ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူတုိ႔ရဲ႕ သံသရာ

ဇန္န၀ါရီလ ၁၁၊ ၂၀၁၁ | တနလၤာေန႔

ေဒသခံတစ္ဦး၏ ရင္တြင္းစကား စာေရးသားေပးပုိ႔ခ်က္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္းပုိင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ လုံးပ်ဥ္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အစပ္တြင္ ဘိန္းခင္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ရွိပါသည္။

လံုးပ်ဥ္ေက်းရြာရွိ ရ.ယ.က ဥကၠဌ ဦးဗိုလ္ဒင္ႏွင့္ ရဲနယ္ထိန္း တပ္ၾကပ္သန္းထြန္းမွ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၉ လပုိင္း၊ ၁၀ လပုိင္းႏွင့္ ၁၁ လပုိင္းတုိ႔တြင္ ၎ဘိန္းခင္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေပၚ က်ပ္ေငြသိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေကာက္ယူ ေတာင္းခံထားၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္းရ.ယ.က ဥကၠဌႏွင့္ ရဲနယ္ထန္းသန္းထြန္းတုိ႔ထံ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးခြန္ေပးေဆာင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၂ လပုိင္းတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ဒုျပည္နယ္မွဴးႏွင့္ အဖြဲ႔သား ရဲအင္အား (၆၀) ေက်ာ္ျဖင့္ ယင္းဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ားအား လာေရာက္ ဖ်က္ဆီးခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ဘိန္းစုိက္ခင္းမ်ားကုိ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းအထိႏွာေစခဲ့ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ ဆံုးရႈံးႏွစ္နာေစခဲ့ပါသည္။

ရ.ယ.က ဥကၠဌ ဦးဗုိလ္ဒင္ႏွင့္ ရဲနယ္ထိန္း တပ္ၾကပ္ သန္းထြန္းတုိ႔ထံ ဘိန္းစုိက္ခြင့္ ဘိန္းအခြန္သိန္းခ်ီေပးေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္အခ်က္ ႏွစ္နာမႈျဖစ္သည္။ ႏွစ္အခ်က္အေနျဖင့္ ဘိန္းစိုက္ဖို႔ ရင္းႏွီးခဲ့ရသည့္ အရင္းအႏွီးမတည္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးခဲ့သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ လူအား ေငြအား စသည့္ခြန္အားတုိ႔ အလဟႆျဖစ္သြားပါသည္။

ရဲတပ္ၾကပ္သန္းထြန္းမွာလည္း  သူ႕ေဆြမ်ိဳးမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ဘိန္းခင္းမ်ား မ်ားစြာရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၎ေဆြးမ်ိဳးစုိက္ထားသည့္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳလုပ္ပဲ အျခားေသာ ဘိန္းခင္းကုိသာ ဖ်က္ဆီးပါသည္။

ထုိ႔အတူ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ အစပ္ရွိ အျခားေသာေက်းရြားမ်ားျဖစ္သည့္ ေခါင္အိေက်းရြာ၊ လြယ္လံုေက်းရြာ၊ ကန္လေက်းရြာ၊ စက္ေတာ္ေက်းရြာ၊ ေကာင္ထုိေက်းရြာ၊ ေကာင္ဟြပ္ေက်းရြာ စသည့္ေက်းရြားမ်ားမွ စုိက္ပ်ိဳးသည့္ဘိန္းခင္းမ်ားတြင္လည္း ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဒုျပည္နယ္မွဴးမွ တပ္အင္အား (၈၀) ျဖင့္ လာေရာက္ဖ်တ္ဆီးခဲ့ပါသည္။

ထို႔နည္းတူ ၎ရြာမ်ားမွ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးသည့္သူမ်ားမွ ရ.ယ.က ဥကၠဌႏွင့္ ရဲနယ္ထိန္းသန္းထြန္းတုိ႔ထံ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဘိန္းခြန္ ေပးေစာင္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ထက္မက ဖယ္ခံုၿမိဳ႕ေပၚရွိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အားလံုးႏွင့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အားလံုး ဘိန္းစုိက္ရန္အခြန္ေငြ ယူၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင္း ဤမတရားေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအား အားလံုးသိႏုိင္ရန္အတြက္ အသိေပးပါရန္ အထူးေမတၱာ ရပ္ခံအပ္ပါသည္။ 

စာေရးသားေပးပုိ႔သူ
ေတာသားေလး
ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံတစ္ဦး

ရက္စြဲ။  ။ ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၁ 

မွတ္ခ်က္ ။   ။ ဤစာအား ၀ါက်မ်ားစီေလွ်ာ္ေအာင္ မူရင္းေရးသားေပးပုိ႔သူ၏ စာသားအဓိပၸါယ္အတုိင္း ျပန္လည္တည္းဖ်တ္ထားပါတယ္။

No comments: