ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲခ်ဳပ္ႀကီးတုိ႔သိရွိရန္

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၃

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင္႔ ရဲခ်ဳပ္ႀကီးသိရွိႏုိင္ေစရန္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား တစိတ္တပုိင္းသိရွိႏုိင္္ရန္ ျပည္သူတစ္ဦးေနျဖင့္ အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရွိ ရဲစခန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ အထက္ဌာနမွ ခ်ျပသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအားသိရွိေၾကာင္း၊ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၀န္ခံကတိျပဳလက္မွတ္မ်ား ေရးထုိးၿပီး အထက္ဌာနစိတ္မ်ားသုိ႔ ျပန္လည္တင္ျပရေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရဲစခန္းရွိ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ၄င္းဆႏၵမ်ားအား အထက္ဌာနမ်ားသုိ႔ တင္ျပရာတြင္ အဆင့္ဆင့္ၾကာျမင့္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မိမိတင္ျပလုိက္လွ်င္ အထက္အႀကီးအကဲမ်ား၏ ၿငဳိျငင္မႈမ်ား၊ အဖုအထစ္အႀကိတ္အခဲမ်ား ျဖစ္ေလမလား ဆုိသည့္စုိရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနပါတယ္။

ဥပမာ - ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ဆက္လက္တာ၀န္မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ တင္ျပစာမ်ားသည္ ရဲစခန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရုံးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ၾကန္႔ၾကာလွ်က္ရွိေနေၾကာင္း ႏွင္႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ ျပဳန္းတီးမႈအင္အား မ်ားျပားသည္ဟု အေၾကာင္းျပလ်က္ အထက္ဌာနမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္တင္ျပျခင္းမရွိ ဆုိင္းငံ့ထားသည္ကုိလည္း သိရွိရပါတယ္။

ရဲခ်ဳပ္ႀကီးခင္ဗ်ာ `ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔´ တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား နည္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအား အေသးစိတ္ေလ့လာၿပီး ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး တပ္ဖြဲ႔အင္းအားတုိးပြားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင္႔ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

အထက္ဌာနမ်ားမွ ရဲစခန္းမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ စခန္းမွဴႏွင့္ နယ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္းမ်ားအား ရဲတပ္သားသစ္ တစ္လလွ်င္ (၁) ဦးက်စုေဆာင္းရန္ မရရွိပါက လက္ရွိေနရာအား ေျပာင္လဲပစ္မည္၊ နယ္ေျပာင္းပစ္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအၾကပ္ကုိင္ၿပီး စုေဆာင္းခုိင္းသျဖင့္ အဆုိပါတပ္ဖြဲ႕၀င္းမ်ားမွ မိမိတုိ႔၏ မိသားစု ေနေရး ထုိင္ေရး၊ ပညာေရးက႑မ်ားအား ငဲ့ညာရကာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးမက္လုံးေပးကာ စုေဆာင္းေနရေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ လုပ္သက္ (၃၀) ျပည့္ၿပီး ပင္စင္ခံစားခ်ိန္တြင္ အုိးပုိင္၊ အိမ္ပုိင္မရွိျခင္း အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ဆုိလွ်င္ က်န္းမာေရးမေကာင္းသည့္အျပင္ အသက္အရြယ္အားျဖင့္ ႀကီးမားေနေသာ္လည္း ေနထုိင္စရာမရွိသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ေသဆုံးသည္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သြားသူမ်ား ထုႏွင့္ေဒးျဖစ္ေနသည္ကုိ သိရွိေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။

ထို႔ျပင္ ကုိလုိနီေခတ္က အရိပ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ စစ္အစုိးရ၏ခ်ယ္လယ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေပၚ အျမင္ၾကည္လင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သုိ႔ ၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈမ်ားမွာ နည္းပါးလ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ယၡဳဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအပုိင္းတြင္ အဓိကအခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနရသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ လုပ္ခလစာမ်ားလည္း ထုိက္သင့္ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ လစာမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕တြင္ လုိအပ္သည့္ အေဆာင္အေရာင္မ်ားအား အျပည့္အ၀ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ မၾကာခဏ ရဲေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေလ့ရွိၿပီး အဆုိပါ ရဲေျပးမ်ားအား ဖမ္းဆီးၿပီး ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္လွ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။ ရဲေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္းမ်ား၏ အမ်ားစုတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵမရွိေတာ့သျဖင့္ တရား၀င္ထြက္စာမ်ားအား အဆင့္ဆင့္တင္ျပေသာ္လည္း ဆုိင္းင့ံျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဆုိပါ ရဲေျပးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

စိတ္ဆႏၵမရွိေတာ့သူမ်ားအား အဓမၼအမိန္႔ေပး ေစခုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မရွိပါက အထက္သုိ႔ စာမ်ားတင္ျပကာ အဆုိပါတပ္ဖြဲ႕၀င္အား ေတာေခါင္ေခါင္ေနေရာမ်ားသုိ႔ ေျပာင္းပစ္ၿပီး ၎တုိ႕လက္မွလြတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ လူႀကီးမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရပါတယ္။

၎တုိ႔အတြက္သာ ၾကည့္ၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ား အေပၚ “ဘယ္သူေသေသ ငေတမာလွ်င္ၿပီးေရာ” ဆုိသည့္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါတယ္။

ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိေတာ့ သူမ်ားအား အတင္းအဓမၼ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းျခင္းမ်ားအား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိပါက ယၡဳေျပာင္းလဲလာသည့္ ဒီမုိကေရစီေခတ္ႀကီးတြင္ မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။

အထက္အေၾကာင္းအရာအား ေရးသားေဖၚျပရျခင္းမွာ စာေရးသူ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူသည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ စိတ္ဆႏၵမရွေတာ့သျဖင့္ ရဲစခန္းမွဴးထံ တရား၀င္ေတာင္းဆုိေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳသည့္အျပင္ စခန္းမွဴးမွ သင္တန္းမ်ားထည့္ျခင္း၊ အျခားရဲစခန္းသုိ႔ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ အထက္အႀကီးအကဲထံသုိ႔ တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း ခံခဲ့ရသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

အဆုိပါတပ္ဖြဲ႔၀င္အား ခြင့္မဲ့ (၂၁) ရက္ေက်ာ္လြန္သျဖင့္ ရဲေျပးဟု ေၾကာ္ျငာျခင္းခံရၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ရကာ ေတာင္ေလးလုံးအက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ (၁) ႏွစ္ က်ခံခဲ့ရပါတယ္။

တပ္ဖြဲ႔သုိ႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္၀င္လာၿပီး မိမိထြက္ခ်င္ပါက တင္ျပေသာ္လည္း အရာမေရာက္၊ ထြက္ခြာသြာပါကလည္း ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခ်၊ တရားမွ်တမႈ မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရၿပီး၊ အဆုိပါတပ္ဖြဲ႔နည္းတူ အျခားရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား တရား၀င္ႏႈတ္ထြက္ခြင္႔ တင္ျပေသာ္လည္း ခြင့္မျပဳဘဲ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေရွာင္လြဲေနသည့္ တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ထြက္ခြါသြားပါက ပုဒ္မေတြတပ္ၿပီး အျပစ္ေပးေထာင္ခ်ဦးမည္လားလုိ႔ ရဲခ်ဳပ္ႀကီးကုိ ေမးခြန္းေမးရင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

ရဲတပ္သားတစ္ဦး

1 comment:

ဗညား said...

လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႔ တပ္ဖြ႕ဲ၀င္ေတြကို ျပည္႕စံုစြာ ေပးထားပါက ရဲတပ္သားသစ္ကို ေဆြမ်ဳိးေတြပါထည္႔နိုင္ပါတယ္ ။အခုေတာ့လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႕၀င္ပာာ ကိုကိုယ္တုိင္ ဒုကၡေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားေန၇တာကို ဘယ္သူ႕စြဲ ေခၚ၇က္မွာလဲဗ်ာ။ လူႀကီးေတြကေရာ သား/လတ ေတြကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထည္႔တ႔ဲသူ ရွိိလို႔လား ။ရွိနုိင္မယ္မထင္ပါ ။ ရဲတပ္သားသစ္ကို လက္ေအာက္တပ္ဖြ႕ဲ၀င္ေတြ စုခိုင္းမဲ႔အစား ကိုယ္တိုင္ဘဲစုႀကည္႕သင့္တယ္ ဘဘႀကီးမ်ား ခင္ဗ်ား