လူငယ္ ႏွင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ လူငယ္မ်ားကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္ေသာ “Youth Class” အတန္း စသည္ျခင္း။

ေကာင္ေရြလူမႈလုပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေရးကြန္ယက္သည္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ First Semester ႏွင့္ Second Semester ကာလတြင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသသူ/သားမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ စာႏွင့္ အျခားလူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး ၊ နိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစည့္ အေထြေထြ ဗဟုသုတမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ Youth Class ဆိုေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ေနရာတစ္ခု ဖန္တီးေပးေနပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

- အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွတက္ေရာက္ပညာသင္ယူေနေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား အခ်င္း ခ်င္းေတြ႕ဆံုၿပီး ၀ါသနာတူ လူငယ္မ်ားအၾကားဆက္သြယ္မႈကြန္ယက္မ်ားအားေကာင္း လာေစရန္။
- အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္သင္ယူမႈအျပင္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတြင္ရွိေနေသာအရည္အခ်င္းမ်ား ကိုေဖာ္ထုပ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထမ်ားရွိလာေစ ရန္။
- လူငယ္မ်ား အခ်ိန္ကိုေကာင္းမြန္စြာအသံုးခ်ၿပီး အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ အမ်ားေရွ႕စကားေျပာျခင္း (Public Speaking)၊ တာ၀န္ယူမႈ/ခံမႈ စေသာ အသိစိတ္ ဓာတ္မ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစရန္။

သင္ၾကားမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား

1. Basic English
2. Introduction to Democracy
3. Active Listening
4. Smart Talk
5. Inter-Culture Communication
6. Assets Based Community Development (ABCD)
7. What is peace?
8. Media (Social & Mass)
9. What is Federalism?
10. Gender
11. Team Building
12. Leadership Skills
13. Human Rights
14. Public Speaking

အျခား Activities မ်ားမွာ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔အပတ္စဥ္တိုင္းတြင္ Reading Club, Touch Stone Discussion, Music Class, Field Trip, စသည့္လူငယ္မ်ားစိတ္၀င္စားႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုသာ အေျခခံၿပီး စီစဥ္ထားပါ သည္။

Reading Club သည္ လူငယ္မ်ားစာဖတ္စြမ္းရည္အားေကာင္လာေစရန္ ႏွင့္ လူငယ္အခ်င္းခ်င္းၾကား အျမင္ မ်ားကိုဖလွယ္ၿပီး စာအုပ္မ်ားတြင္လည္း ေကာင္ေရြရုံးတြင္ စာၾကည့္တိုက္ေသးေသးေလးလည္းဖြင့္ ထားေပးပါသည္။

Touch Stone Discussion သည္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သင္ျပသူတစ္ဦးက တာ၀န္ယူၿပီး အပတ္စဥ္တိုင္းတြင္အဂၤလိပ္၀န္းက်င္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လိုျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲ ပထမပိုင္းတြင္ အုပ္စုလိုက္ေဆြးေႏြးၿပီး ဒုတိယပိုင္းမွာ ေခါင္းစဥ္ကိုတာ၀န္ယူထားေသာ သူသည္ သူ႕ရဲ႕အျမင္သေဘာထားကိုတင္ၿပီးေနာက္မွာ အျပန္အလွန္ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားသည္။

Music Class & Field Trip သည္ လူငယ္မ်ားမပ်င္းရိသြားေအာင္ ဂိတအႏုပညာ အတန္းမွာ ဂီတအတူတူသီးၿပီးသီးခ်င္းသီဆိုျခင္း၊ လူငယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ခရီးအတူတူသြာားျခင္းစသည္ အစီစဥ္မ်ားကိုလည္းပါ၀င္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပါ၀င္တက္ေရာက္လိုေသာ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း အျမန္ဆံုးလာေရာက္ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ က်ေတာ္တို႔ American Center ႏွင့္ Diplomatic School စသည္ က်ေတာ္တို႔မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာၿပီးက်ေတာ္တို႔အသိုင္းအ၀ိုင္းလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးသည္ကိုေသခ်ာေလ့လာၿပီးေဆာင္ရြက္သြားရျခင္းျဖစ္သည္။

သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည့္ရက္။ ။ ၂၃.၆.၂၀၁၄ မွ ၁၀.၈. ၂၀၁၄ထိ
အခ်ိန္ ။ ။ အပတ္စဥ္ တနဂၤလာေန႔ မွ တနဂၤေႏြထိတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္အသီးသီးရွိၾကသည္။
ေနရာ ။ ။ အမွတ္ ၃၀ ၊ သစၥာလမ္း၊ အေရွ႕ပင္စင္ ၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေကာင္ေရြရုံး၊ (story Café) အေပၚဘက္။

ဆက္သြယ္ရန္

- ခြန္၀င္းဦး ( ၀၉၂၅၀၆၂၆၈၉၁)
- ခြန္္ထြန္းၾကည္ ( ၀၉၄၂၈၃၂၀၁၂၆)

မွတ္ခ်က္ ။ ။ သင္တန္းကာလတြင္ အသံုးျပဳမည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားအတြက္ (၅၀၀၀) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ယူသြားပါမည္။

No comments: