ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

ဖက္ဆစ္၀ါဒသည္ ႏိုင္ငံေရး၏ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ၎၀ါဒသည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ မီလန္ၿမိဳ႕၌ အီတလီအာဏာရွင္ မူဆိုလီနီတည္ေထာင္ေသာ ဖက္ဆစ္အစည္းအရံုးမွ စတင္ေပၚေပါက္လာသည္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒႀကီးစိုးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူထုအက်ဳိးထက္ ႏိုင္ငံအက်ဳိးကို ပိုဦးစားေပးရသည္။ ႏိုင္ငံက ေပးေသာအခြင့္အေရး ကိုသာ ခံစားရ၍ လူ၏အသက္ႏွင့္ စည္းစိမ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္က ပိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္လုပ္ငန္းကို ေ၀ဖန္သူအတိုက္အခံမွန္သမွ်ကို အျပစ္ေပးခံရသည္။ သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားကို အာဏာပိုင္တို႔က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ၎တို႔၏ သိေစခ်င္သည့္ အခ်က္ကိုသာ ျပည္သူတို႔ သိခြင့္ရသည္။ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို ဂ်ာမနီအာဏာရွင္ ဟစ္တလာက က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ာမနီႏွင့္ အီတလီတို႔၏ မဟာမိတ္ဖက္ဆစ္အဖဲြ႕၀င္ ဂ်ပန္သည္ ဒုတိယကမၻာ စစ္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဂ်ပန္က ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကူူညီမည္ဟု ကတိေပးေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္သို႔ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ ေစလြတ္ၿပီး သံုးလၾကာ စစ္ပညာသင္ယူေစခဲ့သည္။ ထိုမွတဆင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(ဘီအိုင္ေအ)ကို ဖဲြ႕စည္းၿပီး ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ကာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးတဲြ၍ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးကို ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အဂၤလိပ္တို႔ထံမွ ျပန္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား လြတ္လပ္ေရးအတုအေယာင္သာ ေပးခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ျမန္မာ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရ(၁၆)ဦးအဖဲြ႕အနက္ သထံုဦးလွေဖကလည္း သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္လက္ေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္လက္ေအာက္၏ အေျခအေနထက္ ပိုမိုဆိုး၀ါးသျဖင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား ေတာ္လွန္ရန္ ျမန္္မာျပည္သူ မ်ားက ဆႏၵစိုင္းျပင္းလာၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး (ဖတပလ) သည္ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးရွိ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို စစ္ေၾကျငာ၍ စတင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ထက္ ပိုဆိုး၀ါးေသာ ဖက္ဆစ္တို႔၏ ညဥ္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈကို ခံခဲ့ၾကရသည္။ ပအို၀္းေစာ္ဘြားစ၀္ခြန္ၾကည္သည္ မိမိိ၏ နယ္သူနယ္သား မ်ားကို ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ မႏွိပ္စက္ႏိုင္ေအာင္ သပါယ္တံမ်ဥ္ျဖင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ဆက္ဆံ ခဲ့သည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈကို ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ေက်းရြာအတြင္းသို႔ ဂ်ပန္တပ္မ်ား ရိကၡာ၀င္ေရာက္ မလုယွက္ေစရန္ ေတာင္ႀကီး-လိြဳင္ေကာ္လမ္းမေဘး တ ေလ်ာက္တြင္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာစုပံုထား ေပးခဲ့သည္။ တဖက္တြင္ ရပ္ရြာမွ ထြက္ခြာလာၾကသည့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားအား လမ္းတေလ်ာက္တြင္ စုရံုးထားေသာ ပအို၀္းတပ္မ်ားက ဂ်ပန္ကို တိုက္ခိုက္ႏွိပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ စ၀္ခြန္ၾကည္သည္ မိုးနဲမဟာမိတ္ ထံမွ လက္နက္ရယူၿပီး ဆုတ္ခြာလာသည့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ မဟာမိတ္တပ္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးထူးေလာ့ႏွင့္ အၿမဲတမ္းမဟုတ္သည့္ ပအို၀္း တပ္တို႔ ဆက္သြယ္မိၿပီး ဆီဆိုင္၊ ဘန္းယဥ္၊ လြယ္ပြတ္ေဒသတို႔ကို ျပန္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ ခဲ့သည္။

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တန္အေရွ႕ဘက္ ေဟြးေရးရြာအနီးတြင္ မဟာမိတ္ေလယဥ္မွ ပအို၀္း ေပ်ာက္ၾကားတပ္မ်ားအတြက္ လက္နက္ခ်ေပးခဲ့သည္။ ထိုလက္နက္မ်ားျဖင့္ ပအို၀္း ေပ်ာက္ၾကား တပ္မ်ားသည္ မဲနယ္ေတာင္ စေငါ၀္ဘက္သို႔ တက္လာသည့္ ဂ်ပန္စစ္ တပ္မ်ားကို ႃခံုခိုတိုက္ခိုက္ရာ ဂ်ပန္တစ္တပ္လံုးက်ခဲ့ရသည္။

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျဖားတန္နမ္းၾသ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ပအို၀္းေတာ္လွန္ေရးတပ္သည္ ဂ်ပန္မ်ားကို ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္၊ ဖါေဆာင္းအထိ တိုက္ခိုက္ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ သည္။ မဟာမိတ္အဂၤလိပ္တပ္မ်ားျပန္၀င္လာေသာအခါ ျဖားတန္နမ္းၾသတို႔လူစုသည္ ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္အား ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းပိုက္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ စစ္အၿပီးတြင္ ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ေသာ ပအို၀္းလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပေသာ ဒါဘာပဲြတြင္ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္လံုးျပဴးေသနတ္မ်ားျဖင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔အား ထိေရာက္စြာ ေတာ္လွန္ေသာ ပအို၀္းေပ်ာက္ၾကားတပ္မ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္မ်ားက ဦးလွေဖအား ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဂ်ပန္မ်ား ရန္ကုန္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကစဥ္ ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိအေနျဖင့္ သခင္ျမ၊ သခင္ႏု၊ ေဒါက္တာ ဗေမာ္၊ သခင္လြန္းေမာင္၊ သထံုဦးလွေဖ တို႔လိုက္ပါသြားၾကသည္။ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ ၾသဂုတ္လ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ ဂ်ပန္အစိုးရလကက္နက္ခ်ခဲ့ရသည္။

က်မ္းကိုး
  • ျမန္္မာ့သမိုင္း ပထမတဲြ၊ ဦးေမာင္ေလး၊ ပထမႏွိပ္ျခင္း ၁၉၇၃
  • ျပည္ေထာင္စု ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ပအမဖ) စတုတၴအႀကိမ္ေျမာက္သို႔ တင္သြင္းမည့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အစီရင္ခံစာ မူၾကမ္း။
  • ပအို၀္းလူငယ္စာေစာင္ အတဲြ(၂)၊ ႏို၀င္ဘာလ၊ ၂၀၀၁
မွတ္ခ်က္။ ။ ခြိဳပအုိ၀္းစာမ်က္ႏွာမွ ျပန္လည္ကူးယူ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

No comments: