စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ တည္ေထာင္ျခင္း

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁၁)ရက္ေန႔ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအး၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိမ္း ဦးေဆာင္ေသာ တိုင္းရင္းသား စာေပယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီကို ရန္ကုန္တကၠသိုက္တြင္ စတင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ဤေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ဆပ္ေကာ္မတီအသီးသီးျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ သည္။ ၎တို႔မွာ-1. ကခ်င္တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
2. ကယားတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
3. ကရင္တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
4. ခ်င္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
5. ဗမာတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
6. မြန္တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
7. ရခိုင္တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
8. ရွမ္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ
9. ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီ တို႔ကိုဖဲြ႕စည္းထားသည္။

(ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၾကေသာ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီကိုမူ ေျပာဆိုညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာ္စီ၀င္(ရွမ္းျပည္နယ္)ဦးတင္ေအးမွ ေက်းဇူး ဥပကာရျပဳမႈျဖင့္ သီးျခားဖဲြ႕စည္းခြင့္ရခဲ့သည္။ သိုျဖစ္၍ တကၠသိုလ္မ်ားရန္ကုန္တြင္ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဆပ္ေကာ္မတီ (၉)ခုကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။)

ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီကို-

* ၁၉၆၅ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ ေကာ္မတီကို စတင္ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
* ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးေကာ္လိပ္(ယခု ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္) ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဆပ္ေကာ္မတီကို စတင္ဖဲြ႕ စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
* ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ေကာလိပ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ ေကာ္မတီကို စတင္ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
* ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီကို စတင္ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
* ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ဥ္းမနား ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရးတကၠသိုလ္၌ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသား စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆပ္ေကာ္မတီကို စတင္ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၄ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း(၂) အပိုဒ္(၂၁) အပိုဒ္ခဲြ(ခ)အရ ပအို၀္း တိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မ်ားကို-

1. ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၆)ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို စတင္ဖဲြ႕ၿပီး ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၁ခု ႏို၀င္ဘာလ(၂၂)ရက္၊ ၁၉၈၅ ခု ဧၿပီလ(၅)ရက္၊ ၁၉၈၅ ခု ဒီဇင္ဘာလ(၈)ရက္၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
2. ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို စတင္ဖဲြ႕စည္း ၿပီး ၁၉၉၄ ခု မတ္လ(၁)ရက္ေန႔တြင္ တိုးျမႇင့္ေျပာင္းလဲ ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
3. ၁၉၇၄ ခု ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
4. ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ လိြဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ ပင္လံုၿမိဳ႕ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို စတင္ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
5. ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ အသင္းအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ရန္ စတင္စည္းရံုးခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၃ ခု ဒီဇင္ဘာလ(၁၅)ရက္ေန႕တြင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
6. ၁၉၉၃ ခု ဒီဇင္ဘာလ(၃၁)ရက္ေန႕တြင္ ပင္ျဖစ္ေက်းရြာ၌ ရပ္ေဆာက္ၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
7. ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ ခဲ့သည္။ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနအသင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ေရးဗဟိုအဖဲြ႕သို႔ အသင္းအဖဲြ႕မွတ္ပံုတင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထား လ်က္ရွိသည္။
8. ၁၉၉၄ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
9. ၁၉၇၅ ခု ဇႏၷ၀ါရီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ပဲခူးတိုင္း။ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဇရပ္ႀကီးေဒသ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
10. ၁၉၉၃ ခု ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ေရးဗဟိုအဖဲြ႕မွ ဖဲြ႕စည္းခြင့္အမွတ္(၁၀၇၄)ျဖင့္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေမလ(၉)ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
11. ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၅)ရက္ေန႔တြင္ စတင္စည္းရံုးလႈပ္ရွား၍ ၾသဂုတ္လ(၁) ရက္ေန႔တြင္ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ဖဲြ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။
12. သထံုၿမိဳ႕နယ္ ပအို၀္းစာေပယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕ကို ၁၉----

ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီကို တည္ေထာင္ျခင္း။
၁၉၈၄ ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ အသင္းအဖဲြ႕၏ ဖဲြ႕စည္းခြင့္မွတ္ပံုတင္ရရွိေရးအတြက္ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ ပအို၀္း စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီထံသို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ္လည္း အသင္းအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းခြင့္မွတ္ပံုတင္ကို မရရွိခဲ့ေခ်။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(၈)ရက္ေန႔တြင္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕(ဗဟို)ေကာ္မတီကို နာယက(၅)ဦး၊ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕ (၂၇)ဦးတို႔ျဖင့္ ပအစယ(ဗဟို)ကို မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့၍ ေအာက္တိုဘာလ(၂၅)ရက္စဲြျဖင့္ အသင္းအဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ကို ေနာက္ ထပ္တစ္ႀကိမ္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၂) ရက္ေန႔ ေရာက္မွသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန အသင္းအဖဲြ႕မ်ား ဖဲြ႕စည္းခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ ေရးဗဟို အဖဲြ႕မွ ဖဲြ႕စည္းခြင့္ အမွတ္(၁၇၉၅)ျဖင့္ ပအို၀္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕(ဗဟို)ကို တရား၀င္ စတင္ဖဲြ႕စည္းခြင့္ ရခဲ့သည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ ခြိဳပအုိ၀္း စာမ်က္ႏွာ ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: