကို ဖန္စီဆန္ေသာ မ်က္နွာဖံုးျဖင့္ ဦးစြာထုတ္ေ၀မည္ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္မည့္က႑မ်ားမွာ
(၁) ကဗ်ာ၊ (၂) ကာတြန္း၊ (၃) ပန္းခ်ီ၊ (၄) ဓါတ္ပံု၊ (၅) ဟာသ၊ (၆) ေဆာင္းပါး၊ (၇) ၀တၳဳတို၊
(၈) ေက်ာင္းသားရင္ဖြင့္သံမ်ား၊ (၉) အေပ်ာ္နည္းပညာမ်ား၊ (၁၀) ေၾကာ္ျငာမ်ား စသည္တိို ့ျဖစ္သည္။

အဆိုပါက႑အသီးသီးမွ ကဗ်ာ၊ ပန္းခ်ီ၊ ဓါတ္ပံု၊ ဟာသ၊ ေဆာင္းပါး၊ ၀တၳဳတို စသည္တို႔ကို ပညာေရး အခ်စ္ေရး ဘ၀သရုပ္ နိုင္ငံေရး စသည္ျဖင့္ စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားရင္ဖြင့္သံမ်ားကိုလည္း ႏွစ္မ်က္နွာမွ သံုးမ်က္နွာအထိ တစ္ဦးလွွ်င္သံုးေၾကာင္းထက္ မပိုေသာ စာမ်ားကို ထည့္သြင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာမ်ားမွာ . . .
ကဗ်ာ - ကဗ်ာဆရာ ကိုကၠဒၵ (Poet Eainda)
ကာတြန္းႏွင့္ပန္ခ်ီ - ပန္ခ်ီဆရာ ကိုလတ္ႏွင့္ ကိုျမတ္သူ
ဓါတ္ပံု - ေအာင္ပန္းဓါတ္ပံုတိုက္ႏွင့္ ကေမာၻဇ(မ်ိဳးမ်ိဳး)
ဟာသ - လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိုစိုင္းေနာင္ျပည့္
ေဆာင္းပါး - ေဆာင္းပါး သာျမား
၀တၳဳတို - ပိုးမူ ေအာင္ပန္းစာၾကည့္တိုက္မွဴး
အေပ်ာ္နည္းပညာမ်ား - လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကိုစိုင္းေနာင္ျပည့္ စသည္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။
အေပ်ာ္နည္းပညာမ်ားဆိုသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုေသာ္ တရုတ္ႀကိဳးထံုးနည္း၊ ၾကယ္ေခါက္နည္း၊ႀကိဳးၾကာေခါက္နည္း စသည္တို႔ကို ဆိုလိုသည္။

စာမူေပးပို ့လာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စာအုပ္ျပန္လည္လက္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
စာမူေပးပို ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ အမည္၊ ကေလာင္အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ အျပည့္အစံု၊ ေက်ာင္းနွင့္ အတန္းစသည္တုိ႔ကို ေဖာ္ျပေပးရမည္။ သို႔ေသာ္ မဂၢဇင္းတြင္ အမည္အား ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္သာ ေဖာ္ျပေပးမည္ ျဖစ္သည္။

စာမူေပးပို႔လိုပါက
စို္င္းေနာင္ျပည့္
ေအာင္ပန္းလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစာၾကည့္တိုက္
ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕
ဖုန္း - 09428365740 သို ့လည္းေကာင္း၊ studentsvoice.mm@gmail.com သို႔လည္းေကာင္း
ေက်ာင္းသားအသံ Students Voice (facebook Like Page) တြင္ လည္းေကာင္း ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာက႑တြင္လည္း မိိမိတို႔၏ေၾကာ္ျငာမ်ား ထည့္သြင္းလိုပါက အထက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ က်သင့္ေငြျဖင့္ ရန္ပံုေငြထည့္သြင္းေစလိုပါသည္။

ယခုေက်ာင္းသားစာစဥ္ကို ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အသိဥာဏ္ဗဟုသုတ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာမ်ားမွ ရရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားအား 2013 ဇူလိုင္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တတ္နိုင္သမွ် စာအုပ္၊ ေဘာပင္၊ ခဲတံႏွင့္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

စာမူမ်ားကို ဧၿပီလကုန္အထိ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ဧၿပီလကုန္အထိ ဖန္စီဆန္ေသာ မ်က္နွာဖံုး ဒီဇိုင္းမ်ားကိုလည္း ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ၾကပါသည္။ မ်က္နွာဖံုးဒီဇိုင္းမ်ားကို Web မ်ားတြင္ ရွာ၍ေသာ္လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ ဆြဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ဤ page တြင္ တင္နိုင္ၾကၿပီး
Like အမ်ားဆံုးပံုအား မ်က္နွာဖံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ Like အမ်ားဆံုးပံုအား မဂၢဇင္းေက်ာဖက္တြင္ ေဖာ္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရွမ္းျပည္ရွိ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အပါအ၀င္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလည္း ပါ၀င္နိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

No comments: