ရည္ညြန္းစာထြက္လာေသာ္လည္း ပန္းတင္-ေနာင္ေလနယ္နိမိတ္အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမရွိ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃ | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု (၂) စုၾကား နယ္နိမိတ္အျငင္း ပြားမႈ ပဋိပကၡျဖစ္ေနျခင္းကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႕ အႀကိမ္ႀကိမ္ တိုင္ၾကားထားၿပီး၊ ယခု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားရန္ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ျပန္ၾကားျခင္း ရည္ညႊန္းစာျဖင့္ အေႀကာင္းၾကားစာ ထြက္လာေသာ္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္အထိ ျပႆနာေျဖရွင္းေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

၎နယ္နိမိတ္ အျငင္းပြားမႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္သ၍ သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေျမတိုင္းစာေရးမ်ား ေျမျပင္ကြင္းဆင္း၍ မိမိရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု နယ္နိမိတ္အား ေျမစာရင္းေျမပံုပါအတိုင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေသခ်ာအပ္ႏွံ ျပသ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနအား ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ေျမတိုင္းစာေရးတို႕မွ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အျမန္ျပန္လည္တင္ျပရန္ အေၾကာင္းထားေၾကာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီး ေျမတိုင္းစာရင္းသို႕ လက္မွတ္ထိုင္းခိုင္းကာ လက္မွတ္ထိုးေပးျခင္းလည္းမရွိေၾကာင္း ထီတယမ္းေက်ာင္း ဆရာေတာ္ဦအာနႏၵက ျမြတ္ဆုိသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္တြင္ ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု ေဇယေႏၱာေက်ာင္းမွာ ဦးေအာင္ၿမိဳင္၊ ဦးေဇာ္ျမင့္သိန္းႏွင့္ ေျမစာရင္းမ်ား လာေရာက္ေျဖရွင္းရာတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက လက္မခံေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ဆုိသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္နိမိိတ္ကို ေျမပံုအမွန္အတိုင္း ျပန္လိုခ်င္တယ္။ တစ္လတစ္ခါ အထက္သို႔ တိုင္စာတင္ျပသြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူထုလည္း စည္းလံုးမႈရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေျဖရွင္းမႈ မရွိလွ်င္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုဖို႕ အစီစဥ္ရွိတယ္” ဟု ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးကီးက ေျပာသည္။

ထိုနယ္နိမိတ္ကိစၥသည္ ၆၊ ၈၊ ၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန ဦးစုိးသိန္း (လ/ထ ဦးစီးမွဴး)၊ ဦးစိုးမိုးထိုက္ (ေျမတိုင္းစာေရး)၊ ဦးမိုးသြင္ (ေျမတိုင္းစာေရး) တို႔ႏွင့္ ဦးခြန္လွဆာတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာင္ေလေက်းရြာအုပ္စုပိုင္ ေျမဧရိယာ (၃) မိုင္ ေက်ာ္ကို က်ဴးေက်ာ္ၿပီး ပန္းတင္ေက်းရြာအုပ္စု ေျမဧရိယာအတြင္း ထည့္သြင္းတိုင္းတာ၍ ေျမပံုအတုကို ေရးဆြဲထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေမးခြန္းေျဖၾကားရန္ ညြန္ၾကားခ်က္အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေမးခြန္းအပိုဒ္ (ခ) ပါ ေျမစာရင္းလက္စြဲ ဥပေဒပုဒ္မ ၉၉၇ ပါ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အလုပ္တာဝန္ လြဲေျပာင္းသည့္အခ်ိန္တိုင္း တာဝန္က် ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ေျမတိုင္းစာေရးက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ျပသအပ္ႏွံေပးျခင္းမရွိပါေၾကာင္း အခ်ိဳ႔ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တင္ျပထားသည္ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျမတိုင္းစာေရးက ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အတူ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း၍ ေသခ်ာအပ္ႏွံေပးရန္ လိုအပ္မည္ဟု အေၾကာင္းၾကားစာ ထြက္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

No comments: