ပအို၀္းဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀တဲ့ အာရုဏ္သစ္ဂ်ာနယ္ (အမွတ္ - ၄) ထြက္ၿပီ

ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၁

ပအို၀္းလူငယ္မ်ားစုစည္းၿပီးေတာ့ ပအုိ၀္းဘာသာျဖင့္ လစဥ္ထုတ္ေ၀တဲ့ ပအို၀္းလုိ "အာ;ရုဏ္;တသာလိတ္ေစာင္;" ဗမာလုိ "အာရုဏ္သစ္စာေစာင္" အိဂၤလိပ္လုိအားျဖင့္ "New Dawn Journal" အတဲြ ၁၊ အမွတ္ ၄ အား ထြက္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ ဇူလုိင္လထုတ္ ပအုိ၀္းဘာသာ အာရုဏ္သစ္စာေစာင္ အမွတ္-၄ အား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ရွိသည့္ ပအုိ၀္းစာေပစာဖတ္ပရိသတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပအုိ၀္းေက်ာင္း သူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပအုိ၀္းအလုပ္သမားမ်ား၊ ပအို၀္းရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား၊ ပအုိ၀္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အလြာေပါင္းစံုမွ ပအုိ၀္းျပည္သူစာဖတ္ပရိသတ္မ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖန္႔ေ၀လုိက္ပါတယ္။

စာေစာင္ကုိဖတ္ရႈေလ့လာ လုိပါက ေအာက္ပါ Link တြင္ သြားဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B5jyy8EnAjCsYzRlODg3ZDktNjhlMS00ZWYwLWFiZjYtNjFmNmQyYWU2MDU2&hl=en_US

No comments: