လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလိုဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္ႏႇင့္သေဘာတူညီခ်က္ ၃၀ ခု ရႇိေၾကာင္း သိရ

Eleven Media Group

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္ႏႇင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမႇာ ခုနစ္ခုရႇိၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သေဘာတူညီခ်က္ မ်ားမႇာ ၃၀ ခုရႇိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယား(၁)ႏႇင့္(၂)အရ သိရႇိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ၏ ဇယား(၂)ပါ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သေဘာတူခ်က္ မ်ားထဲတြင္ သံတမန္ေရးရာ၊ ေကာင္စစ္ေရးရာႏႇင့္ အျခား ေရးရာဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေဒသဆုိင္ရာႏႇင့္ ႏႇစ္ျပည္ေထာင္ဆုိင္ရာ ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အသင္းမ်ားႏႇင့္ အျခား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေရးႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏႇင့္ ေဒသဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ကြန္ဗင္းရႇင္းမ်ား၊ ႏႇစ္ျပည္ေထာင္ဆုိင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုက စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံႏႇင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရ ရရႇိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥ၊ သိပၸံႏႇင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းကိစၥ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏႇင့္ စိတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥ၊ ေရနက္ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု လမ္းတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥ တုိ႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကိစၥ၊ ဘက္မလုိက္ေရးကိစၥ၊ မက်ဴးေက်ာ္ေရးကိစၥ၊ စီးပြားေရးႏႇင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ၊ အခြန္အေကာက္မ်ားႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ၊ ဇီ၀ႏႇင့္ဓာတုလက္နက္ တားဆီးေရး ကိစၥမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၁(က) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မႇာ ပုဒ္မ ၅၉ အရ လႊတ္ေတာ္က အဆုံးအျဖတ္ေပးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက တင္ျပရမည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဇယား(၁)ပါအတုိင္း ျဖစ္ ေၾကာင္း ပုဒ္မ ၆၁(ခ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မႇာ ပုဒ္မ ၆၀ အရ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဇယား (၂)ပါ အတုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၉ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မႇာ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက တင္ျပသည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္ျခင္းတုိ႔ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အဆုံးအျဖတ္ ေပးရမည္ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္မႇာ လႊတ္ေတာ္သည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ၊ ေဒသဆုိင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အနက္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ စာခ်ဳပ္ သုိ႔မဟုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ အမ်ဳိးအစားကုိ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိဘဲ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ႏုတ္ထြက္ျခင္း တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား လုပ္ပုိင္ခြင့္ လႊဲအပ္ေပးႏုိင္သည္ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္မ်ားႏႇင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား
၁။ နယ္နိမိတ္ သတ္မႇတ္ျခင္းႏႇင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥ။
၂။ စစ္ေျပၿငိမ္းေရး ကိစၥ။
၃။ ႏုိင္ငံတြင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥ။
၄။ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးႏႇင့္ လံုျခံဳေရးႏႇင့္သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ။
၅။ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး ကိစၥ။
၆။ လႊတ္ေတာ္က ရန္ပံုေငြ ခြင့္ျပဳသတ္မႇတ္ထားေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမႇတစ္ပါး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြထည့္၀င္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ က်ခံရန္ တာ၀န္ယူေသာ ကိစၥ။
၇။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္အရ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ကိစၥ။

လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ မလုိဘဲ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရႇိသည့္ စာခ်ဳပ္ႏႇင့္သေဘာတူညီခ်က္ အခ်ဳိ႕
၁။ အဆိပ္ေငြ႕ကုိ စစ္ဆင္ေရးတြင္ အသုံးမျပဳေရး ကိစၥ၊
၂။ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈ ပိတ္ပင္ေရး ကိစၥ၊
၃။ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ခုိလႈံခြင့္ေပးေရး ကိစၥ၊
၄။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအား သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လည္ လႊဲအပ္ေပးေရးႏႇင့္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမႇ ေတာင္းဆုိေရး ကိစၥ၊
၅။ ေလယာဥ္ သုိ႔မဟုတ္ ေရယာဥ္ အပုိင္စီးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား ပိတ္ပင္တားဆီးေရး ကိစၥ၊
၆။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရႇာက္ေရး ကိစၥ၊
၇။ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ ပင္မစာခ်ဳပ္မႇ ေပါက္ဖြားလာသည့္ ကိစၥ၊
၈။ လႊတ္ေတာ္မႇ ခြင့္ျပဳသတ္မႇတ္ထားခ်က္မ်ား အတြင္း ေငြေခ်းယူသည့္ ကိစၥ၊
၉။ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း သြားလာမႈႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ၊
၁၀။ စာတုိက္၊ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္၊ အင္ထရာနက္္ႏႇင့္ အလားတူ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥ၊
၁၁။ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလႇယ္ေရး ကိစၥ၊
၁၂။ သဘာ၀ စြမ္းအင္မ်ား၊ သယံဇာတ ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ေဖာ္မႈႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ကိစၥ၊
၁၃။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကိစၥ၊
၁၄။ စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အတတ္ပညာဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥ၊
၁၅။ ဇယား(၁)ပါ ကိစၥမ်ားမႇအပ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ အရ ေဆာင္ရြက္ေသာ အျခားကိစၥ။

No comments: