ခုိလမ္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းခ်ေပးရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ေဒသခံမ်ားဆုိ

ခြန္ရာဇာ (ေတာင္ႀကီး) | စက္တင္ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၃ ခု | ေတာင္ႀကီးတုိင္းမ္

အစိုးရမွ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းကုိ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မဲႏိုက္စနစ္ျဖင့္ ခ်ေပးရာတြင္ နမ္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ ခိုလမ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ခိုလမ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္က ဆက္သြယ္ေရးရံုးမွ ခ်ေပးေသာ ဖုန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ျပည္သူအေပၚပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

တန္ဖိုးနည္းဖုန္း CDMA အလံုးႏွစ္ရာႏွင့္ GSM အလံုးႏွစ္ရာကို ဆက္သြယ္ေရးရံုးမွ မဲႏိုက္စနစ္ျဖင့္ ခြဲတန္းခ်ေပးရာ၌ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ခြဲတန္းခ်ေပမည္၊ ဘယ္ေနရာတြင္ ခ်ေပးမည္၊ ဘယ္ေလာက္ခဲြတန္း ခ်ေပးမည္၊ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမည္ စသည့္ အေၾကာင္းအရာ အေသးစိတ္အား ျပည္သူလူထုအေပၚ ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ဆုိသည္။

ေဒသခံျပည္သူလူထုအမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ရုိးရုိးသားသား ေနေလ့ရွိသည့္အေလ့အထေၾကာင့္ ဤကဲ့သုိ႔ေသာကိစၥမ်ားျဖစ္ပြားသည့္အခါ သက္ဆုိင္ရာသုိ႔ တုိင္တန္းဖုိ႔အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္လည္း ရွိေနၾကၿပီး တိုင္တန္းမႈမ်ား မျပဳလုပ္ၾကသည္မက တခါတရံ တာ၀န္ရွိအာဏာပုိင္းမ်ားသုိ႔ တုိင္ၾကားေသာ္လည္း ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းမရွိပဲ ၿပီးစီးသြားေၾကာင္း အမည္မေဖၚလုိသည့္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ရွိ ေဒသခံတစ္ဦး ဆုိသည္။

အမွန္မွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသင့္ေၾကာင္း၊ လင္းေခးမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာရာတြင္ တစ္လမွ်သာရွိေသးေၾကာင္း၊ ယခုေျပာင္းလာေသာၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အာကာမ်ိဳးထက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသည္သာမက ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးလည္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ၎ကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိလာေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူက လုပ္ေဆာင္းေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ဆုိသည္။

No comments: