ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ယာဥ္ႏွင့္လမ္းစည္းကမ္းအေပၚ ျပည္သူတစ္ဦး၏အျမင္ အပုိင္း (၁)

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၇ ရက္၊ ၂၀၁၃

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ေနထုိင္ၾကၿပီး ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္စီးသူမ်ားအား ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ယာဥ္စည္ကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားမွ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္းေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီး ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးမွ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

ရဲမွဴးႀကီး ၀င္းႏုိင္မွ ဒုရဲမွဴး တင္စုိးရွိန္အား တာ၀န္ေပး ေစခုိင္းေဆာင္ရြက္ေစခဲ့ပါသည္။ ဒုရဲမွဴးတင္စုိးရွိန္မွ ျပည္သူမ်ားအား ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ား လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားအတြင္း ပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ လက္္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဒုရဲမွဴးတင္စုိးရွိန္သည္ ယာဥ္ထိန္းတာ၀န္အား မထမ္းေဆာင္မွီ ဒုရဲမွဴေမာင္ေမာင္၀င္းမွ ယာဥ္ထိန္းတာ၀န္အား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဒုရဲမွဴးတင္စုိးရွိန္ လုပ္သက္ျပည့္ ပင္စင္ယူသြားၿပီးေနာက္ ဒုရဲမွဴးေမာင္ေမာင္၀င္းမွ ယာဥ္ထိန္းတာ၀န္းအား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္ေရးအတြက္ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔အင္အားမ်ားတုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ မီးပိြဳင့္မ်ား ဆက္လက္တပ္ဆင္ျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယၡဳလက္ရွိတြင္ ယာဥ္ထိန္းတာ၀န္အား ရဲမွဴးကံသိန္းမွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တတိယၿမဳိ႕ေတာ္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ႏုိင္ငံျခားဧည့္သည္မ်ား၊ အမ်ားအျပားလာေရာက္သည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေန လူဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္း စသည္တုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယာဥ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးတက္မ်ားျပားလာသည္ႏွင္႔အညီ ေတာင္ႀကီးယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမွဴးတင္စုိးရွိန္ႏွင္႔ ဒုရဲမွဴးေမာင္ေမာင္၀င္းတုိ႔၏ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္တုိက္မႈမ်ား၊ ယာဥ္တုိက္မႈ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ား အနည္းဆုံးၿမဳိ႕တစ္ၿမဳိ႕ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္သိရွိရပါသည္။

ယၡဳကဲ႔သုိ႔ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ၿမဳိ႕ေနျပည္သူမ်ားတြင္သာမက ေက်းလက္ေတာရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ ေတာသူေတာင္သားမ်ားမွ သိရွိၿပီး လုိက္နာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား နည္းပါးၿပီး ျပည္သူ/သားမ်ားအေပၚ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။
-----------------

သိသာေစရန္ --
စာမူေစာင္းပါးပါ အျမင္သေဘာထားမ်ားအား ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္၏ အျမင္သေဘာထားမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

No comments: